-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

RESTAURANT & TAKEAWAY

Chicken Shop Business For Sale

$65,000 – Chatswood NSW

Suit any Take-away / Dine-In / Catering.....

* Sydney's Lower North Shore....Main Road Into Chatswood - * Under Management... * Sensational Fit-Out... * Plenty Of Parking * Cafe Seating * Big Coolroom * Exhaust…

You'll absolutely love this outlet...... it's modern, it's hip, it's always busy and it's very profitable! Located in the thriving hub of Chatswood on Sydney's lower north shore, it is the place that locals flock to for that quick take-away or casual dining experience. It's centrally positioned on the main road and there is plenty of parking for the customers' convenience. The owners have done a brilliant job of bringing the trendy contemporary feel of an inner-city establishment to the suburbs. The fit-out is brand new ...no need to spend any more here! The fare on offer is also first class. The best produce is sourced to create an extensive range of meals to suit all dietary and price point requirements. Suppliers are reliable and time tested. The business has engaged in numerous catering functions and has the capacity to increase this arm of the operation. The business has come to the market place due to the owners parting ways. The purchase price of $65,000 includes all fixtures, fittings and equipment ( approx $75,000). You could never set up an outlet of this quality for the the asking price..... this one's a real beauty!

For full details please contact TONY ARENA from BCI Business Brokers 0422 888 148 [email protected]

Tony Arena, Managing Director / BCI Crows Nest, 1 Alexander Street, Crows Nest - NSW 2065

Business Brokers - 0411 888 148 or 61 2 9439 3399

Web: http://www.bc.com.au / Web: http://www.bcibusinessbrokers.com.au

Facebook https://www.facebook.com/BCIBusinessBrokers / Twitter http://www.twitter.com/tonyarena

你絕對會喜歡這個出口......它是現代的,它很時髦,它總是很忙,它是非常有利可圖的!位於悉尼下北岸Chatswood繁華的樞紐中心,這裡是當地人為快速外賣或休閒用餐體驗而湧入的地方。它位於主要道路上的中央位置,並有充足的停車位以方便顧客。業主們已經做出了一項出色的工作,將城市內部的時尚感融入郊區。裝修是全新的......不需要在這里花費更多!提供的票價也是一流的。65,000美元的購買價格包括所有固定裝置,配件和設備(約75,000美元)。你永遠不可能為這個要價設置一個這樣的品質出口......這是一個真正的美麗! 如需詳細信息,請聯繫BCI Business Brokers的TONY ARENA 0422 888 148 [email protected]

 Phù hợp với bất kỳ take-away / ăn cơm trưa / ăn uống ..... * Sydney Lower North Shore .... Đường chính vào Chatswood - * Quản lý ... * Sensational Fit-Out ... * Rất nhiều chỗ đậu xe * Ghế Cafe * Big Coolroom * Hệ thống xả ... Bạn sẽ hoàn toàn thích cửa hàng này ...... Tọa lạc tại trung tâm phát triển mạnh của Chatswood trên bờ phía Bắc của Sydney, đây là nơi mà người dân địa phương tập trung để có bữa tiệc ăn uống thoải mái. Nằm ở vị trí trung tâm trên con đường chính và có rất nhiều bãi đậu xe để thuận tiện cho khách hàng. Các nhà cung cấp đáng tin cậy. Giá sang 65.000 USD bao gồm tất cả các đồ đạc, phụ kiện và thiết bị (khoảng $ 75,000). Bạn không bao giờ có thể thiết lập một tương đương chất lượng với giá sang này.

Để biết đầy đủ chi tiết, vui lòng liên hệ TONY ARENA 0422 888 148 [email protected]

Fully Lic. Asian Restaurant – Business for Sale

$280,000 negotiable - Chinatown Perth WA

Korean restaurant in China town in Perth CBD. Two storey buliding, 80 + seating. Open dinner and late night. Fully licensed. Long term contract and cheap rent. Price $280000 negotiable. Please call / Text 0430 391 355

位於珀斯中央商務區中國城的韓國餐廳。 兩層建築,80 +座位。 開放晚餐和深夜。 完全許可。 長期合同和便宜的租金。 價格280000議價。 請致電/文本0430 391 355

Nhà hàng Hàn Quốc tại Chinatown ở Perth CBD. Kiến trúc hai tầng , trên 80 chỗ ngồi. Mở kinh doanh bữa tối và đêm khuya. Có giấy phép bia rượu. Hợp đồng dài hạn và giá thuê rẻ. Trang thiết bị đầy đủ. Giá sang nhượng $280,000 thương lượng. Xin vui lòng gọi / hay nhắn tin 0430 391 355

Restaurant For Sale

$50,000 + Stock WIWO – Penola SA

Right in the heart of Penola SA, a popular tourist town known for great wine. Fully equipped and ready for new owner to walk in and start trading. Comes with a special circumstances licence which is worth gold and hard to come by. Seats up to 115 people inside and out. Cute little courtyard area. Currently operating as an Italian restaurant but can be changed to any cuisine. Great lease, easy to run with limited staff, perfect opportunity for anyone wanting to own a restaurant. Current owners need to relocate ASAP due to family circumstances and so are selling cheap for someone to come in and take over. Asking price 50k + stock WIWO. Absolute bargain and a great location! Please call Andy on 0434 523 778


在Penola的中心,這是一個著名的葡萄酒大受歡迎的旅遊城市。 設備齊全,準備好讓新東家走進去開始交易。 帶有特殊情況許可證,這是值得黃金和難以逾越的。 座位可容納115人。 可愛的小庭院面積。 目前作為意大利餐廳經營,但可以改變為任何美食。 大租約,容易與有限的工作人員運行,任何人都想擁有一家餐廳的絕佳機會。 目前的業主需要盡快搬遷,因為家庭情況,所以是廉價出售的人來接管。 要價50k + stock WIWO。 絕對討價還價和一個偉大的位置! 請致電0434 523 778與Andy聯繫


Ngay trong trung tâm của Penola SA, một thị trấn du lịch nổi tiếng được biết đến với các loại rượu tuyệt vời. Nhà hàng được trang bị đầy đủ và sẵn sàng cho chủ nhân mới bước vào và bắt đầu kinh doanh. Đi kèm với một giấy phép đặc biệt có giá trị vàng và khó khăn để đi qua. Có thể ngồi lên đến 115 người. Khu vực sân nhỏ dễ thương. Hiện đang hoạt động như một nhà hàng Ý nhưng có thể thay đổi sang bất kỳ món ăn nào. Thuê lớn, dễ dàng chạy với đội ngũ nhân viên hạn chế, cơ hội hoàn hảo cho bất cứ ai muốn sở hữu một nhà hàng. Các chủ sở hữu hiện tại cần phải di dời ASAP do hoàn cảnh gia đình và do đó bán rẻ cho ai đó để đến và tiếp quản. Yêu cầu giá $50k+ stock WIWO. Đấu giá tuyệt đối và một địa điểm tuyệt vời! Xin vui lòng gọi cho Andy theo số 0434 523 778

Cafe / Espresso Bar For Sale

$190,000.00 Earlwood NSW

 

Located in prime position in Earlwood, middle of the main shopping district and opposite a school. The business serves a full complement of breakfast and variety of ready-made Rolls and Wraps, Beef and Grilled Chicken Burgers, Toasties, Healthy Salads cold drinks and other typical Cafe food. New equipment in place, Commercial Electric Griddle with exhaust, Menu master turbofan/Speed oven, a La Marzocco Linea PB 3 Group....Plus much more....all equipment owned outright!!! 25 Kilos approx. pw. Low rent @ $880 Inc. GST includes all outgoings excluding Electricity, Commercial Waste, and other nominal running costs. A new Lease term can be negotiated by the successful candidates. (ie 5x5x5 as an example). 5.5 Day Trade (Actual trade M-F 7am-5pm, SAT 7am-3pm) with the potential to open all seven days and increase the hours of operation for even bigger potential. 20 seat indoor and 6 outdoor (licensed)

Fully Licensed (alcohol with food only) 7am to 10pm Mon -Sat, 7am to 8pm Sun. New Premium Fit-out 1 year old 50m2 internal…first to see will fall in love!!! 1 x Secured basement car space. Secured building, with security camera system. Do not miss this great opportunity. Genuine buyers only No time wasters. Walk through available, looking for walk in/ walk out but can provide training …records available (full disclosure) Good rent, Great Landlord.Contact Phone: 0418 138 360 for inspection or further information. Next door opportunity for another 70m2 with capacity of over 30 seats.Rent to be negotiated for next door if required. Currently used on a case by case for large bookings or functions only (Seating only).

Cafe / Espresso Bar 

$190,000.00 Earlwood NSW

Vị trí tốt ở Earlwood, giữa khu mua sắm chính và đối diện một trường học. Kinh doanh phục vụ đầy đủ các bữa ăn sáng và nhiều loại Rolls and Wraps đã chế biến sẵn, Thịt Bò, Thịt Gà Nướng, Bánh Mì Nướng, Salad Healthy Salads và các loại thức ăn Cafe điển hình khác. Thiết bị mới, bao gồm trong cửa hàng

25 Kilo cà phê hàng tuần Giá thuê thấp @ $ 880 Inc. GST bao gồm tất cả các khoản chi phí không bao gồm điện, rác thương mại và các chi phí vận hành danh nghĩa khác. Đang kinh doanh 5,5 ngày với khả năng mở tất cả bảy ngày và tăng giờ làm việc cho tiềm năng lớn hơn. 20 chỗ trong nhà và 6 ngoài trời. Có giấy phép bia rượu (+ với thức ăn) 7 giờ sáng đến 10 giờ tối Thứ Hai-Thứ bảy, 7 giờ sáng đến 8 giờ tối Thứ Sáu. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Xin gọi / nhăn tin 0418 138 360 (tiếnbg Anh) Cơ hội tiếp theo cho một 70m2 khác với sức chứa trên 30 chỗ.Đã được thương lượng cho bên cạnh nếu cần thiết.

咖啡廳/濃咖啡酒吧待售

$ 190,000.00新南威爾士州Earlwood

位於主要購物區中心的埃爾伍德(Earlwood)的黃金地段,對面就是一所學校。這家商務餐廳提供全套早餐和各種現成的捲餅,牛肉和烤雞肉漢堡包,烤麵包,健康沙拉冷飲和其他典型的咖啡食物。新的設備到位,商用電扒爐與排氣,菜單大師渦輪風扇/速度烤箱,一個La Marzocco Linea PB 3組... ....還有更多....所有設備擁有徹底!約25公斤PW。

要錯過這個偉大的機會。真正的買家只有沒有時間浪費。步行通過可用,尋找散步,但可以提供培訓...可用的記錄(完全披露)良好的租金,偉大的房東。聯繫電話:0418 138 360進行檢查或進一步的信息。隔壁的另一個70平方米的容量超過30個座位的機會。

如果需要,請參加隔壁的談判。目前僅用於大型預訂或功能(僅限座位) 

Thai Restaurant Business for Sale

$249,000 Neg Beautiful Lake Macquarie Wangi Wangi NSW

Well established with strong customer base from all around the lake. Operating for 3 years . Fully Licensed. Current seating is 60 guests but also can fit more depends on your choice of furniture. Open 6 days lunch and dinner. Take away and dine in. Great potential for delivery and breakfast. Also lots of retirement villages around, which is great for deliveries. Located in the Town shopping centre next to the IGA supermarket with lots of traffic .  Long lease 3+6 years. Cheap rent around $ 3200 per month. Fully equipped, all stock included, great turnover and fabulous lake view. No competition, as this is only Thai restaurant in Town. Also suitable for wide variety of cuisine restaurant . The reason we are selling the restaurant is moving back to Thailand .

PRICE : $ 249 000   Negotiable - Contact details : John 0420 385 150 - Email : [email protected]

Nhà hàng Thái Lan Sang Bán

$249.000 thương lượng, thật đẹp tại vùng  Lake Macquarie Wangi Wangi NSW. Được thành lập với cơ sở khách hàng mạnh mẽ từ khắp nơi trên hồ. Đã Hoạt động trong 3 năm. Được cấp phép đầy đủ. Chỗ ngồi hiện tại là 60 khách nhưng cũng có thể phù hợp với nhiều hơn phụ thuộc vào sự lựa chọn của đồ nội thất. Mở 6 ngày ăn trưa và ăn tối + takeaway cho bữa trưa . Tiềm năng lớn cho giao đến nhà và ăn sáng chưa khai thác. Vị trí tốt với nhiều khu nghỉ dưởng du lịch chung. Nằm trong trung tâm mua sắm của địa phươg và cạnh siêu thị IGA với nhiều giao thông. Cho thuê dài hạn 3 + 6 năm. Giá thuê rẻ khoảng $3200 / tháng. Được trang bị đầy đủ, tất cả các cổ phiếu bao gồm, doanh thu tuyệt vời và cảnh sắc tuyệt vời. Không có cạnh tranh, vì đây là nhà hàng Thái Lan duy nhất ở Town. Cũng thích hợp cho nhiều loại nhà hàng ẩm thực. Lý do chúng tôi bán nhà hàng là để chuyển về Thái Lan.

GIÁ: $249 000 Thỏa thuận - Chi tiết liên lạc: John 0420 385 150 - Email: [email protected]

泰國餐館Budineess待售

$ 249,000 Neg Beuatiful湖Macquarie Wangi Wangi新南威爾士州

與來自湖周圍的強大客戶群建立良好的關係。 經營3年。 完全授權。 目前的座位是60位客人,但也可以適合更多取決於您選擇的家具。 開放6天的午餐和晚餐。 帶走和用餐英寸交貨和早餐的巨大潛力。 還有很多的退休村莊,這是偉大的交付。 位於城市購物中心旁邊的IGA超市有很多的交通。 長租3 + 6年。 每月3200美元左右的便宜租金。 裝備齊全,包括所有的股票,很好的營業額和神話般的湖景。 沒有競爭,因為這只是在泰國的泰國餐廳。 也適合各種美食餐廳。 我們賣餐館的原因是回到泰國。

價格:249 000美元面議 - 聯繫方式:約翰0420 385 150 - 電子郵件:[email protected]

Takeaway Business For Sale

295000 Neg - Wendouree, VIC

Very busy well established takeaway business in food court of major local shopping centre. Newly refurbished. With long lease. Please call / text 0421 576 862 (English)

Takeaway Kinh doanh Bán

$295k thương lượng - Wendouree, VIC

Rất bận rộn trong việc kinh doanh nhà hàng, tại các khu ẩm thực của trung tâm mua sắm lớn tại địa phương.Vừa được tân trang mới, Hợp đồng dài hạn. Xin vui lòng gọi đến số 0421 576 862 (tiếng Anh)

外賣業務出售

$295k 可面議 - Wendouree,VIC

在當地主要購物中心的美食廣場非常忙碌的外賣業務。 新裝修。 長租約。 請致電/文本0421 576 862 (English) 
Eat In Takeaway
$ Negotiable Cabramatta NSW
Do not miss this rare opportunity. Right in the center of Cabramatta. Well established for 9 years. Stable income. Make sure profits reeceived at first day. Long-term contract fully equipped. Please call 0449 607 988. (in Vietnamese)
Đừng bỏ qua cơ hội ít thấy này. Ngay trung tâm Cabramatta. Đã hoạt động 9 năm. Thu nhập ổn định vững vàng. Bảo đảm có lời ngày ngày đầu. Hợp đồng lâu dài trang thiết bị đầy đủ. Xin gọi / nhắn tin 0449 607 988. (tiếng Việt) 
千萬不要錯過這個難得的機會。 就在Cabramatta的中心。 已經運作了9年。 穩定的收入。 確保你有第一天的話。 長期合同全套設備。 請致電0449 607 988(越南語)

Coffee Shop Business For Sale

$89,000 Bankstown NSW

located in prime position in Bankstown.. at the entrance of the railway station and opposite the main bus terminal/ interchange . Hard decision was made to finally sell this gold mine after operating for 13 years due to other commitments . Five and a half days operation with the potential to open all seven days and increase the hours of operation for even bigger potential. Very loyal customer base and extremely low rent. This is an opportunity not to be missed . Please no time wasters only genuine buyers . Contact Phone: 0418 291 851 for further information and to arrange and inspection. 

Cửa hàng cà phê để bán nằm ở vị trí tốt ở Bankstown .. Ngay lối vào ga đường sắt và đối diện với nhà ga / trạm trung chuyển chính. Đã hoạt động trong 13 năm, sang do bận chuyện làm khác.  Hiện làm 5 ngày rưỡi, có thể làm nhiều hơn tùy thích. Đây là một cơ hội không thể bỏ qua Gọi / nhắn tin 0418 291 851

咖啡店出售位於班克斯敦的主要位置..在火車站的入口處,對面的主要巴士總站/交匯處。 由於其他的承諾,經過13年的努力,終於出售這個金礦,作出了艱難的決定。 五天半的時間,有可能全天開放, 請不要浪費時間只是真正的買家。 聯繫Ph 0418 291 851 +點擊以顯示進一步的信息和安排和檢查

Café/Coffee Shop/Restaurant/Takeaway –

Now only $150,000 South Hedland – WA

Donut King Franchise –-Urgent Sale for other business priority – This is a fully fitted-out Donut King store which is profitable. It is currently run very successfully under management giving the current owner a good ROI but it would show an owner/operator an even greater return. This store is in a major shopping mall with a lot of foot traffic in South Hedland on the WA north coast. This is a genuine sea-change opportunity for someone who is looking to escape the madness of big-city life.

Location: South Hedland – WA

Category: Café – Restaurant - Service

This is a golden opportunity to buy a nationally franchised Donut King outlet with an existing track-record of success. The business is located in a major shopping centre, with anchor tenants including Coles and Kmart. South Hedland and the surrounding district is one of the most beautiful coastal areas of Australia. Here you can escape the big-city gridlock and enjoy the ultimate sea-change. You and your family can experience the serenity of coastal living while having the security provided by a national franchise.

The store has a very modern fit-out and includes an seating area exclusively for Donut King customers. Head Office conducts regular national marketing campaigns to ensure that the Donut King name is always at the forefront of people’s minds. Donut King will provide full in-house training for the new franchisee plus they provide ongoing training and support when needed.  <<<<<< full detail >>>>>>

Café/Coffee Shop/Restaurant/Takeaway – Donut King Franchise – $450,000 – Taree, NSW

Excellent return-on-Investment (ROI) - Urgent Sale for other business priority - This Donut King store is very profitable. It is currently run very successfully under management giving the current owner a significant ROI but it would show an owner/operator an even greater return. This store is in a major shopping mall with a lot of foot traffic in Taree on the NSW north coast. This is a genuine sea-change opportunity for someone who is looking to escape the madness of big-city life.

Location: Taree NSW (3.5 Hours from Sydney)

Category: Café – Restaurant – Retail Food

This is a golden opportunity to buy a nationally franchised Donut King outlet with an existing track-record of success. The business is located in a major shopping centre, with anchor tenants including Woolworths and BigW. Taree and the surrounding district is one of the most beautiful coastal areas of Australia. Here you can escape the big-city gridlock and enjoy the ultimate sea-change. You and your family can experience the serenity of coastal living while having the security provided by a national franchise.

Head Office conducts regular national marketing campaigns to ensure that the Donut King name is always at the forefront of people’s minds. Donut King will provide full in-house training for the new franchisee plus they provide ongoing training and support when needed.  <<<<<< full detail >>>>>>


Café Business for Sale

Sydney Road, Brunswick 3056 VIC 

We’re looking to sell our Industrial/Rustic café in a funky and popular location in Brunswick, on most famous Sydney road. It’s only metres away from Bunnings & lots of other famous eateries & pubs. There’s no shortage of foot traffic, the whole street is buzzing morning, afternoon & even during evenings. Weekends are buzzing with families looking to find a place to eat.

The café is positioned under a newly built apartment block. The street sees thousands of cars passing thru daily! It’s great because there is heaps of on-street parking.

Comes with a brand new fit out with canopy exhaust system, newly installed grease trap & fully operational kitchen. Great potential to start doing evening trade. However, our Café serves Big Breakfasts, Smoked Salmon Bens, breaki rolls plus sandwiches, burgers and the Best Coffee going around. With 40 seats, we keep it simple so it’s easy to run. Upon inspection you would be amazed to see what’s on offer versus the asking price.

What's excluded:

Coffee Grinders : as they belong to the coffee supplier. If buyer continues with the existing coffee supplier then the coffee grinders remains part of the cafe but owned by the supplier.

Equipped with: La Marzocco 2 group linea - Thermal printer, cash box and ipad  - older/stand - Furniture (tables & chairs), Edison light fittings, plates and cups - Fridges, oven, freezers, 3 Tier Cold food display unit - Kitchen and cabinets - WIFI internet

With approval to open late, any new operator can extend the menu to serve dinner/s and capitalize on the evening flow of customers. 

Perks: 16 new apartments to start construction within 3 months within 250m radius from the cafe. There will be tradesmen coming thru for breakfast and lunch. 

Current hours: Mon – Fri: 7.30am to 4pm - Sat – Sun: 8am to 3pm - Lease term remaining: 6 years. - 1 parking spot included - 110m2 is space - ent: $769/week - 10-12kgs  coffee week Fully run under management - Huge potential to grow the business

Business trading since July 2017 - There is huge potential in evening time for fish and chips shop! Walk in walk out, no time wasters please as we're motivated to sell. It's a fantastic time to buy as the summer season has just started.

Enquiries can be sent to   [email protected] or please message the contact number 0424 851 231.

Sang bán quán cà phê tại một địa điểm tốt ở Brunswick trên con đường Sydney Rd khu có nhiều quán và quán rượu. Lưu lượng khách qua lại suốt ngày rất đông kể cả đêm. Các ngày cuối tuần cũng rất bận rộn với các gia đình tìm kiếm nơi ăn.

Quán cà phê nằm dưới một tòa nhà căn hộ mới xây. Đường phố nhìn thấy hàng ngàn xe ô tô đi ngang qua hàng ngày! Thật tuyệt vời vì có rất nhiều bãi đỗ xe trên đường phố.

Đi kèm với một thương hiệu mới phù hợp với trang thiết bi% đầy đủ cho nhà hàng & café. Có tiềm năng lớn để kinh doanh vào buổi tối. Với 40 chỗ, chúng tôi giữ nó đơn giản vì vậy nó dễ dàng để điều hành.

Hợp đồng lâu dài còn 6 năm + tái ký – Tiền thuê: 769 USD / tuần. Có 1 chỗ xe riêng cho quán. Tổng không gian 110m2. Hiện bán 10-12 ký café mỗi tuần.

Sang theo cách WIWO ( chỉ tính trị giá thiết bị) Có thể gửi liên hệ đến email: - [email protected] - hoặc vui lòng nhắn tin số liên lạc 0424 851 231.

我們正在尋找出售我們的工業/鄉村咖啡館在一個時髦和熱門的位置,在不倫瑞克,在最著名的悉尼道路。離Bunnings和許多其他著名的餐館和酒吧都只有幾米之遙。沒有足夠的人流量,整個街道在上午,下午甚至在晚上都在嗡嗡作響。週末正在尋找可以吃飯的地方。

咖啡廳位於新建的公寓樓下。街上看到成千上萬的汽車經過每天!這是很棒的,因為有一堆路邊停車。

配備了全新的天篷排氣系統,新安裝的油脂分離器和完全可用的廚房。開始做夜市的潛力很大。然而,我們的咖啡廳供應大早餐,煙熏三文魚肉,麵包卷加三明治,漢堡和最好的咖啡四處走動。有40個座位,我們保持簡單,所以很容易運行。經過檢查,你會驚訝地看到什麼是報價與要價。

由於批准遲到,任何新的運營商都可以擴展菜單以供應晚餐,並利用晚上的客戶流量。

在咖啡館250米半徑範圍內的3個月內新開16間公寓。早餐和午餐將有商人來到。

炸魚薯條店晚上有很大的潛力!

走出去,沒有時間浪費,因為我們有動力出售。在夏季剛剛開始的時候,這是一個很好的時機。

如有任何疑問,請發送至[email protected]或致電 0424 851 231

Restaurant For Sale

$250,000 Negotiable - Maroubra Beach NSW

Modern Australian Food - Golden opportunity for potential restaurant owners! - full set up - not a cent to be spent! - modern kitchen equipment - 100+ seating - private function room - garden backyard - licensed bar, coffee machines - running business - cheap rent - beach front - cheap operating costs - Restaurant fit out and equipment cost were $650,000 - Now urgent sale @ $ 250,000 ( negotiable) for right operator Contact now for this amazing opportunity! Please call / text Abdul 0402 232 940 (English)


Cơ hội vàng để làm chủ một nhà hàng tuyệt vời – Trang thiết bị đầy đủ - không phải chi thêm một xu nào - Thiết bị nhà bếp hiện đại - 100 chỗ ngồi – Có phòng riêng – Có sân vườn - Quầy bar, Máy pha cà phê - Thuê rẻ lâu dài - Vị trí nhìn ra bãi biển ngay phía trước - Chi phí thành lập 650,000, giờ chỉ bán $250,000 (thương lượng) cho đúng người điều hành. Chi phí hoạt động rẻ - Xin gọi hay nhắn tin ngay để có cơ hội tuyệt vời này! Abdul 0402 232 940 (English)


潛在的餐廳老闆的黃金機會!- 完整的設置 - 不是一分錢花!- 現代廚房設備 - 100多個座位 - 私人多功能廳 - 花園後院 - 持牌酒吧,咖啡機 - 運行業務 - - 便宜的租金 - 海濱 - 廉價的運營成本 - 餐館裝修和設備成本是650.000美元

現在緊急出售$250.000(面議)為正確的運營商現在聯繫這個驚人的機會!Abdul 0402 232 940 (English)

Cafe for Sale in

$45,000 – Redfern NSW

Great business opportunity! Chance to buy into cafe opportunity in Redfern. Brand new modern fit out. Currently only been open 6 months offering take away sandwiches and coffee 5 days a week. Current owner runs catering business from site with no time to run cafe as well. Needs an owner operator to develop menu and open at weekends.

START UP SPECIAL - Current owner offering to share the space with new owner for six months to keep rent incredibly cheap whilst they build their business. Catering rarely uses space on weekends. Please call / text Nancy 0402 023 364 (English)

Cafe for Sale in

$45.000 Redfern NSW

Cơ hội kinh doanh tuyệt vời để mua một quán Cafe & Takeaway tại Redfern. Thương hiệu mới hiện đại. Trangthiết bị đầy đủ. Chủ hiện tại bận rộn với kinh doanh cung ứng thức ăn đến các đám tiệc nên không có thời giờ điều hành cà phê tại quán. Đề nghị sẽ chia sẻ cùng với chủ mới một nửa diện tích shop trong sáu tháng để giữ cho thuê giá rẻ. Dịch vụ thức ăn cho đám tiệc không làm trong cuối tuần, không ảnh hưởng đến quán cà phê. Vui lòng gọi / nhắn tin Nancy 0402 023 364 (tiếng Anh) để biết thêm.

咖啡廳出售

$ 45,000 - Redfern NSW

巨大的商業機會! 有機會在Redfern買咖啡機會。 全新的現代裝修。 目前只開放了6個月,每週提供五次三明治和咖啡。 目前業主從現場運行餐飲業務,沒有時間運行咖啡館。 需要業主操作員開髮菜單,並在周末打開。

開始特別 - 當前業主提供與新主人共享六個月的空間,以保持租金令人難以置信的便宜,而他們建立自己的業務。 餐飲在周末很少使用空間。 請致電/文本南希0402 023 364(英文)

Baker's Cafe' for SALE

$245,000.00 Negotiable - Sydney, Penrith, NSW

Offering a full established Bakery and Coffee Shop. Been running for the past 9 years within the Westfield centre, Prime location with a lot of great opportunities. New lease for 5 Years (until 2023). We have recently renovated new designs around the shop including new menus. Fully equipped Penrith Area Centre. Owner wants to retire, couple can run this business easily. Extremely easy to run this business and we can teach you everything in one week. start earning an income from the first day. This business can sponsor two families from overseas for working visa as a Baker and Manager for the shop, also Penrith is growing area because New Airport is going to start soon. It's growing very fast. Price is nasolabial thanks, All serious buyers please contact: 0414 679 730 (English)


Baker's Cafe 'cho SALE

$ 245,000.00 Negotiable - Sydney, Penrith, NSW

Tiệm Bánh + Cà phê được thiết lập đầy đủ. Đã 9 năm hoạt động trong trung tâm Westfield, vị trí tuyệt mỹ với rất nhiều cơ hội tuyệt vời. Thích hợp cho đôi vợ chồng có thể điều hành kinh doanh này một cách dễ dàng. Kiếm thu nhập ngay từ ngày đầu tiên. Chú ý kinh doanh này có thể bảo lãnh cho hai gia đình từ nước ngoài đến làm với Visa 457 làm thợ nướng bánh và Quản Lý cho cửa hàng,. Nên biết Penrith là một khu vực đang phát triển với phi trường mới đang xây. Hiện đang đang phát triển rất nhanh. Giá cả là sự đánh hơI bằng lợi nhuận của kinh doanh này. Xin liên hệ: 0414 679 730 (tiếng Anh)


貝克咖啡廳“的銷售

$ 245,000.00可商議 - Sydney,Penrith,NSW

提供一個完整的麵包店和咖啡店。 在Westfield中心跑了9年,黃金地段有很多很棒的機會。

新的租約5年(直到2023年)。 我們最近重新裝修了新的設計,包括新的菜單。 設備齊全的彭里斯地區中心。 老闆想退休,夫妻倆可以輕鬆辦這件事。 運行這項業務非常容易,我們可以在一周內教你所有的事情。 從第一天開始賺取收入。 這家公司可以贊助海外的兩個家庭工作簽證,作為麵包師和店長,Penrith也在增加面積,因為新機場即將開始。 它增長得非常快 價格是法力感謝,所有認真的買家請聯繫:0414 679 730(英文)

Indian Restaurant

$$$ Negotiable - Adelaide SA

Running successfully last 11 years low. Rent $5500 per month includes everything. Licence for 110 . Can change to any cuisine. Includes Cool-room, Freezer Room, two separate Freezer, store room 3 toilets, Hobart Glass washer & ice maker brand new Pos system & Dishwasher , coffee Machine (Explo bar) grinder 3 wok-burners & 6 other Commercial Stove everything to suits any menu. Please call / text Glory 0423 688 663 (English)

Nhà hàng Ấn Độ đã hoạt động thành công trong 11 năm. Giá thuê thấp $5500 một tháng, bao gồm mọi thứ. Giấy phép bia ruợu cho 110. Bếp tiện nghi thích hợp bất kỳ món ăn nào. Bao gồm Coolroom, Phòng Tủ đông, hai Tủ đông riêng biệt, phòng khách 3 phòng vệ sinh, máy rửa & máy làm đá ở Hobart, hệ thống Pos mới & máy rửa chén, máy pha cà phê (Explo bar) máy xay 3 nồi chảo & 6 lò nướng thương mại khác. Vui lòng gọi / text Glory 0423 688 663 (tiếng Anh)

印度餐廳成功運行最近11年低租金$ 5500.00每月包括一切。 110的許可證。 可以改變為任何美食。 括冷藏室,冷凍室,兩個獨立的冷凍室, 儲藏室3個衛生間,霍巴特玻璃洗衣機和製冰機全新的Pos系統和洗碗機,咖啡機(Explo bar)磨床3個燃燒器和6個其他商用爐灶,適合任何用餐。 請致電/文字Glory 0423 688 663(英文)

Cafe Restaurant For Sale

$165,000.00 Randwick NSW

Long established cafe restaurant in the corner location in the heart of Randwick junction. Very near to bus stops and pedestrian crossings. Well known to the local people. Near to Royal Randwick shopping centre, UNSW, racecourse, the beach and hospital. More potential customers in the future with the upcoming tram lines connecting Randwick to other areas. The restaurant itself has extensive indoor and outdoor eating areas. Suitable for dining in the winter and summer time. It has a set up bar area and has potential for late night trading hours. Ample of parking space around the restaurant. Currently have 80 seatings. Large restaurant with 2 toilets and plenty storage area. Would be ideal for persons with vision, energy and personality to realise the huge potential for this iconic venue. Please call / text Jony 0416 953 094 (English)

Nhà Hàng Cà Phê Randwick $165.000,00 đô la. Được thành lập từ lâu ở vị trí góc giữa lòng đường nối Randwick. Rất gần bến xe buýt và lối đi dành cho người đi bộ. Được biết đến với người dân địa phương. Gần trung tâm mua sắm Royal Randwick, và đại học UNSW, đường đua, bãi biển và bệnh viện. Nhiều khách hàng tiềm năng hơn trong tương lai với các tuyến xe điện sắp tới nối Randwick với các khu vực khác. Nhà hàng tự nó có các khu ăn uống trong nhà và ngoài trời rộng rãi. Thích hợp cho ăn uống vào mùa đông và mùa hè. Nó có một khu vực thanh lập và có tiềm năng cho giờ giao dịch đêm muộn. Đầy đủ chỗ đậu xe quanh nhà hàng. Hiện có 80 chỗ ngồi. Nhà hàng lớn với 2 nhà vệ sinh và khu vực lưu trữ . Sẽ là lý tưởng cho những người có tầm nhìn, năng lực và tính cách để nhận ra tiềm năng rất lớn cho địa điểm biểu tượng này. Vui lòng gọi / nhắn tin Jony 0416 953 094 (tiếng Anh)

蘭德威克咖啡廳餐廳待售- $165,000 – Randwick 咖啡廳位於蘭德威克(Randwick)交界處的角落。 非常靠近巴士站和人行橫道。 當地人所熟知的。靠近皇家蘭德威克購物中心,新南威爾士大學,賽馬場,海灘和醫院。 未來將有更多的潛在客戶將蘭德威克連接到其他地區。餐廳本身有廣泛的室內和室外的飲食區。 適合在冬季和夏季用餐。 它有一個設置的酒吧區,並有深夜交易時間的潛力。 餐廳周圍有充足的停車空間。 目前有80個座位。 大餐廳有2個衛生間和充足的存儲空間。

對於具有遠見卓識, 精力充沛和個性的人來,這將是理想的選擇,能實現這個標誌性場地的巨大潛力 請致電/文本Jony 0416 953 094(英文)

Cafe Restaurant For Sale

$165,000.00 Randwick NSW

Long established cafe restaurant in the corner location in the heart of Randwick junction. Very near to bus stops and pedestrian crossings. Well known to the local people. Near to Royal Randwick shopping centre, UNSW, racecourse, the beach and hospital. More potential customers in the future with the upcoming tram lines connecting Randwick to other areas. The restaurant itself has extensive indoor and outdoor eating areas. Suitable for dining in the winter and summer time. It has a set up bar area and has potential for late night trading hours. Ample of parking space around the restaurant. Currently have 80 seatings. Large restaurant with 2 toilets and plenty storage area. Would be ideal for persons with vision, energy and personality to realise the huge potential for this iconic venue. Please call / text Jony 0416 953 094 (English)

Nhà Hàng Cà Phê Randwick $165.000,00 đô la. Được thành lập từ lâu ở vị trí góc giữa lòng đường nối Randwick. Rất gần bến xe buýt và lối đi dành cho người đi bộ. Được biết đến với người dân địa phương. Gần trung tâm mua sắm Royal Randwick, và đại học UNSW, đường đua, bãi biển và bệnh viện. Nhiều khách hàng tiềm năng hơn trong tương lai với các tuyến xe điện sắp tới nối Randwick với các khu vực khác. Nhà hàng tự nó có các khu ăn uống trong nhà và ngoài trời rộng rãi. Thích hợp cho ăn uống vào mùa đông và mùa hè. Nó có một khu vực thanh lập và có tiềm năng cho giờ giao dịch đêm muộn. Đầy đủ chỗ đậu xe quanh nhà hàng. Hiện có 80 chỗ ngồi. Nhà hàng lớn với 2 nhà vệ sinh và khu vực lưu trữ . Sẽ là lý tưởng cho những người có tầm nhìn, năng lực và tính cách để nhận ra tiềm năng rất lớn cho địa điểm biểu tượng này. Vui lòng gọi / nhắn tin Jony 0416 953 094 (tiếng Anh)

蘭德威克咖啡廳餐廳待售- $165,000 – Randwick 咖啡廳位於蘭德威克(Randwick)交界處的角落。 非常靠近巴士站和人行橫道。 當地人所熟知的。靠近皇家蘭德威克購物中心,新南威爾士大學,賽馬場,海灘和醫院。未來將有更多的潛在客戶將蘭德威克連接到其他地區。餐廳本身有廣泛的室內和室外的飲食區。 適合在冬季和夏季用餐。 它有一個設置的酒吧區,並有深夜交易時間的潛力。 餐廳周圍有充足的停車空間。 目前有80個座位。 大餐廳有2個衛生間和充足的存儲空間。對於具有遠見卓識, 精力充沛和個性的人來,這將是理想的選擇,能實現這個標誌性場地的巨大潛力 請致電/文本Jony 0416 953 094(英文)

Smoothie Bar and Gelato Shop

$74,000.00 Surfers Paradise Boulevarde QLD

Currently trading as a Smoothie Bar and Gelato Shop with Coffee, this business would suit a a cafe operator wanting to execute a stylish food offering to compliment the existing sales of smoothies, bowls, frozen yoghurt, IceCream , sorbets, coffee and raw treats. The business as it is, brings in between 10&20k per month and with the systems in place to retain the current offerings via wholesale supply, capacity to simply double or triple the sales figures with the addition of a cafe menu is within easy reach. Summer, Christmas holidays followed by the Commonwealth Games ensures ample opportunity to achieve financial success. Rent is $45600 + GST and outgoings / per year. Business Purchase includes. Quality Fitout, Equipment, Machinery, Technology and Operational Handover if desired. $10,400 will be required as bank guarantee and the current lease is till November 2018 with two year option. Business can be operated by two people. Great location in beautiful Surfers Paradise. Please call / text Nic 0410 215 193

74.000.00 - Surfers Paradise Boulevard - Hiện đang kinh doanh như một Smoothie Bar và cửa hàng Gelato với Cà phê, phù hợp với một nhà điều hành quán cà phê muốn thực hiện một món ăn phong cách để chào bán các sản phẩm Smoothie, Bát, Sữa Chua Đông Lạnh, Icecream, Sorbets, Cà Phê Và Các Món Ăn. Đang bán 10 và 20k mỗi tháng và với các hệ thống tại chỗ . Mùa hè, những ngày lễ Giáng sinh theo sau bởi Commonwealth Games đảm bảo đủ cơ hội để đạt được thành công về tài chính. Tiền thuê là $ 45600 + GST & Outgoing. Trang thiết bị máy móc đầy đủ.  Máy móc, Công nghệ và Chuyển giao Hoạt động nếu muốn. Chỉ cần $10,400 bảo lãnh ngân hàng và hợp đồng cho thuê hiện tại cho đến tháng 11 năm 2018 với hai năm tùy chọn. Kinh doanh có thể được điều hành bởi hai người. Địa điểm tuyệt vời ở Surfers Paradise xinh đẹp. Vui lòng gọi / text Nic 0410 215 193

$ 74,000.00 衝浪者天堂Boulevard -  目前作為冰沙酒吧和冰淇淋店以咖啡的形式進行交易,這項業務適合想要執行時尚食品的咖啡店,以配合現有的冰沙,碗,冷凍酸奶,冰淇淋,果汁冰糕,咖啡和原料的銷售。現在的業務每個月可以帶來10到20K的費用,而且通過批發供應來保留現有產品,通過增加一個咖啡館菜單,銷售數字可以增加一倍或三倍。夏季,英聯邦運動會之後的聖誕假期確保了獲得財務成功的充足機會。租金是$ 45600 + t和支出/每年。業務採購包括質量裝備, 備,機械,技術和操作交接。銀行擔保需要10,400美元,目前的租期是2018年11月,為期兩年。業務可以由兩個人來操作。在美麗的衝浪者天堂的好位置。請致電/文本Nic 0410 215 193

Pizza Shop For Sale

$79,000.00 – Adelaide - SA

A very well located pizza shop in Gouger St. This well set up pizza shop is a great opportunity for an invester or a family who is willing to keep a great successful business. This pizza shop was initially a takeaway yiros shop so the menu is pretty easy its including pizza pasta salads and fast-food, till late, easy to manage. 2 weeks training will be provided. The shop has a. A pizza Oven with 32" convayer belt. Dough roller. Dough maker 20 kg. Pizza preparation fridge. 3 Freezers. 2 large fridges. Display fridge. Coffee machine. POS system. Huge grill. Deep fryer. 2 yiros stove. 1 big cooking stove. Cutter. Cheese shredder. Big fans. 3 big bench. 2 small bench. 3 air conditioners. And lots of other kitchen equipment. Unfortunately i am selling it due to the change of life style. The rent is only $3400 including gst +outgoing . Turn over + 6000 a week. Please call / text Ali: 0410 093 600   (English)

Pizza Shop For Sale - $ 79,000.00 - Adelaide – SA - Một cửa hàng bánh pizza rất đẹp nằm ở Gouger St. Cơ hội tuyệt vời cho gia đình sẵn sàng tiếp tục thành công trong kinh doanh. Cửa hàng bánh pizza này ban đầu là một cửa hàng yiros takeaway vì vậy thực đơn của nó khá dễ dàng bao gồm cả pizza pasta salads và thức ăn nhanh v.v… Trang thiết bị đầy đủ, doanh thu tốt trên $6000/tuần +. Hợp đồng lâu thuê rẻ $3400 luôn GST + Outgoing. Sang bán trong tiếc nuối vì do sự thay đổi của cuộc sống phong cách .. Giá thuê chỉ là $3400 bao gồm GST + Hãy gọi điện thoại / nhắn tin Ali: 0410 093 600 (tiếng Anh)

比薩店出售 - $ 79,000.00 - 阿德萊德 – SA - 位於Gouger  - St.一家地理位置非常好的比薩餅店這家設立好的比薩餅店對於一個願意保持成功的企業的投資者或家庭來是一個很好的機會。 這家比薩餅 店最初是一家外賣店,所以菜單很簡單,包括披薩麵食沙拉和快餐,直到後期,易於管理。 將提供2週的培訓。 這家商店有一個。 比薩烤箱配 32“convayer皮帶面皮機面皮機20公斤比薩餅製備冰箱3冰櫃2大冰箱顯示冰箱咖啡機POS系統巨大的烤架油炸鍋2 yiros1大烹飪 爐灶,切菜器, 奶酪切碎機,大風扇,3大板凳,2小板凳,3空調以及其他許多廚房設備,不幸的是我賣的是由於生活方式的改變,房租只有3400美元,包括gst + 即將離任,週翻+ 6000,請致電/短信阿里:0410 093 600(英文)

Pizza Business for Sale

$$$ Negotiable - Boronia VIC

DUE TO GOING OVERSEAS! BUY THE BUSINESS FOR $40,000 (NEGOTIABLE) OR LEASE THE SHOP WITHOUT PAYING FOR THE BUSINESS. BORONIA VIC An opportunity not to miss out by husband and wife or people looking for business visa. About the business. the business is a pizza shop operating only 30 hours/week and taking 4000 to 4500/week. huge potential to double the taking by opening for lunch. the shop is fully managed by its experienced staff (2 staff one 12 yrs experience and the other 40 yrs and 3 drivers). About the shop. it is a 160 sqm shop located on the main busy road in Boronia. with a huge walk in coolroom and a huge kitchen is perfect for any type of restaurant. it has capacity for 30 people and can be increased to accomodate 50 people as well. if you don't want to operate as a pizza business you can only lease the shop without paying for the business and convert it to any type of restaurant you like. pls call/txt Maz 0420 978 920 (English)

Bán gấp vì đi nước ngoài – Sang kinh doanh $40,000 hoặc chỉ thuê mướn lại để làm mà không cần sang.  Một cơ hội không nên bỏ lỡ. Thích hợp vợ chồng  hoặc cho ai đang tìm một kinh doanh nhỏ mang lợi cao.  Là một cửa hàng bánh pizza hoạt động chỉ 30 giờ / tuần và thu 4000 đến 4500 đô/ tuần. Tiềm năng còn nhiều hơn cho việc mở cửa phục vụ thêm bữa trưa. Cửa hàng được quản lý đầy đủ bởi đội ngộũ nhân viên giàu kinh nghiệm (2 nhân viên 12 năm kinh nghiệm và 40 năm và 3 lái xe giao hàng đến nhà). Rộng 160 mét vuông nằm trên con đường chính bận rộn ở Boronia VIC. Phòng lạnh loại bước vô & nhà bếp lớn thương mại đủ tiện nghi, phục vụ cùng lúc cho 30-50 khách. Hoàn hảo cho bất kỳ loại tHực đơn nhà hàng nào. nếu bạn không muốn hoạt động như một shop bán Pizza, bạn chỉ có thể thuê cửa hàng và chuyển đổi nó sang bất kỳ loại nhà hàng nào bạn thích. xin gọi / txt Maz 0420 978 920 (tiếng Anh)

緊急促銷因為海外! 買四萬美元的商業(談判)或出租而不支付業務。 BORONIA VIC一個不容錯過的夫妻或尋求商務簽證的人。 關於業務。 這家企業是一家比薩餅店,每週工作時間只有30小時,每週4000到4500人。 巨大的潛力,通過午餐開放加倍。 該店由其經驗豐富的員工(2名員工,12年經驗,另外40年,3名司機)全面管理。 關於商店。 這是一個160平方米的商店位於伯羅尼亞主要繁忙的道路。 在涼爽的地方散步,一個巨大的廚房是任何類型的餐廳的完美。 可容納30人,可容納50人。 如果您不想經營比薩業務,您只能租用商店,而無需支付業務,並將其轉換為您喜歡的任何類型的餐廳。 請致電/ txt Maz 0420 978 920 (English)

Charcoal Chicken Business for Sale

$$$ Neg Sunshine West VIC

Great location, currently trading Charcoal Chicken ands Kebab, open 6 days / per week. Long lease  good rent. Easy to manage, well established, price POA. Please call / text Call Ian 0404 895 108 (English)

Sang Bán Shop Gà Nướng

Giá thương lượng – Sunshine West VIC

Địa điểm tuyệt vời, hiện đang kinh doanh gà và Kebab, mở 6 ngày / tuần. Hợp đồng dài, giá thuê tốt. Dễ dàng quản lý, giá bán do người mua đề nghị. Đã làm lâu năm kinh doanh doanh thu tốt. Trang thiết bị đầy đủ. Xin gọi điện thoại / nhắn tin Ian 0404 895 108 (tiếng Anh)

位置很好,目前正在交易木炭雞和烤肉串,每週開放6天。 長租良好的租金。 易於管理,建立良好,價格POA。 請撥打/電話致電 Ian 0404 895 108

Café & Bakery Business for Sale

$Negotiable North Curl Curl NSW

Bakery business for Sale near the beach, sport fields and schools with a very loyal customer base. Excellent location, 5x5 lease, understanding and kind landlord and real estate, $2400 monthly rent GST and outgoing included. After working in this beautiful community for 19 happy years, this family run business is being offered as the owners have decided to retire. If you have any questions and would like to inspect please call / text Luba or Boris 0448 884 628 or (02) 9905 5067 (English)

Café & Bakery Sang. Bắc Curl Curl NSW - Kinh doanh Cà phê & các loại bánh. Vị trí tốt gần gần bãi biển, các sân chơi thể thao và trường học với một cơ sở khách hàng rất trung thành. Vị trí tuyệt vời, thuê 5x5, Tiền thuê $2400 đô la / tháng + GST. Đã làm 19 năm Kinh doanh ổn định. Thêm chi tiết vui lòng gọi điện thoại / text Luba hoặc Boris 0448 884 628 hoặc (02) 9905 5067 (tiếng Anh)

麵包店業務出售附近的海灘,運動場和學校非常忠誠的客戶群。 優越的地理位置,5x5的租賃,理解和善良的房東和房地產, 月租$2400元包括GST和管理费 。 在這個美麗的社區工作了19年, 在業主決定退 休的時候, 這個家庭經營的業務正在提供。 如果您有任何問題, 並希望檢查,請致電/文本盧巴或鮑里斯 0448 884  628 或 (02) 9905 5067(英文)

Cafe for URGENT Sale

$200,000 Albert Park , Melbourne VIC

200K Negotiable ( Travelling Overseas ) Walk in / Walk out sale - Weekly Taking: $9,000 – Long lease (5) year lease commenced August 2015 till August 2020 + five (5) year option till August 2025 - Located in the bayside precinct of Albert Park is a hidden gem of a cafe in a busy shopping strip. Current Rent Net Current Rent Net $9000 per month O/G +GST + Upstairs 3 offices Kitchen Toilet - currently rented out for $2200 on a month by month leases.  Excellent location - Serving only breakfast and lunch - 20kg coffee per week - Trading from 7am to 4.30pm - 7 days - Fully Licensed - Commercial kitchen – suit any menu.  Total 130 seats , indoor , out side foot path and courtyard + Excellent location to transfer business to Chinese/ Vietnamese restaurant. Please call / text 0421 953 801 (English)

200 ngàn thương lượng. (lý do di chuyển đi nước ngoài) – Hiện đang thu $9000 hàng tuần. Hợp đồng thuê năm (5) năm từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 8 năm 2020 + tái ký tùy chọn thêm năm (5) năm cho đến tháng 8 năm 2025 - Vị trí tuyệt với trong khu vực backside của Albert Park là một viên ngọc quý ẩn trong trong một khu mua sắm bận rộn. Giá thuê hiện tại $8,503 một tháng O/G GST. Bao gồm luôn 3 văn phòng bên trên, nhà bếp + toilet v.v… Hiên đang tái cho thuê riêNg phần trên. Phần dưới quán chỉ phục vụ bữa sáng và bữa trưa – tiêU thụ 20kg cà phê / tuần - Buôn bán từ 7 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều - 7 ngày - Giấy phép rượu - Nhà bếp thương mại - Vui lòng gọi / text 0421 953 801 (tiếng Anh)

200K Nogotiable(海外旅行) - 每週銷售額$ 9,000 - 五(5)年租約開始於2015年8月至2020年8月 - 另外五(5)年選項,直到2025年8月 - 於阿爾伯特公園的海灣地區是一個在繁忙的購物區的咖啡館藏寶石。 現租金$ 8,503每月O / G GST樓上3 個辦公室廚房廁所 - 目前按月出租。 位置優越 - 目前只供應早餐及午餐 - 每週20公斤咖啡 - 上午7時至下午4時30分交易 - 7日 - 酒牌 - 商業廚房 - 請致電/文本 0421 953 801(英文)

Freehold Bakery & Cafe

$490,000 Toukley NSW

Good position, located on major road of Toukley NSW, a torist town for beach & fishing all year in any seasons. Only 5 minutes to the beach. Well established for many years, stable business. Fully equipped for bakery & cafe as well. Due to other commitment, selling property (freehold) & business total $490,000. Please /text Anna 0432 19 19 58

Vị trí tốt chỉ 5 phút đến biển, nằm trên đường chính ở Toukley NSW thành phố quanh năm đông du khách. Đã thành lập lâu năm, hiện đang kinh doanh tốt, thu nhập cao từ khách vãng lai và khách cư địa phương. Trang thiết bị đầy đủ để làm bánh mì & quán cà phê, nhiều tiềm năng để phát triển thêm. Sang bán luôn bất động sản là căn shop + doanh nghiệp bánh mì & cà phê đang kinh doanh. Giá $490,000 . Xin gọi / nhắn tin Anna 0432 19 19 58

位置優越,位於新南威爾士州圖克利(Toukley NSW)的主要道路上,這裡是全年任何季節的海灘和垂釣鎮

只有5分鐘到海灘。 成立多年,業務穩定。 設備齊全的麵包店和咖啡廳也是如此。 由於其他承諾,出售物業(永久業權)及業務共計490,000元。 請/文本安娜0432 19 19 58

Cafe Business for Sale
$130,000 Queenscliff VIC

Cute little cafe with the beach just down the road. Good local trade and regular holidaymakers make for a busy but rewarding business. Cheap rent. 2 terms of 3 years remaining on lease. $130,000.00 open to offers. Please call / text Joeline 0430 469 018 (English)

Cafe Restaurant  

Rất hấp dẫn tại vùng biển Queenscliff Victoria. Kinh doanh rất tốt với khách địa phương, và khách du lịch quanh năm. Hợp đồng lâu dài 3x3 còn thời hạn , thuê rẻ. Sang $130,000 mở ngõ để thảo luận. Gọi / nhắn tin Joeline ‎0430 469 018 (tiếng Anh)

咖啡館業務出售 - 可愛的小咖啡館,海灘就在路上。 良好的當地貿易和定期度假者使忙碌而有益的業務。 便宜的租金。 剩餘3年租期。 $ 130,000.00開放提供。 請致電/短信Joeline 0430 469 018(英語)

Cafe Takeaway Biz for Sale
$130,000 Archerfield QLD

Industrial 5 Day Week - Archerfield Cafe, QLD - Coffee, sandwich , hot food and burger shop. Serving breakfast menu, lunch menu. Operating 5 days Monday to Friday from 5:00am – 2:00pm. Take away, and dining space for approx 20. Large kitchen and cold room with two large preparation tables. Cold room has a 4 door drink fridge built in for ease of loading of stock. Plenty of stock storage space. Reasonable rent. New deep fryer and oven / hot plate/ cook top installed. Plenty of room to install bakery ovens. Internal staff bathroom. Currently careering to a number of local businesses. New tenants moving in across the industrial estate. Regular loyal and kind customers. Looking to sell to someone who has a strong customers service focus It is a very good business for husband and wife team. Lots of potential to expand into night time take away and added weekend trade including regular Saturday event traffic. T/O $5500 pw. Price $130,000.00 Negotiable Regretful sale due to family reasonNo time wasters please, serious enquiries only. Contact Sharon – 0409 141 294 (English)


Cafe / Takeaway- Archerfield QLD, Sang $130,000 thương lượng. Vị trí tốt trên đường cái khu công nghiệp hãng xưởng – Đang bán các lọai cà phê, bánh sandwich, đồ ăn nóng, burger v.v... Hiện bán 5 giờ sáng đến 2 giờ chiều chỉ Thứ Hai - Thứ Sáu. Rất nhiều tiềm năng để mở rộng thêm thành nhà hàng quán ăn tối, hoặc cuối tuần, do nằm trên tuyến đường lưu thông lớn. Trang thiết bị đầy đủ. Hiện thu $5500 / tuần. Xin gọi / nhắn tin Sharon ‎0409 141 294


咖啡/外賣 - 工業5天週 - Archerfield Cafe, QLD - 咖啡,三明治,熱食和漢堡店。供應早餐菜單,午餐菜單。星期一至五上午5點至下午2點運作。帶走,約20個用餐空間。大廚房和冷室有兩個大的準備表。寒冷的房間有一個4門飲料冰箱內置,方便裝貨。大量的庫存存儲空間。合理的租金。新的油炸鍋和烤箱/熱板/廚師頂部安裝。有足夠的空間安裝烘焙烤箱。內部員工衛生間。目前正在照顧一些當地的企業。新的租戶進入整個工業區。定期忠誠善待顧客尋找賣給有強烈顧客服務重點的人對於夫妻團隊來說這是一件非常好的事情。許多潛力擴大到夜間帶走,並增加週末交易,包括定期的周六活動交通。 T / O $ 5500 p / w請不要浪費時間,只有嚴肅的詢問。聯繫沙龍 - 0409 141 294 $ 130,000.00面議遺憾的銷售,由於家庭原因

Thai Restaurant for Sale –
$$$ Negotiable - Gladesville NSW

Thai Restaurant for Sale – Gladesville NSW

Full licensed Thai Restaurant approx 130 sq meters. Seats 82 (48 downstairs, 14 in function area and20 in the garden) - Full kitchen with storage space and cool room. 3+4 year lease. Many regular customers - Great location in booming area with massive potential for home delivery. Annual rental (from July 2017) $70,040 plus GST Rental include vacant two bedrooms unit upstairs. Outgoing and water approx $850 pcm. Owner wishes to retire. Further details. Contact Pen on 0416 229 291

Nhà hàng Thái Fully Lic. Rộng 130 mét vuông. Chứa 82 ghế (48 trong nhà hàng, 14 trong các kHu riêNg junction area và 20 trong sân vườn). Nhà bếp đầy đủ với phòng kho và phòng lạnh. Cho thuê 3 năm + 4 năm. Nhiều khách hàng thường xuyên. Vị trí tuyệt vời trong khu vực bùng nổ với tiềm năng lớn cho giao hàng tận nhà. Tiền thuê hàng năm (từ tháng 7 năm 2017) $70.040 cộng với GST Bao gồm hai phòng ngủ ngủ trên lầu để cư trú hoặc tái cho người khác thuê riêng. Điện và nước khoảng $850 / tháng. Chủ muốn nghỉ hưu. Biết thêm chi tiết. Liên hệ với Pen trên 0416 229 291gọi hay nhắn tin

泰國完整許可證。 寬130平方米。 它有82個座位(48個餐廳,14個交界處,20個花園)。 完整的廚房儲藏室和冷室。 3年+ 4年。 許多常客。 位於繁榮地帶,位置優越,有很大的送貨上門的潛力。 年租(自2017年7月起)$ 70,040加消費稅包括兩間臥室樓上居住或再租賃給他人。 電費和水費大約$ 850 /月。 主人想退休。 知道更多。 聯繫電話0416 229 291或致電

Cafe For Sale

$55,000.00 Negotiable – Langford WA

Asian fusion cafe for sale. The only coffee shop in the area. Full training provided. Facebook and instagram followers. Leased for 3+5 years Low rent and overheads. Please call / text: 0433 153 311 (English)


咖啡廳出售 - $ 55,000.00可商量 - Langford WA

亞洲融合咖啡館待售。 該地區唯一的咖啡店。 提供完整的培訓。 Facebook和Instagram的追隨者。 租用3 + 5年低租金和間接費用。請致電/文本:0433 153 311(英文)


Cafe Sang Bán - $ 55,000.00 Thỏa thuận - Langford WA

Quán Cafe ohong cách châu Á . Cửa hàng cà phê duy nhất trong khu vực không cạng tranh. Trang thiết bị đầy đủ, sẽ hướng dẫn cho người mới. Có trang Facebook và Instagram. Thuê lâu dài trong 3 năm + 5 năm. Giá thuê và chi phí chung thấp. Vui lòng gọi / text: 0433 153 311 (tiếng Anh)

Japanese Restaurant
$59,000 (ONO) Mosman Sydney NSW

90 sqm, 34 seats + - 2 carparks, 2 toilets - Located in busy traffic junction - Fully Liquor licensed - Rent $1,536/ per week incl GST & O/G (3 x 3 years) - Delivery systems linked with - (UberEats, Menulog etc) - Selling price $59,000 (ONO) - Please call / text: 0478 754 948


90平方米,34個座位+ - 2個停車場,2個衛生間 - 位於大交通樞紐 - 全酒牌 - 租$ 1,536 /每週,包括GST和O / G(3 x 3年) - 與 - (UberEats,Menulog 等) - $59,000(ONO) - 請致電/文本:0478 754 948


2, 34 chỗ ngồi + - 2 carparks, 2 toilets - Nằm trong đường giao thông lớn - Được phép kinh doanh rượu hoàn toàn - Cho thuê $ 1,536 / tuần bao gồm GST & O / G (3 x 3 năm) - Các hệ thống phân phối liên quan đến - (UberEats, Menulog vv) - Giá bán $59.000 (ONO) - Vui lòng gọi / text: 0478 754 948

Coffee shop - rural setting for sale

$80,000 - Gungahlin ACT

This business needs a new owner who is ready to reap the rewards of its trendy atmosphere and coffee craving customer base. Located in a rural setting near the north of Gungahlin in Hall VIllage, this café has a prime location. The business is situated directly across a playground and oval and the best view in town.  The premises leased is 80 square meters but the owner has access to a total of 130 square meters, which includes both indoor and outdoor facilities, providing exceptional value to a buyer. The long-term lease in place is 3 + 5 years and provides stability for a new business owner.  With a fresh fit out and a unique country feel the café is a popular destination for breakfast and lunch. The liquor license includes both indoor and outdoor portions of the café. There is huge potential to expand the range of liquors sold from local wineries in the vicinity. The owner believes this could increase the turnover of the business.  Don’t delay as this one of kind opportunity won’t last long! To express your interest, please call / text Peter : 0409 861 676 and e-mail is [email protected].

Nằm trong khu vực nông thôn gần phía bắc của Gungahlin tại Hall VIllage, vị trí tốt nằm ngay trên công viên sân chơi và cảnh đẹp nhất trong thị trấn. Tòa nhà được cho thuê là 80 + cơi nới thành 130 mét vuông, bao gồm trong nhà và ngoài trời. Hợp đồng thuê dài hạn. Có giấy phép bia trong nhà và ngoài trời . Có tiềm năng rất lớn để mở rộng phạm vi bán các loại rượu từ các farm nho và nhà máy rượu vang địa phương trong vùng. Đừng trì hoãn vì cơ hội tốt đẹp này sẽ không kéo dài! Vui lòng gọi / nhắn tin Peter: 0409 861 676 and e-mail is [email protected].

這項業務需要一個新的業主谁愿意收穫其時尚的氛圍和咖啡渴望的客戶群的回報。這家咖啡廳位於Gareahlin北部靠近VIllage大廳的鄉村,地理位置優越。該業務位於一個操場和橢圓形的正對面,是城裡最好的景觀。租用面積80平方米,業主共計130平方米,業主認為這可能會增加業務的營業額。不要耽擱,因為這種機會不會持久!為了表達您的興趣,請致電/發短信給彼得: 0409 861 676 and e-mail is [email protected].

Asian Takeaway Hot Food

$48,000 Adelaide CBD SA

Rare opportunity to secure a long term lease in a busy Adelaide CBD location. The business has been operating for 2 weeks now, it is fully setup to sell any type of Chinese, Vietnamese, Thai or Indian take away hot food. All equipment is in place including POS register and EFTPOS facility. The shop has a commercial gas stove (connected to LPG bottle) 2 commercial fridges as well as other equipment with phone line and internet and is fully renovated and ready for new owner. Shop size is aprox 25sq meters , No inside sitting, takeaway and outside seating only - very easy to manage. Rent is aprox 1000$ per week inc outgoings. Further details can be discussed in person during inspection by appointment only. Price is slightly negotiable. Price is $48 000. Please call / text 0404 100 298


Cơ hội hiếm có để vào mộtr hợp đồng làm ăn lâu dài ngay trong trung tâm mua sắm Adelaide bận rộn. Kinh doanh đã hoạt động được 2 tuần nay, nó được thiết lập đầy đủ để bán bất kỳ loại thức ăn nhanh Trung Quốc, Việt Nam, Thái hay Ấn Độ và luôn cả thức ănnóng. Tất cả các thiết bị đã được lắp đặt bao gồm cả máy POS và EFTPOS. Cửa hàng có bếp gas thương mại (kết nối với chai LPG) 2 tủ lạnh thương mại cũng như các thiết bị khác với đường dây điện thoại và internet và được tân trang lại và sẵn sàng cho chủ nhân mới. Kích thước cửa hàng là khoảng 25sq mét, không có ngồi bên trong, nhưng chỗ ngồi bên ngoái rất thoải mái – rất dễ dàng để quản lý. Tiền thuê shop à 1000 đô la một tuần. Các chi tiết khác có thể được thảo luận trực tiếp trong quá trình kiểm tra chỉ theo cuộc hẹn. Giá có thể thương lượng được một chút. Sang bán $48 000. Hãy gọi số điện thoại / nhắn tin 0404 100 298


在阿德萊德繁華的商業中心位置獲得長期租賃的難得機會。 這家公司已經營了兩個星期,已經完全準備出售任何類型的中國,越南,泰國或印度的熱食。 所有設備都包括POS登記和EFTPOS設施。 商店有一個商業燃氣灶(連接到液化石油氣瓶)2商業冰箱以及其他設備與電話線和互聯網,並全面翻新,準備新的業主。 商店大小約25平方米,沒有內部坐,外賣和外面座位 - 非常容易管理。 租金是每週1000美元的支出。 進一步的細節可以在檢查時親自討論。 價格稍有商量。 價格是$ 48 000.請致電/文本0404 100 298

TAKEAWAY AND PIZZA SHOP (FREEHOLD ALSO AVAILABLE)

$380,000.00 Negotiable – Riverstone NSW

Solid turnover with excellent records and impressive trading history. Long secure lease with rent less than 10% of turnover. FREEHOLD ALSO AVAILABLE -

Business only $380,000 + stock - Free hold sale price $1,850,000 + stock including business. This unassuming business is a money making machine! This business was established in 1985 and sits on a 675 sqm block in Sydney's rapidly growing North West. The business serves a varied menu of burgers, roast chickens, Salads cold drinks and other typical takeaway food. It is also well-known for it's pizzas. New equipment in place, 2 extra large goldstein fryers, XL supertron grill, Radiant 2000 chicken rotisserie, 50L pizza dough mixer, Pizza dough sheeter, Moretti forni $20,000 gas pizza oven. There is an abundance of storage and preparation space to compliment the full commercial kitchen with cool room. Sale taking: $23,000+(winter) per week $25,000+ (summer)per week. Profit $9,000-$10,000 per week. Rent $2000 per week plus outgoings. The business sells the following quantities of food (approximately) in a normal week: 500 kg/week chips,  80-140 kg/week flour for pizza dough, 150 - 180 chickens/week. 60 kg/week hamburger mince. 80 kg/week fish.The rent includes a spacious 4 bedroom residence and a covered 4 car garage. A new buyer will have no problem understanding the past performance of business as the owners have maintained excellent figures and paperwork. Strong profits on the tax returns may also assist prospective buyers in securing finance. There is huge potential to grow the business by advertising in the local area, especially for pizza delivery, 10,000 houses being built in the area over next 1-3 years. A new owner could also consider raising prices and opening earlier to increase breakfast sales. Training and handover will be offered to the successful buyer as well as a trial period. This business is priced for a quick sale. Please call / Text Sonny 0401 535 373 (English)

_______

TAKEAWAY VÀ PIZZA SHOP (có thể mua luôn bất động sản)

$380,000.00 thươn g lượng - Riverstone NSW

Doanh thu ròng tuyệt vời và lịch sử kinh doanh ấn tượng. Cho thuê dài hạn với giá thuê ít hơn 10% doanh thu. Căn shop (bất động sản) cũng có thể mua luôn.

Giá cho businbess chỉ có $380,000 + hàng tồn - Bất động sản (nhà shop)  $1.850.000  + hàng tồn, bao gồm cả kinh doanh. Việc kinh doanh pizza shop  này là một máy làm tiền! Được thành lập vào năm 1985 và nằm trên một khu 675 mét vuông tại khu Tây Bắ (North West) đang phát triển nhanh chóng ở Sydney. Kinh doanh phục vụ nhiều thực đơn đa dạng gồm bánh mì kẹp thịt, gà nướng, đồ ăn nguội và các món ăn tiêu biểu khác. Nó cũng nổi tiếng với bánh pizza của nó. Thiết bị mới tại chỗ, 2 máy chiên Goldstein lớn, nồi XL supertron, nướng gà Radiant 2000, máy trộn bột bánh Pizza 50l, bánh Pizza Pizza, Moretti forni, lò nướng bánh pizza trị giá 20.000 đô la. Có rất nhiều kho và không gian chuẩn bị để khen bếp đầy đủ thương mại với phòng mát mẻ. Doanh thu qua bán hàng: 23.000 + (mùa đông) mỗi tuần 25.000 USD + (mùa hè) mỗi tuần. Lợi nhuận $ 9,000- $ 10,000 mỗi tuần. Thuê $ 2000 mỗi tuần cộng với chi phí. Doanh nghiệp bán các loại thực phẩm sau khoảng một tuần thông thường: 500 kg / tuần chip, 80-140 kg / tuần bột cho bột pizza, 150 - 180 con gà / tuần. 60 kg / tuần bánh hamburger. 80 kg / tuần. Giá thuê bao gồm một căn hộ 4 phòng ngủ rộng rãi và một nhà để xe ô tô được bảo hiểm. Một người mua mới sẽ không có vấn đề về sự hiểu biết về hoạt động kinh doanh trong quá khứ vì chủ sở hữu đã duy trì số liệu xuất sắc và giấy tờ. Lợi nhuận cao trên tờ khai thuế cũng có thể hỗ trợ người mua tiềm năng trong việc đảm bảo tài chính. Có tiềm năng lớn để phát triển kinh doanh bằng cách quảng cáo tại địa phương, đặc biệt là giao pizza, 10.000 ngôi nhà được xây dựng trong khu vực trong vòng 1-3 năm tới. Một chủ sở hữu mới cũng có thể xem xét tăng giá và mở cửa sớm hơn để tăng doanh thu bữa ăn sáng. Đào tạo và bàn giao sẽ được cung cấp cho người mua thành công cũng như thời gian dùng thử. Kinh doanh này có giá để bán nhanh. Vui lòng gọi / Văn bản Sonny 0401 535 373 (tiếng Anh)

穩健的營業額和出色的記錄和令人印象深刻的交易歷長期安全的租賃,租金低於營業額的10%。 FREEHOLD也可用 -

業務只有$ 380,000 +股票 - 免費持有出售價格$ 1,850,000 +股票包括業務。這個不起眼的業務是一個賺錢機器!該業務成立於1985年,位於悉尼迅速發展的西北部,佔地675平方米。這家公司提供各種漢堡,烤雞,沙拉冷飲和其他典型的外賣食品。這也是比薩是眾所周知的。新的設備到位,2超大型黃金油炸鍋,XL supertron燒烤,Radiant  2000雞肉烤肉爐, 50L披薩麵團攪拌機, 比薩麵團剪,Moretti forni $ 20,000比薩烤爐。 有充足的存儲和準備空間恭維與冷室完整的商業廚房。出售服務:每週$ 23,000 +(冬季)每週$ 25,000 +(夏季)。每周利潤$ 9,000- $ 10,000。租$ 2000每週加上支出。該企業在正常週內銷售以下數量的食品(大約):每週500公斤的薯片,披薩麵團的80-140公斤/週麵粉,每週150-180隻雞。 60公斤/週的漢堡肉末。 80公斤/週的魚。租金包括一個寬敞的4間臥室的住宅和一個有蓋的4輛車的車庫。由於業主保持了優秀的數字和文書工作,新買家對過去的業務表現沒有任何理解。在納稅申報表上的強大利潤也可能有助於準買家獲得融資。在當地發展廣告業務的潛力巨大,特別是披薩交付,未來1-3年內在該地區建設的房屋將達到10,000套。一個新東家也可以考慮提高價格,並提前開放,以增加早餐銷售。培訓和交接將提供給成功的買家以及試用期。這項業務的價格為快速銷售。請致電/文本索尼 0401 535 373(英文)

Takeaway Business + 4 bedroom house
$470,000 Beautiful Hervey Bay, QLD 

Run your own business from your own property without having a landlord or lease controlling you. Let your business pay off your home at the same time.  This property is income producing and a great opportunity for an investor as well.  For the past 9 years it has been leased by 2 tenants - the first for 6 years and the second for 3 years and was asked to vacate so we could put it on the market to sell.  The rental returns were $300 for the 4 bedroom house + $275 for the Shop per week.  For the bargain price of $470,000 for both a lovely large 4 bedroom house and separate retail shop to run your business - this is an offer not to be missed.  Very rare opportunity to have Residential and Commercial Zoning only 10 minutes walk to the beach - it's all about lifestyle. THE HOUSE Double Story with balconies leading off all the bedrooms, 4 large size bedrooms, 2 bathrooms, 3 toilets, 2 living areas, large kitchen area, dining and separate office in the house.  Situated on a large corner block.  Lovely shady trees out the back - THE SHOP - Commercial Kitchen with built in coldroom, extraction hood, grease trap, double sink and airconditioning – STORAGE -Car parks for customers. Dual street access for cars to enter. Originally set up as a convenient store it has also operated as a take away as well as food production kitchen. It has also been run as a trophy engraving business so would suit a lot of different types of businesses. All this for $470,000!  Be quick! For more information please call / text 0438 624 726.    


Điều hành kinh doanh của bạn ngay tại nhà không phải trả thuê mướn. Mua nhà góp trả bằng lợi nhuận từ kinh doanh thu nhập hay cho thuê shop… Trong 9 năm vừa qua, đã cho thuê. Thu nhập cho thuê là 300 đô la cho căn hộ 4 phòng ngủ, và 275 đô la cho cửa hàng mỗi tuần. Chúng tôi bán Toàn bộ, nhà + shop với giá cả phải chăng là $ 470,000 cho cả ngôi nhà 4 phòng ngủ rộng rãi và một cửa hàng bán lẻ riêng để điều hành doanh nghiệp của bạn - đây là một đề nghị không thể bỏ lỡ. NHÀ – Hai tầng với ban công hướng ra tất cả các phòng ngủ, 4 phòng ngủ lớn, 2 phòng tắm, 3 nhà vệ sinh, 2 khu vực sinh hoạt, khu vực bếp lớn, ăn uống và văn phòng riêng trong nhà. Nằm trên một góc phố lớn. Đáng yêu cây râm ra phía sau. NHÀ HÀNG 94m2 - Bếp thương mại với phòng lạnh, nắp hở, bẫy dầu mỡ, bồn rửa đôi và điều hòa nhiệt độ. Có phòng kho, - Bãi đỗ xe cho khách hàng - Ban đầu được thiết lập như là một cửa tạp hóa và takeaway cũng như nhà bếp sản xuất thực phẩm, tuy nhiên sẽ phù hợp với rất nhiều loại khác nhau của doanh nghiệp. Tất cả điều này với giá $470.000 Gọi hay nhắn tin 0438 624 726.


从您自己的财产运行您自己的业务,而不必拥有控制您的房东或租约。让您的企业同时回报您的家。

这个财产是创收,也是投资者的好机会。在过去的9年中,已经租用了2位租户 一位为6年,第二年为3年,被要求撤出,所以我们可以把它卖在市场上。 4间卧室的房屋租金为300美元,每周为商店$ 275。对于一个可爱的大型 4间卧室的房子和独立的零售商店,您的商业价格为495,000美元,这是不容错过的优惠价。非常难得的机会让住宅和商业区只有10分钟步行到海滩 - 这是关于生活方式。房子双层故事,阳台带领所有卧室, 4间大型卧室,2间浴室,3个卫生间,2个居住区,大厨房区,餐厅和独立的办公室在房子里。坐落在一个大的拐角处。可爱的树荫落后。

店铺94平方米 商业厨房内置冷藏室,抽油烟机, 油脂捕集器, 双水槽和空调。所有这一切$ 470,000!快点!

欲了解更多信息,请联系 0438 624 726。
Cafe SHOP

$$$ Negotiable – Marickville NSW

Retail Space Set up as a CAFE and Residential Upstairs - Retail Space set up as a Cafe and Residential Space Upstairs or Office, available for a business owner to take over an existing Lease 5 years with a 5 year option. Property has all the required facilities for tapas & wine bar with liquor license according to BCA/AS code of NSW. Excellent Lease Terms . No outgoings to be paid by Tenant. Business Ready to take over, Winner Business awards 2 years in a row (inner west awards). Located on a busy Retail Strip. Huge Exposure. Retail Area downstairs approx 110 sqm. Real Lane access to Lock up Garage for 1.5 car spaces. Please contact Athena Tsolis on 0417 246 415 to Inspect or register your interest at www.letstalkproperty.com.au

Quán CAFE đang kinh doanh, mặt bằng thích hợp cho cửa hàng bán lẻ, và và có luôn chỗ tiện nghi ở tầng trên để cư ngụ hoặc sử dụng làm văn phòng. Hợp đồng thuê 5 năm + tái ký 5 năm. Hiện đã trang bị tất cả các tiện nghi cần thiết cho quày bar, có giất phép theo điều lệ BCA/AS code của NSW. Điều khoản Thuê tuyệt vời. Kinh doanh sẵn sàng để chủ mới tiếp nhận, Trong 2 năm liền được giải thưởng “Business awards” (inner west awards). Vi% trí tốt nằm trên phố hai bên là cửa hàng bán lẻ. Diện tích tầng dưới khoảng 110 mét vuông. Gọi / nhắn Tin cho Athena Tsolis theo số 0417 246 415 hoặc xem thêm tại www.letstalkproperty.com.au

零售空間設置為CAFE和住宅樓上 - 售空間設置為咖啡館和樓上或辦公室的住宅空間, 可供企業主接管現有租賃5年,具有5年期權。 物業擁有根據新南威爾士州BCA / AS代碼的酒類許可的小吃和酒吧所需的所有設施。 優良租賃條款 租戶不得支付費用。 業務準備接管,連續兩年榮獲商業獎(內西獎)。 位於繁忙的零售區。 巨大的曝光 零售區樓下約110平方米。 真正的車道訪問鎖車庫1.5車位。 請致電0417 246 415與Athena Tsolis聯繫,以查看或註冊您的興趣www.letstalkproperty.com.au

Restaurant Business for Sale

$$$ Negotable St Ives NSW

Profitable Italian restaurant for sale . Big kitchen area , 50+seats , located in the heart of a busy area (st Ives)for sale. High potential business on this area. Selling due to owner moving interstate. Price is negotiable. Call / Text Jems at 0401 158 557 for more details. Thanks

Nhà hàng Ý . Khu vực nhà bếp rộng, 50 chỗ ngồi, nằm ở trung tâm của St Ives. Đang kInh doanh đÔng khách. Sang bán vì chủ di chuyển đi tiểu bang khác. Giá cả có thể thương lượng. Liên hệ Jems at 0401 158 557 để biết thêm chi tiết.

有意義的意大利餐廳待售。 大廚房區,50 +座位,位於繁忙地區(stives)的心臟出售。 這方面的高潛力業務。 由於業主移動州際銷售。 價格可議 有關詳細信息,請聯繫jems 0401158557。 謝謝

Café for Sale 
$80,000  Kilsyth, VIC. 
Five days a week industrial take away café in Kilsyth. Currently trading Monday to Friday 6.00am-3.00pm. You can extend the trading hours (till dinner and weekends) as your wish and may increase the revenue (because it is located facing to the main road). This is a take away shop where you can make great money and still have time to enjoy your life. Very cheap rent ($500 per week ) , and long lease. This café has been in business for a number of years and has a regular clientele. Very large car parking space around café.
All the equipment and shop fittings included ( Coffee machine, Salad fridge, Sandwich fridge , Bain Marie, deep fryer, Grill, fridges , freezers...etc.). Nothing to pay extra. Plenty of storage space according to size of the café. Suitable for any menu. The only reason it’s on the market because of unexpected health condition of the owner.
Ideal for couple with children to operate and work with in school hours or overseas investor for business migration. So don’t miss this opportunity.  If you would like to know more about the business and have a serious interest in purchasing feel free to call / text 0430 361 881/ or email [email protected]
Café for Sale
$ 80,000 Kilsyth, VIC.
Năm tuần một lần công nghiệp lấy đi quán cà phê tại Kilsyth. Hiện đang giao dịch từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Bạn có thể mở rộng thời gian giao dịch (cho đến bữa ăn tối và cuối tuần) theo ý muốn của bạn và có thể làm tăng doanh thu (vì nó nằm đối diện với con đường chính). Đây là một cửa hàng lấy đi nơi bạn có thể kiếm tiền lớn và vẫn có thời gian để tận hưởng cuộc sống của bạn. Giá thuê rất rẻ ($ 500 một tuần), và thuê dài. Quán cà phê này đã được kinh doanh trong nhiều năm và có một khách hàng thường xuyên. Chỗ đậu xe rất rộng xung quanh café.
Tất cả các thiết bị và phụ kiện cửa hàng bao gồm (máy pha cà phê, tủ lạnh Salad, tủ lạnh Sandwich, Bain Marie, nồi chiên, nướng, tủ lạnh, tủ đông ...). Không có gì để trả thêm. Có rất nhiều không gian lưu trữ theo kích thước của quán cà phê. Thích hợp cho mọi thực đơn. Lý do duy nhất nó có mặt trên thị trường vì điều kiện sức khoẻ bất ngờ của chủ sở hữu.
Lý tưởng cho cặp vợ chồng có con để hoạt động và làm việc trong giờ học hoặc nhà đầu tư nước ngoài để di chuyển kinh doanh. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về công việc kinh doanh và quan tâm đến việc mua hàng, vui lòng gọi / text 0430 361 881 / hoặc email [email protected]
咖啡厅出售
$ 80,000 Kilsyth,VIC。
Kilsyth的咖啡馆每周工作五天。目前正在星期一至星期五上午6点 - 下午3点。您可以根据自己的愿望延长交易时间(直到晚餐和周末),并可能增加收入(因为它面向主要道路)。这是一个带走的商店,你可以赚钱,还有时间享受你的生活。非常便宜的租金(每周500美元),长期租赁。这家咖啡馆已经有业务多年,有一个常客户。咖啡厅周围非常大的停车位。
所有的设备和商店配件(咖啡机,沙拉冰箱,三明治冰箱,贝恩玛丽,油炸锅,烤架,冰箱,冷柜等)。没有什么可以支付额外的。大量的存储空间,根据咖啡馆的大小。适合任何菜单。它是由于业主意想不到的健康状况而在市场上的唯一原因。
理想的情侣与孩子在上课时间经营和工作,或海外投资者进行商业迁移。所以不要错过这个机会。如果您想了解更多关于该业务,并有意购买免费电话/文字0430 361 881 /或电子邮件[email protected]
Two shopfronts – one Business 
Wing, pizza, rib and gelato shop
$250000 ono -.Newcastle NSW

Fully operational shop with two fronts, one is take away the other is sit down. This comes fully equipped. Included in the sale will be all the equipment and current stock, website. Located in Newcastle, NSW with the V8 Supercars here for the next 5 years and the town building on the rapidly growing tourism industry there is a lot of potential for growth. Current owner has too many projects to invest more time. Phone calls preferred.

Pizza oven, cool room, multiple freezers, drink fridges, pizza prep fridge, custom made gelato machine, point of sale systems, stainless steel shelving, coffee machine, grinder, waffle irons, chocolate warmer, scales, commercial stick blenders, dishwasher, pizza warmer, tables, chairs, trays, gelato display cabinets, cleaning equipment,  the list is huge. This is all ready and fully functioning. Currently trading 5 days a week for dinner service (there is a strong call for breakfast and lunch service but unfortunately we cannot commit the time, also delivery will bring in a major revenue). Pest control contract has also been paid for 12 months(included in sale). Walk through available along with all records. Full disclosure (profit/loss statement), reason for selling to serious buyer. Looking for walk in/ walk out but can provide training. Good rent, great landlord. We can also assist in finance. Web page and hosting can also be provided. Please call / text 0401 690 888 (tiếng Anh)

Hai cửa hàng - một doanh nghiệp
Wing, pizza, sườn và gelato cửa hàng
$ 250000. -Newcastle NSW
Cửa hàng hoạt động hoàn toàn với hai mặt tiền, Có thể mang đi hoặc ngồi tại chổ. Được trang bị đầy đủ. Bao gồm trong bán sẽ được tất cả các thiết bị và cổ phiếu hiện tại, trang web. Nằm ở Newcastle, NSW với Supercars V8 ở đây trong 5 năm tới và thị trấn xây dựng trên nền công nghiệp du lịch phát triển nhanh chóng có rất nhiều tiềm năng phát triển. Chủ sở hữu hiện tại có quá nhiều dự án để đầu tư thêm thời gian. Ưu tiên gọi điện thoại.
Lò nướng bánh pizza, phòng mát mẻ, tủ đông nhiều, tủ lạnh, tủ lạnh bánh pizza, máy gelato tùy chỉnh, hệ thống bán lẻ, tủ thép không gỉ, máy pha cà phê, máy xay, bàn lau waffle, máy sô cô la nóng, cân, máy pha cà phê thương mại, máy rửa chén, ấm áp, bàn, ghế, khay, gelato hiển thị tủ, làm sạch thiết bị, danh sách là rất lớn. Điều này đã sẵn sàng và hoạt động trọn vẹn. Hiện đang kinh doanh 5 ngày một tuần cho dịch vụ ăn tối (có một cuộc gọi mạnh mẽ cho dịch vụ ăn sáng và ăn trưa, nhưng tiếc là chúng tôi không thể cam kết thời gian, và giao hàng cũng sẽ mang lại doanh thu lớn). Hợp đồng kiểm soát dịch hại cũng đã được thanh toán trong 12 tháng (bán). Đi bộ qua có sẵn cùng với tất cả hồ sơ. Công khai đầy đủ (báo cáo lãi / lỗ), lý do bán cho người mua nghiêm trọng. Tìm kiếm đi bộ / đi bộ nhưng có thể cung cấp đào tạo. Thuê tốt, chủ nhà tuyệt vời. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ tài chính. Trang web và lưu trữ cũng có thể được cung cấp. Vui lòng gọi / text 0401 690 888 (tiếng Anh)
两个店面 - 一个业务
翼,披萨,肋骨和冰淇淋店
$ 250000 ono -.Newcastle NSW
全面运营的店铺有两面,一个是拿走另一个坐下来。这装备齐全。包括在销售中将是所有设备和现有库存,网站。位于纽卡斯尔,新南威尔士州的V8超级市场在未来5年,以及快速增长的旅游业的城镇建设有很大的发展潜力。目前的业主有太多的项目投入更多的时间。电话优先。
比萨烤箱,凉爽的房间,多个冷柜,饮料冰箱,比萨准备冰箱,定制冰淇淋机,销售点系统,不锈钢搁板,咖啡机,研磨机,华夫饼熨斗,巧克力加热器,秤,商业搅拌机,洗碗机,比萨饼更暖,桌子,椅子,托盘,冰箱展示柜,清洁设备,名单是巨大的。这一切都已经准备好并且功能完整。目前每周5天的晚餐服务(有强烈的早餐和午餐服务,但不幸的是我们不能承诺的时间,也将交付将带来一个主要的收入)。病虫害控制合同也已经支付了12个月(含销售)。随身携带所有记录。全面披露(损益表),卖给严重买家的理由。寻找走出去,但可以提供培训。良好的租金,伟大的房东。我们也可以协助金融。也可以提供网页和托管。请致电/文字0401 690 888(tiếngAnh)
Restaurant Business for Sale
Price Negotiable $$$ Chinatown Sydney NSW

Restaurant for sale in busy food court in Sydney’s Chinatown. The business has been established for over 4 years and in it’s current location for 1 year. This means the fit out is new. The business is well equipped and would suit any food type should the new owner decide to make a change. The business must be sold as the other has to many other business interests. Please call / text : Ph 0412 626 781
Kinh doanh Nhà hàng Bán
Giá thỏa thuận $$$ Chinatown Sydney NSW
Nhà hàng được bán tại khu ăn uống bận rộn ở Khu Phố Tàu ở Sydney. Kinh doanh đã được thành lập trong hơn 4 năm và tại vị trí hiện tại của nó trong 1 năm. Điều này có nghĩa là phù hợp là mới. Doanh nghiệp được trang bị tốt và phù hợp với bất kỳ loại thực phẩm nào mà chủ sở hữu mới quyết định thực hiện thay đổi. Doanh nghiệp phải được bán như bên kia có nhiều lợi ích kinh doanh khác. Vui lòng gọi / text: Ph 0412 626 781
餐厅业务出售
价格面议$$$唐人街悉尼新南威尔士州
餐厅在悉尼唐人街繁忙的美食广场出售。 该业务已经建立了4年多,目前位置为1年。 这意味着装备是新的。 该业务设备齐全,适合任何食物类型,如果新业主决定改变。 该业务必须与其他商业利益一起出售。 请致电/正文:Ph 0412 626 781

Cafe for sale 
$40.000 Balmain NSW

In the heart of Balmain we are selling the lease with over $100k worth of equipment and fixtures. Low rent perfect for someone to take over lease and start their own business. Make an appointment to view cafe layout, open to any offers. Call/text Marija 0430 000 676


Sang bán tiệm cafe
$40.000 đô la Balmain NSW
Ở trung tâm của Balmain chúng tôi đang bán các hợp đồng thuê với giá trị hơn $100k thiết bị và đồ đạc. Giá thuê thấp hoàn hảo cho người khác để tiếp nhận và bắt đầu kinh doanh. Làm một cuộc hẹn để xem mở cho bất kỳ cung cấp. Gọi điện thoại / văn bản Marija 0430 000 676

咖啡馆为了缘故
$ 40.000 Balman NSW
在巴尔曼的心脏地带,我们出售的租赁价值超过10万美元的设备和装置。 低租金非常适合有人接管并开始业务。 预约查看任何优惠。 电话/文字Marija 0430 000 676

Coffee shop Business for Sale

$130,000.00 North Lake QLD 

this coffee shop is in North Lakes Westfiled.( oliver brown ). We have more than 50 stores in australia. Our store was established in 2014..Highly visible front of parking are and aldi, Coles. Best place (north lakes westfiled). For further enquires please forward through an email to [email protected]

Cửa hàng cà phê Bán hàng

$ 130,000.00 North Lake QLD

cửa hàng cà phê này nằm ở North Lakes Westfiled (màu nâu sẫm). Chúng tôi có hơn 50 cửa hàng ở Úc. Cửa hàng của chúng tôi được thành lập vào năm 2014. Mặt trước của bãi đậu xe rộng rãi và aldi, Coles. Nơi tốt nhất (phía bắc hồ westfiled). Để có thêm thắc mắc, vui lòng chuyển tiếp qua email đến [email protected]

咖啡店业务出售

$ 130,000.00北湖QLD

这家咖啡店位于North Lakes Westfiled。(oliver brown)。 我们在澳大利亚有超过50家门店。 我们的商店成立于2014年。停车场的高度可见的前面和阿尔迪,科尔斯。 最好的地方(北湖西面)。 如需进一步查询,请发送电子邮件至[email protected]

Coffee Shop Business for Sale

Cheltenham Vic $45,000

A coffee shop on Chestervile Rd in Cheltenham just set up 2 months looking for a new owner. Renting $2222 per month. 2 years contract left. Equipments are not included (coffee machine, cake displays etc ....) . Call 0430 229 839 if you like the shop

Quán cà phê sang bán

Cheltenham Vic $45.000

Một quán cà phê ở Chestervile Rd Cheltenham chỉ mới thiết lập 2 tháng, đang tìm một chủ nhân mới. Tiền thuê chỉ $2222 mỗi tháng. Hợp đồng còn 2 năm. Các trang thiết bị như máy pha cà phê, màn hình bánh v.v… không được bao gồm. Xin gọi hay nhắn tin 0430 229 839 or 0406 186 455 nếu bạn thích cửa hàng.

咖啡店业务出售

切尔滕纳姆维克$ 45,000

在切尔滕汉姆的chestervile rd咖啡店刚刚设置了2个月,寻找一个新的主人。 租$ 2222每月。

2年合约留下。 不包括设备(咖啡机,蛋糕显示器等)。 致电0430 229 839如果你喜欢这个商店

Restaurant Business for Sale
$$$ Neg Fitzroy Vic

Vietnamese restaurant in Fitzroy area is fully licensed to anyone who really wants to do business. Good potential - long term contract, cheap rent. Fully equipped, function room & upstair and store room as well. Due to the family needs to resell. Please contact Ms Suong 0402 919 286

Nhà Hàng Việt Nam ở vùng Fitzroy có fully licensed cần sang lại cho ai thật sự muốn kinh doanh. Tiềm năng tốt - hợp đồng dài hạn, tiền thuê rẻ. Có phòng ăn đặt riêng (function room) trên lầu, luôn cả phòng kho. Vì lý do gia đình cần sang bán lại. Xin liên hệ Cô Sương bằng phone hay nhắn tin 0402 919 286

Fitzroy地区的越南餐厅完全授权任何真正想做生意的人。 良好的潜力 - 长期合同,廉价租金。 由于家庭需要转售。 请联系Suong女士0402 919 286

Popular Food Festival Vendor Hotdogs,

$65,000.00 Brighton-Le-sands NSW

This is a fantastic opportunity for an enthusiatic business owner to take advantage of a lucrative food segment which is hard to enter. Snags Plus was registered in 2009 as a part time hobby for a retired mother and quickly grew to a succesful brand. Catering everything from small school festivals to large council festivals such as 'The Australia Day Festival' and 'Double Bay Festival' Snags Plus will generate the new owner great cash in hand for working a few days a month. Net profit per festival ranges from $2000 to $5000 for 1 days work depending on location. The more you work the more you earn.

Products sold include: - BBQ Sausage Sizzles - Hot Dogs - Hot Chips - Chip on a stick - Cold Drinks  - Chicken Wraps - Business Process Is Very Simple: 1. Venue Application 2. Order your stock from local bakery and supermarkets - 3. Set up stall  4. Pack up and repeat - Included in the sale of the business: Website and branding, business name etc.  $5000 + of equipement including good condition box trailer, custom branded marquee + accessories and signage, gas bbq, water system, gas fryer, eskies, tables and everything needed to hit the ground running. Owners help during transfer process on how to get into festivals.

Why Would You Buy This?

- Cracking the festival and food stall industry is now very hard as they want past history of successful sales. Due to our brand equity and goodwill we are automatically accepted to most festivals which start up and new brands find near impossible to do - We only do 1-2 festivals a month for great turn over. There is potential for 10 festivals a month i.e 10x potential turn over growth - - Great cash flow and cash heavy business -  No skills required just great customer service - Potential to tap into schools,  iversities, major events, football and more

PLEASE NOTE:

WE WELCOME ANY POTENTIAL BUYER TO COME AND VIEW US AT UP COMING FESTIVALS TO SEE HOW BUSY AND WELL LOVED THE SNAGS BRAND REALLY IS

Please call Gwen on 0410 439 833 to discuss profit, turnover and the finer business details. Phone is prefered over email.

Đây là một cơ hội tuyệt vời cho một chủ doanh nghiệp nhiệt tình. Tên doanh nghiệp Snags Plus đã được đăng ký trong năm 2009. Tất cả mọi thứ từ các lễ hội trường nhỏ cho đến các lễ hội lớn như “Lễ hội Quốc Khánh Úc” và Lễ hội 'Đôi Bay Festival' Snags Plus sẽ mang lại cho chủ nhân mới một khoản tiền lớn trong tay để làm việc vài ngày một tháng. Lợi nhuận ròng trong mỗi lễ hội dao động từ $ 2000 đến $ 5000 cho 1 ngày làm việc tùy thuộc vào vị trí. Bạn càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền.

Do công bằng thương hiệu và thiện chí của chúng tôi, chúng tôi được tự động chấp nhận tham gia vào hầu hết các lễ hội bắt đầu và các thương hiệu mới gần như không thể thực hiện được. Có tiềm năng cho 10 lễ hội trong một tháng, tức là có khả năng tăng trưởng 10 lần - Dòng tiền lớn và kinh doanh tiền mặt nặng - Không đòi hỏi kỹ năng chỉ cần dịch vụ khách hàng tuyệt vời - Khả năng tiếp cận vào các trường học, các sự kiện lớn, bóng đá v.v… và nhiều hơn nữa

XIN LƯU Ý:

CHÚNG TÔI MUỐN MỌI NGƯỜI MUA TIỀM NĂNG VÀ SỰ KIỆN CỦA CHÚNG TÔI VỚI NH FNG TẦM NHÌN ĐẾN VUI LÒNG ĐÓ ĐÂY VÀ CÓ THỂ LÀM THÊM SNAGS THƯƠNG HIỆU NÀY

Vui lòng gọi Gwen theo số 0410 439 833 để thảo luận về lợi nhuận, doanh thu và chi tiết kinh doanh tốt hơn.

對於一個熱心的業主來說,這是一個很好的機會,利用一個很難進入的利潤豐厚的食品市場。 Snags Plus在2009年註冊為退休母親的兼職愛好,並迅速成長為成功的品牌。從小學校節日到大型節日活動,如“澳大利亞節日”和“雙灣灣節”Snags Plus等,都將為新老闆帶來豐厚的現金,每月工作幾天。每個節日的淨利潤從2000美元到5000美元不等。你工作得越多,賺取的就越多。

銷售的產品包括: - BBQ香腸Sizzles - 熱狗 - 熱片 - 棒上的芯片 - 冷飲 - 雞蛋捲 - 業務流程非常簡單:1.場地應用2.從當地麵包店和超市訂購您的股票 - 3.套包裝和重複 - 包括在業務的銷售:網站和品牌,商業名稱等。5000美元的設備包括良好的條件箱拖車,定製品牌選擇框+配件和標牌,氣體bbq,水系統,氣體油炸鍋,愛斯基摩人,桌子和一切所需的地面跑步。所有者在轉移過程中幫助如何進入節日。

你為什麼要買這個?- 壞節日和食物攤販現在很難, 因為他們想要成功銷售的歷史 。由於我們的品牌資產和誠信,我們將自動接受大多數節慶活動,新品牌幾乎不可能做 - 我們每個月只做1-2節節日。每個月可能有10個節日,即10倍潛力的增長 - - 巨大的現金流和現金重的業務 - 沒有技能只需要很好的客戶服務 - 潛力進入學校,大學,重大事件,足球等等

請注意:

我們歡迎任何潛在的買家來查看我們的觀光節目,看如何繁忙,並且很好地喜歡SNAGS品牌真的是致電格文0410 439 833,討論利潤,營業額和更細的業務細節。

Restaurant Business for Sale

$220,000 Redfern Sydney NSW 

Great operating hours; Monday - Friday 10am- 9:30pm, Saturday 4pm - 10pm, Sunday Closed.  Located only 100 metres from Redfern station in walking promenade 

Huge office and resedential developments going up around store as well. Seats up to 40 guests and has outdoor seating. RENT $1000 PW. NO OUT GOING EXPENSES TO PAY AT ALL! Only expenses are electricity & gas. Only reason for selling is that Owners have over committed. 3 x 5 x 5 year Lease with options to extend. brand new fitout includes: Cold bar/ salad bar. Deep fryer. Hot plate. Hot bar If you would like to know more about the business and have a serious interest in purchasing feel free to call / text 0414 843 722 / email [email protected]

Kinh doanh Nhà hàng Bán

$ 220,000 Redfern Sydney NSW

Giờ hoạt động; Thứ Hai - Thứ Sáu, 10 giờ sáng - 9 giờ tối, Thứ Bảy 4 giờ chiều - 10 giờ tối, chủ nhật đóng cửa. Nằm cách ga Redfern chỉ 100 m đi dạo bộ đi bộ

Văn phòng lớn và các sự phát triển tiếp tục đi lên xung quanh cửa hàng. Có thể chứa đến 40 khách và có chỗ ngồi ngoài trời. THUÊ $ 1000 PW. KHÔNG CUNG CẤP CÁC CHI PHÍ TRONG TẤT CẢ! Chỉ có chi phí điện và ga. Chỉ có lý do để bán là chủ sở hữu đã cam kết. 3 x 5 x 5 năm Cho thuê với các tùy chọn để mở rộng. thương hiệu mới bao gồm: thanh lạnh / salad bar. Nồi chiên sâu. Tấm nóng. Hot bar Nếu bạn muốn biết thêm về doanh nghiệp và quan tâm đến việc mua hàng, vui lòng gọi / text 0414 843 722 / email [email protected]

餐厅业务出售

$ 220,000 Redfern Sydney NSW

运行时间好 周一至周五上午10时至晚上9时30分,星期六下午4时至10时,星期日休息。 距离步行长廊的Redfern车站仅有100米

商店也有很大的办公室和仓储发展。 最多可容纳40位客人,并设有户外座位。 租金$ 1000 PW。 不用花钱支付全部! 只有电费和天然气费。 只有卖主的原因是业主已经承诺。 3 x 5 x 5年租赁可选择扩展。 全新装备包括:冷棒/沙拉吧。 油炸锅。 热板 热门如果您想了解更多关于该业务,并且有意购买免费电话/文字0414 843 722 /电子邮件[email protected]

Restaurant Business for Sale

$ Negotiable - Cabramatta NSW

Well established a long time, Restaurant with 52 seats, good location in the commercial center - clean spacious, serving Asian food. Commercial kichen is suitable for any menu. Fully equipped. Long lease. Free carpark opposite the front door. Please call / text 0431 409 995

Restaurant Business for Sale

$ Negotiable - Cabramatta NSW

Đã làm lâu năm kinh doanh ổn định, Nhà hàng với 52 chỗ, vị trí tốt ngay trung tâm thương mại - sạch sẽ khang trang, đang bán thức ăn Á châu. Bếp tiện nghi thích hợp cho nấu đủ các loại thực đơn.  Trang thiết bị đầy đủ. Hợp đồng thuê dài hạn.  Carpark đậu xe free đối diện ngay nhà hàng. Xin gọi / nhắn tin 0431 409 995

餐廳業務出售

$ Negotiable - Cabramatta NSW

一直在做生意很長時間,餐廳有52個座位,商業中心的位置很好 - 乾淨寬敞,賣亞洲食物。 廚房適合烹飪各種菜單。 全套設備。 長期租賃。 停車場位於餐廳對面的停車場。 請致電/文字0431 409 995

Asian Restaurant for Sale - Sydney $275,000
Suit  Visa 457
Located in Eastern Suburbs of Sydney NSW, $23,000 + income per week, rent $1550 GST inclusive , no outgoings , 3x5 year lease left , unlimited potential with being on the light rail line . Seats 90 and very strong take away and home delivery . Please call / text Nick: 0415 644 600 
. Vị trí ở Eastern Suburbs Sydney NSW, $23.000 + thu nhập mỗi tuần, cho thuê $1550  bao gồm GST, không outgoings, thuê 3x5 thuê năm còn lại, tiềm năng không giới hạn với vị trí ngay tuyến đường sắt. Chứa 90 chỗ bán rất mạnh qua takeaway và giao hàng tận nhà. Xin vui lòng gọi / nhắn tin Nick: 0415 644 600.
位於悉尼新南威爾士州的東部郊區,$23,000名+每週收入,租金$1550年含GST,沒有開支,3×5年租賃左,潛力無限用正對輕軌線路。座椅90和很強的帶走,並送貨上門。詳情請致電/文尼克: 0415 644 600 

Restaurant/cafe for sale

$89,000 - Southport, QLD

Excellent location and exposure on Frank St. Huge potential to grow and suit any cuisine, restaurant cafe, coffee shop, tapas bar and suit breakfast, lunch and dinner. Don't miss this opportunity. The perfect business for a couple with industry experienced or chef and front house partnership. Bring your enthusiasm, skills and ideas in the wonderful Gold Coast in near city area. Run your style in this great sought after location. Coming up with the Commonwealth Games next year. There is a lot of room for improvement to inject new life and growth into the business who ever wants to enjoy the freedom of being your own boss. You can walk in and start trading. Exceptionally well fitted out kitchen and food prep. Indoor and outdoor with seating of 50-60 people. Rent for 3 x5 opportunity to extend. Fully licensed ready for transfer. Please call / text Kate 0402 318 477 (English)

Nhà hàng / quán cà phê để bán - $ 89,000 - Southport, QLD

Vị trí tuyệt vời và tiếp giáp với Frank St Có tiềm năng lớn để phát triển và phù hợp với bất kỳ loại ẩm thực, quán cà phê nhà hàng, quán cà phê, bar tapas và phù hợp với bữa sáng, trưa và tối. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Việc kinh doanh hoàn hảo cho một cặp vợ chồng với ngành công nghiệp có kinh nghiệm hoặc đầu mối đầu bếp và nhà đầu tiên.

Mang lại sự nhiệt tình, kỹ năng và ý tưởng của bạn ở Bờ Biển Vàng tuyệt vời ở khu vực gần thành phố. Chạy phong cách của bạn trong vị trí tuyệt vời sau khi tìm. Sắp tới với Thế vận hội Khối thịnh vượng chung vào năm tới. Có rất nhiều chỗ cho cải tiến để tiêm cuộc sống mới và tăng trưởng vào kinh doanh những người luôn muốn hưởng tự do là ông chủ của chính bạn. Bạn có thể bước vào và bắt đầu kinh doanh. Đặc biệt trang bị tốt trong nhà bếp và chuẩn bị thức ăn. Trong nhà và ngoài trời với chỗ ngồi của 50-60 người. Cho thuê 3 x 5 cơ hội để mở rộng. Đã được cấp phép hoàn chỉnh để chuyển. Xin gọi / nhắn tin cho Kate 0402 318 477 (tiếng Anh)

餐厅/咖啡厅待售 - $ 89,000 - 南港,昆士兰州

优越的地理位置和曝光在弗兰克·圣巨大的潜力成长和适合任何美食,餐厅咖啡厅,咖啡厅,小吃酒吧和西装早餐,午餐和晚餐。 不要错过这个机会。 一对夫妇与业界经验丰富的厨师和前身合作关系的完美生意。将您的热情,技巧和想法带入近城区美丽的黄金海岸。 在这个伟大的追捧位置运行你的风格。明年的英联邦运动会。 将新的生活和成长注入到希望享有成为自己老板的自由的企业中,有很大的改进空间。 你可以走进去开始交易。特别适合厨房和食物准备。 室内和户外,座位50-60人。 租3×5的机会延长。 完全授权准备转让。 请致电/文字凯特0402 318 477(英文)

Sharp Fish & Chips Business for Sale
Hoppers Crossing VIC 3029 $85,000

Located on 6 Sharp Street Hoppers Crossing Melbourne Victoria. Plenty parking space at. Well established for many years, good taking $5500 - $6000 per week. Fully equipped, long lease good rent. Suitable for husband & wife or couple to run the business. Selling $85,000 – Please call / text Maha 0415 825 664

Sharp Fish & Chips Sang Bán - Hoppers Crossing VIC 3029 $85.000 

Nằm trên số 6 Sharp Street Hoppers Crossing Melbourne Victoria. Nhiều chỗ đậu xe ngay trước mặt (carpark riêng). Được thành lập trong nhiều năm, Hiện thu tốt với $5500 - $6000 / tuần. Được trang bị đầy đủ, thuê dài hạn. Thích hợp cho vợ chồng hoặc đôi bạn. Bán $85,000 - Hãy gọi điện / nhắn tin Maha 0415 825 664

位於墨爾本維多利亞州的六條夏普街頭跳槽。 豐富的停車位。 成熟多年,每週5500 - 6000美元。 設備齊全,長期租賃好租金。 適合丈夫和妻子或夫婦經營。 賣$ 85,000 - 請致電/文字Maha 0415 825 664

2 in 1 Takeaway & Grocery For Sale

$75000 Neg Villawood NSW

Prime Location in Villawood. Regretful Sale as owners are committed elsewhere. All shop fittings included, huge walk in cold room, commercial kitchen, 2000L grease trap, clean tiled floors and walls, no fit out needed. Ideal for Cafe, Charcoal Chicken, Pizza Takeaway & Restaurant etc... all the hard work has been done for you. Walk in and start straight away - - Set right across from brand new "The 888" apartments - 300m away from bus services - 3 min walk to Villawood Train Station - 1 min walk to ALDI, KFC and other shops right on your doorstep - Close to schools and excellent transport access - Cheap rent. For further queries, Please call / text  Tino on 0420 437 956 (English)

Vị trí chính tại Villawood. Bán rẻ vì chủ chuyển đi nới khác. Tất cả các phụ kiện cửa hàng bao gồm, phòng lạnh, nhà bếp thương mại, bẫy dầu 2000L, sàn lát gạch và tường. Lý tưởng cho Cafe, Chicken Charcoal, Pizza Takeaway & Nhà hàng v.v .. tất cả những công việc khó khăn đã được thực hiện cho bạn. Chỉ cần bắt đầu làm và thu tiền.

- Nằm ngay bên cạnh căn hộ mới "The 888" - cách dịch vụ xe buýt 300 m - Đi bộ 3 phút đến Ga Xe lửa Villawood - 1 phút đi bộ đến ALDI, KFC và các cửa hàng khác ngay trước cửa nhà bạn - Gần trường học và đường giao thông thuận tiện - Thuê giá rẻ. Để có thêm thông tin, Liên hệ với Tino theo số xin gọi / nhăắn tin  0420 437 956 (tiếng Anh)

主要位置在Villawood。 遗憾的是,业主在其他地方承诺。 所有商店配件包括,在寒冷的房间里大步走,商业厨房,2000L润滑圈,洁净的瓷砖地板和墙壁,无需装备。 理想的咖啡厅,炭鸡,披萨外卖和餐厅等...所有的辛勤工作已经为你做了。 走进来,立即开始 - 坐落在全新的“The 888”公寓 - 距离巴士服务300米,步行3分钟到Villawood火车站 - 步行1分钟到ALDI,肯德基等商店就在您的门口 - 靠近学校和良好的交通接入 - 廉价租金 如需进一步查询,请联系Tino 0420 437 956(英文)

TAKEAWAY SHOP IN WOLLONGONG NSW

$40,000 Negotiable

One of the oldest and still currently trading takeaway shops in the greater Wollongong Area. Operating Continously for almost 70 years. Exclusive trading hour licence only shared by 3 shops in the Wollongong CBD. Unlike these shops which are on the market for 6 figures our shop is next door to a late trade nightclub(530am) in the same building with unlimited trading hours. Lodged on the main drag between Wollongong Station and Wollongong City Beach and the Wollongong CBD. The Wollongong CBD includes a newly renonvated City Mall, Government Buildings, Private Blue Chip Corporations. Unbeatable footpath and road exposure to shop - very high traffic flow. With a wall to wall sliding door to shop unbeatable selling point and exposure. We currently sell Hamburgers. Fish n.Chips and Wraps. Heaps of potential for earlier opening hours and adding a breakfeast menu and coffee machine or even trading later hours and adding kebabs. Currently trading 10am - 7pm Mon - Thursday and until 5am Fri and Sat. No other shop apart from McDonalds can trade our hours. Shop established since 1952. Books open to serious buyers. Please Call / Text Alex:  0451 337 933 (English)

TAKEAWAY SHOP IN WOLLONGONG NSW

40.000 USD Thương lượng

Một trong những tiệm lâu đời nhất và vẫn đang kinh doanh tại khu vực Wollongong. Hoạt động liên tục trong gần 70 năm qua. Giấy phép kinh doanh độc quyền, chỉ được chia sẻ bởi 3 cửa hàng tại trung tâm thương mại Wollongong. Không giống như các cửa hàng có trên thị trường với 6 con số, cửa hàng của chúng tôi nằm cạnh một hộp đêm thương mại muộn (mở đến 5:30 giờ sáng) trong cùng tòa nhà với giờ giao dịch kinh doanh không giới hạn. Nằm trên đường chính, giữa Ga Wollongong và Bãi biển Thành phố Wollongong và trung tâm thương mại Wollongong. Khu Trung tâm Thương mại Wollongong bao gồm một Khu mua sắm City Mall, tòa nhà chính phủ, các công ty cao cấp. Đường dành cho lối đi bộ đường bộ và lối vào đường phố - lưu lượng giao thông rất cao. Chúng tôi hiện đang bán Hamburgers. Fish  & Chips và Wraps. Hạn chế tiềm năng cho giờ mở cửa sớm hơn và thêm một trình đơnthực đơn breakfeast và máy pha cà phê hoặc thậm chí giao dịch sau giờ và thêm kebab. Hiện đang kinh doanh từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối Thứ Hai - Thứ Năm và cho đến 5 giờ sáng Thứ Sáu và Thứ Sáu. Không có cửa hàng khác ngoài McDonalds có thể thương mại giờ của chúng tôi. Cửa hàng được thành lập từ năm 1952. Sách được mở cho người mua nghiêm túc.  0451 337 933  (English)

新加坡WOLLONGONG的TAKEAWAY SHOP

$ 40,000面议

其中一个最大的仍然是目前在较大的卧龙岗地区的外卖商店。持续运营将近70年。独家交易时间牌照仅在卧龙岗CBD的3间商店分享。不像这些商店在市场上有6个数字,我们的商店是在同一栋建筑物内的晚交会夜总会(530am)隔壁无限交易时间。坐落在卧龙岗站和卧龙岗市海滩卧龙岗中央商务区之间的主要拖车。卧龙岗CBD包括一个新装修的城市购物中心,政府大楼,私人蓝筹公司。无与伦比的行人路和道路暴露商店 - 交通流量非常高。有墙壁到墙壁推拉门,无与伦比的卖点和曝光。我们目前卖汉堡。鱼hip。。早些时候开放时间的潜力很大,并添加了一个突破性的菜单和咖啡机,甚至在稍后的时间交易,并添加烤肉串。周一至周四上午10点至晚上7点,周五至周五上午5点。除了麦当劳之外,没有其他商店可以交易我们的时间。商店成立于1952年。图书向严重的买家开放。 Please call / text Alex: 0451 337 933 (English)

Thai Restaurant Urgent for Sale

$249,000.00 Baulkham Hills NSW 

Thai Restaurant

Established Thai Restaurant – Selling at Fit out cost.

Selling due to family reason. Great Opportunity.

Thai restaurant for sale in busy Church Street Eat Precinct CBD Parramatta.

Well set up, new modern quality fitout, full commercial kitchen, liquor licence, 55 seats plus 20 seat outdoor dining

Open lunch and dinner  Please call / text 0428 115 710

Nhà hàng Thái

Nhà hàng Thái Lan được thành lập - Bán với chi phí hợp lý.

Bán vì lý do gia đình. Đây là cơ hội tuyệt vời.

Nhà hàng Thái Lan được bán tại khu Ăn uống Bận rộn của Church Street CBD Parramatta.

Thiết lập tốt, chất lượng hiện đại, nhà bếp đầy đủ, có giấy phép bán rượu, 55 chỗ ngồi cộng với 20 chỗ ăn uống ngoài trời - Mở trưa và tối . Gọi / nhăắn tin  0428 115 710

泰国餐厅

建立泰国餐厅 - 出售成本。

由于家庭原因出售 很好的机会。

泰国餐厅出售在繁忙的教堂街吃饭区域Parramatta。

建立新的现代品质,完全商业厨房,酒牌,55个座位,以及20个座位的户外用餐

午餐和晚餐 -   0428 115 710

Fish & Chips Business for Sale

$75,000.00 Negotiable - Macquarie Fields NSW

Well establishe for long time, fully equipped with 3 deep fryers, 3 plate grills, Steak grillers, 4 freezers, 2 freezes, 5 storage warmers, Big storage area, 2 toilets + 2 bedroom flat upstairs. Security alarm. Air conditioner. Fully monitored by 7 camera system. 1 coolroom 2.7 × 2 meter. 2 kebab machines with 2 shredders. Newly renovated and very clean shop. Huge potential. Schools and swimming pool nearby. Parking at the back. Lots of customer parking. If interested please call / text:  0404 065 909 

Thiết lập tốt trong thời gian dài, trang bị đầy đủ 3 máy chiên sâu, 3 nồi nướng, nướng thịt nướng, 4 tủ đông, 2 máy làm lạnh, 5 bộ chứa, khu vực cất giữ lớn, 2 nhà vệ sinh + 2 phòng ngủ trên gác. Hệ thống báo động an ninh. Máy điều hòa. Được giám sát hoàn toàn bởi hệ thống 7 mắt camera quan sát trên màn hình từ xa . Phòng lạnh lớn 2.7 mét x 2 mét. 2 máy làm kebab với 2 máy nghiền thịt nát. Shop mới được cải tạo và rất sạch đẹp. Tiềm năng lớn. Trường học và hồ bơi gần đó. Đậu xe ở phía sau. Rất nhiều bãi đậu xe của khách hàng. Nếu quan tâm vui lòng gọi / nhắn tin Roshni : 0404 065 909 (English)

建成時間長,配備3台油炸鍋,3台烤架,牛排格柵,4個冷凍櫃,2個冰箱,5個儲物櫃,大存儲區,2個廁所+ 2間臥室平樓。 安全報警 冷氣機。 由7相機系統完全監控。 1個涼室2.7×2米。 2台燒烤機2台。 新裝修和非常乾淨的商店。 巨大的潛力。 附近的學校和游泳池。 在後面停車 很多客戶停車。 如有興趣,請致電/文字:0404 065 909 (English) 

Cafe for Sale

$75,00 Chatswood NSW

A one minute walk from Chatswood station. This newly decorated cafe is selling with all equipment and stock including: POS system, new installed exhaust, new shish kebab machine, oven, 2 deep fryers, grill, exhaust hood capture, under bench long fridge, 2 big upright fridges, upright freezer, cold cake showcase fridge, hot pastry showcase, small fridge for milk, dishwasher, 3 sinks, ducting air-conditioning, microwave, toaster, juicer, kettle, 11 tables, one big decorative table, 28 chairs. Room service is also possible. This cafe holds big potential. If you are the right candidate, price may be negotiable please call / text 0410 444 605 

Cafe sang bán ở Chatswood. Cách ga Chatswood một phút đi bộ. Quán cà phê mới được trang trí này được bán với tất cả các thiết bị và hàng tồn bao gồm: hệ thống POS, mới lắp đặt, mới shish kebab máy, lò nướng, 2 fryers sâu, nướng, máy hút, tủ lạnh dài, 2 tủ lạnh thẳng đứng, Tủ đông lạnh, tủ lạnh, tủ lạnh nhỏ cho sữa, máy rửa chén, 3 bồn rửa, máy điều hòa nhiệt độ, lò vi sóng, máy nướng bánh, máy ép trái cây, ấm đun nước, 11 bàn, 1 bàn trang trí lớn, 28 ghế. Dịch vụ phòng cũng có thể được cung cấp. Quán cà phê này có tiềm năng to lớn. Giá có thể thương lượng vui lòng gọi / nhắn tin 0410 444 605 

咖啡廳在Chatswood出售。從Chatswood車站步行1分鐘。這個新裝修的咖啡廳正在銷售所有的設備和庫存,包括:POS系統,新安裝的排氣,新的烤麵包機,烤箱,2個油炸鍋,烤架,排氣罩捕獲,在長凳冰箱,2個大直立冰箱,立式冰櫃,冷蛋糕展示櫃冰箱,熱糕點陳列櫃,小冰箱牛奶,洗碗機,3水槽,管道空調,微波爐,烤麵包機,榨汁機,水壺,11桌,一個大裝飾桌,28把椅子。客房服務也是可以的。這個咖啡館有很大的潛力。如果您是正確的候選人,價格可能會議定請致電 0410 444 605.

2 In One - Cafe & Diner Business for Sale 
$$$ Negotiable - River Wood NSW 

Only Trading for 6 days and from 7am to 4pm Monday to Thursday , and opened till \10 till 2021 , with a New lease could be Negotiated.

Currently Serving Breakfast , Lunch and Great Burgers , Potential for the New Owners can add More to the Menu and Utilize the Space.
Expences and outgoings are very low due to its Agreement , Also included is 1 Car Space and Amenities for Patrons.
Turnover currently close to 14PW  with potential to reach more.
It is fully Set Up with Cool room , Ventilation and Excellent Gas Kitchen. eats 24 Inside with Space for more and 16 Outside and with Potential to Seat more.
Currently Nets 220k Per Year and all Wages Paid including the Owner. Great Return on Investment Close to 1 Year.
ery Hard to Beat and will not Last Long at this Asking Price. Please call / Text Conie  0430 998 548

Chỉ bán trong 6 ngày và từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều Thứ Hai đến Thứ Năm, và hợp đồng thuê chỗ cho tới tháng 10 năm 2021, sau đó tái ký theo giá thương lượng vào thời điểm.

Hiện đang phục vụ bữa sáng, bữa trưa và các loại burgery lớn, tiềm năng cho chủ mới có thể thêm nhiều vào món vào menu và tận dụng không gian của shop.

Chi phí quá thấp vì hợp đồng giá thuê rẻ.. Phía sau có luôn chỗ đậu xe riêng rất tiện nghi cho khách hàng.

Doanh thu hiện tại gần 14 ngàn / tuần với tiềm năng để đạt được nhiều hơn.

Trang thiết bị đầy đủ với phòng cool, thông gió và nhà bếp gas tuyệt với thích hợp nấu đủ các loại thực đơn.

Ghế ngồi 24 bên trong, + 16 bên ngoài và có khả năng kê nhiều thêm chỗ ngồi trong & ngoài.

Hiện tại (trừ hết chi phí) lãi ròng là 220k mỗi năm. Chủ mới sẽ có ngay lợi tức đầu tư lớn ngay từ năm đầu tiên.

Rất khó đánh bại và sẽ không để lâu với giá chào bán này. Vui lòng gọi / nhắn tin Conie 0430 998 548

僅交易6天,週一至週四上午7點至下午4點,開放至20日至2021年,可以談判新租賃。

目前服務早餐,午餐和大漢堡,新業主的潛力可以添加更多菜單和利用空間。

由於其協議,費用和支出非常低,還包括1個車位和設備供客戶使用。

營業額目前接近14PW,有潛力達到更多。

完善的設置與涼爽的房間,通風和優秀的燃氣廚房。

座位24內部與空間更多和16外部和潛力的座位更多。

目前網隊每年220k,所有工資,包括業主。 投資回報近1年。

很難打敗,不會在這個要價的最後。 請致電/文字Conie 0430 998 548
Takeaway business for sale
$$$ Neg Concord West NSW
Very good cash flow business .
Turnover 500000 per annum
Busy takeaway retailer offering traditional chicken menu and south-east Asian cuisine with the opportunity to add kebab products with the current kitchen configuration. Hot beverage, fresh squeezed juiced Hamburgers, fish and chips, daily makes salads. Located in a strip centre opposite a train station in a populous neighbourhood in transition to higher density residential. Current owners have run the business for 10 years and have a loyal customer base. Operates 7 Days, Mon- Fri 7:00am – 8:00pm, Sat 7:00am – 7:00pm & Sun 8:00am – 4:00pm. Competitive lease and terms in 100sqm site.
Contact 0423870050 Jane Doan for more details
Rất tốt kinh doanh thu tiền mặt. Doanh thu 500 ngàn một năm Cửa hàng bán lẻ món gà nướng truyền thống và các món ăn Á Đông Nam với cơ hội để thêm các sản phẩm thịt nướng với cấu hình nhà bếp hiện tại. Các thức uống pha chế nóng / lạnh , nước trái cây tươi ép nước ép. Các loại Hamburgers, cá và khoai tây chiên, Salad mới hàng ngày. Vị trí tốt nằm trong một trung tâm của dải shop khu mua sắm, đối diện trạm xe lửa ở khu dân cư trong quá trình chuyển đổi sang khu dân cư mật độ cao hơn. Các chủ sở hữu hiện tại đã hoạt động kinh doanh trong 10 năm và có nhiều khách quen. Hoạt động 7 ngày, Thứ Hai - Thứ 6 7:00 sáng - 8:00 tối, 7:00 sáng - 7:00 tối và CN 8:00 sáng - 4:00 chiều.  Hợp đồng thuê và điều kiện cạnh tranh trong trang web 100m2. Liên hệ 0423 870 050 Jane Doan để biết thêm chi tiết
外賣業務待售
$$$ Neg Concord West NSW
非常好的現金流業務。營業額每年50萬 忙碌的外賣零售商提供傳統的雞肉菜單和東南亞美食, 有機會添加目前廚房配置的烤肉串產品。熱飲,新鮮榨汁 漢堡,魚和薯 ,每天做沙拉 位於一個位於一個人口密集的地區的火車站對面的帶狀中心, 向更高密度的住宅過渡。目前的業主已經經營了10年,擁有忠實的客戶群。營業時間為周一至週五上午7:00 - 晚上8:00,週六上午7:00 - 晚上7:00和上午8:00 - 下午4:00。100平方米的競爭性租賃和條款。
聯繫0423870050 Jane Doan了解更多詳情

Takeaway Food Shop Business fOr Sale

Maribyrnong / Footscray VIC $99,000

Good position on major street, shopping strip, next door is a similar Fruit Vegi shop SOLD for visa from Vietnam. Long lease good rent, taking $5000 per week. Fully equipped. WIWO $99,000. Suit for husbane & wife or overeas Investor for business migration. Please call / Kim 0417 188 111 (english / Vietnamese)

Takeaway Food Shop Kinh doanh Bán hàng

Maribyrnong / Footscray VIC 99.000 Đô la Mỹ

Vị trí tốt trên đường phố chính, mua sắm dải, bên cạnh là một cửa hàng Fruit Vegi tương tự BÁN cho thị thực từ Việt Nam. Thuê dài thuê tốt, lấy 5.000 USD / tuần. Trang bị đầy đủ. WIWO 99.000 đô la. Phù hợp cho vợ chồng hoặc quá mức Nhà đầu tư di chuyển cơ hội kinh doanh. Vui lòng gọi / text Kim 0417 188 111 (tiếng anh / tiếng Việt)

外卖食品店业务出售

Maribyrnong / Footscray VIC $ 99,000

在主要街道,购物区,隔壁的良好位置是类似的水果Vegi商店出售从越南签证。 长租租金,每周花费5000美元。 设备齐全。 WIWO $ 99,000。 西装和妻子或overeas的企业迁移投资者。 请致电/文字 Kim 0417 188 111 (英文/越南语)

Cafe / Kiosk – Business for Sale

$255.000 Greenslopes Brisbane QLD

Good position located in shopping centre, established for 3yrs, currently doing 35kgs of coffee a week, we use our own blend of beans, selling cakes coffee sandwiches wraps rolls, would suit owner operator and 2 staff members, currently seats 42 people, great foot traffic great customers, trades 7 days a week, great value for money once in a lifetime opportunity!! Price to sell $255,000 have all books for serious buyers only!! Contact owner call / text LEE - 0404-997-314

Trong trung tâm mua sắm, được thành lập 3 năm, hiện đang bán 35kgs cà phê một tuần, Có thêm các loại sandwiches, bánh bao kết thúc tốt đẹp, phù hợp với chủ tự  điều hành + 2 nhân viên, hiện tại chỗ chứa 42 người, đông khách vãng lai. Bán 7 ngày một tuần, giá trị lớn cho tiền một lần trong một cơ hội đời !! Giá bán $255.000  Please call / text Lee 0404 997 314

咖啡廳/亭子在購物中心成立3年,目前每週要做35公斤咖啡,我們自己混合豆子,賣蛋糕咖啡三明治包卷,適合業主和2名員工,目前座位42人,大腳 交通巨大的客戶,每週交易7天,物有所值一次終生的機會! 售價$ 255,000只有嚴重買家的所有書籍! 聯繫人LEE - 0404-997-314

Fully Lic. Restaurant Business for Sale
$$$ Neg. Eastern Suburb Sydney NSW

Close to shopping, university ,tafe and hospital. Currently operating for dinner only but can be open for breakfast and lunch as well. Fully set up . Has liquor licence(which can be transfered easily). Big space and car park as well. Lots of potential.summer coming up. For more information please email : [email protected] alternatevly call annie on 0403 165 277

Nhà hàng sang ở khu ngoại ô phía đông. Gần trung tâm mua sắm, trường đại học, trường TAFE và bệnh viện. Hiện chỉ phục vụ bữa tối nhưng cũng có thể mở cửa cho bữa sáng và bữa trưa. Trang thiết bị đầy đủ. Nhà hàng có luôn giấy phép rượu (có thể được chuyển giao dễ dàng). Không gian rộng rãi và bãi đậu xe tốt. Rất nhiều tiềm năng cho mùa hè sắp lên. Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email: [email protected] hoặc gọi / nhắn tin Annie theo số 0403 165 277

餐廳在東郊悉尼出售。 近購物,大學,tafe和醫院。 目前僅供晚餐使用,但也可以開放早餐和午餐。 完全設置。 有酒牌(可輕易轉讓)。 大空間和停車場也是。 很多潛在的人來了 有關更多信息,請發送電子郵件至:[email protected],或致電 0403 165 277

Corner positioned Cafe

$119,000.00 Negotiable Mascote NSW

- Cafe operating 6-7 days a week, from 6:00am to 3:00pm - Cafe located on a Corner position - Averaging 15-20 kgs of coffee a week - Turning over $5000 + weekly - Breakfast, Lunch and catering - Cafe has had $300,000 fit out - All equipment has been paid off, no money is owing on anything in the cafe - Outdoor seating available, courtyard and brand new remote garage - Cafe is double brick - 2 bathrooms including disabled bathroom - Bus Lane parking till 3:00pm everday, rear lane & street 24 hour parking - Cafe was previously a restaurant trading till 11:00pm it has the facilities to expand and operate long hours and includes an electric oven and also a $20,000 Blodgett pizza conveyor oven - Coolroom in mint condition valued at $20,000 - Stove, deep fryer, grill cook top, commercial dishwasher, 2 exta freezers, cake & sandwich display fridge, seperate bar fridge, drink fridge - Kitchen is all stainless steel, includes 2 sinks and 1 hand wash basin - Grease trap and range hoods - Ice maker - Posiflex cash registrar, computer system - All stock is included - Garage storage and top of the range CCTV cameras included - Bifold front doors - Business's within 1 minute walk, Mascot police station, Mascot Fire Station, Mascot Ambulance Station, Lawyers Office, we are located on the same block as Botany council and 200 metres away from a Meriton building highrise which is currently under construction. - Established instagram account with many followers and daily uploaded photos CAFE in immaculate condition, any questions please contact Nathaniel 0410 169 102

Nathaniel - Cafe Mascot 0410 169 102 ID - 1156962710

- Cà phê hoạt động 6-7 ngày một tuần, từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. - Vị trí Góc - Trung bình 15-20 kg cà phê một tuần – Thu nhập $5000  + hàng tuần - Ăn sáng, ăn trưa và ăn uống – Chi phí thiết lập $300.000 - Tất cả các thiết bị đã được trả hết, không có tiền nợ góp là do bất cứ điều gì trong quán cà phê - ngoài trời có chỗ ngồi, sân và nhà để xe mới từ xa – quán xây tường gạch đôi - 2 phòng tắm & vệ sinh  bao gồm phòng tắm dành cho người khuyết tật - bến xe buýt đến 3 giờ chiều, phía sau là bãi đậu xe 24/24 - Cafe trước đây là một nhà hàng kinh doanh đến 11:00 pm nó có các cơ sở để mở rộng và hoạt động trong nhiều giờ và bao gồm một lò nướng điện và một lò Blodgett Pizza trị giá $20.000 băng chuyền - Coolroom trong điều kiện bạc giá rẻ có giá trị $20.000 - Bếp lò, nồi chiên sâu, đầu nấu nướng, máy rửa chén thương mại, tủ lạnh 2 tầng, tủ lạnh bánh ngọt và bánh sandwich, tủ lạnh riêng, tủ lạnh - Bếp là tất cả bằng thép không gỉ, bao gồm 2 bồn rửa và 1 bồn rửa tay - Mũ trùm - Ice hàng tồn cổ phiếu được bao gồm - Nhà để xe và hệ thống camera CCTV bao gồm - Bifold cửa trước - 1 phút đi bộ đến trạm cảnh sát Mascot, trạm chữa cháy Mascot, xe cứu thương Mascot, văn phòng Luật sư, Chúng tôi nằm trên cùng một khối với Botany Coucil và 200 mét từ một tòa nhà chung cư cao tầng Meriton hiện đang  xây dựng sắp khánh thành. - Thành lập tài khoản Instagram với nhiều người theo dõi và hình ảnh CAFE hàng ngày được tải lên vô điều kiện, Nếu có thắc mắc xin liên hệ Nathaniel 0410 169 102

- 咖啡廳每週工作6-7天,從上午6:00到下午3:00 - 位於角落位置的咖啡廳 - 每周平均15-20公斤咖啡 - 每周轉轉$ 5000 +早餐,午餐和餐飲 - 咖啡廳已經有30萬美元 - 所有的設備都已經付清了 ,咖啡廳裡沒有任何錢 - 戶外座位, 庭院和全新 的遙控車庫 -咖啡廳是雙磚 - 2間浴室, 包括殘疾人浴室 - 巴士車道停車, 直到3: 晚上00點,後車道和 街道24小時停車場 - 咖啡館以前是一家餐廳,直到晚上11點,它有擴展和運營長時間的設施,包括一個電烤箱,還有一個$ 20,000 Blodgett 比薩餅輸送機烤箱- 在薄荷條件 下的冷藏室在$ 20,000 -  爐灶,油炸鍋,燒烤爐頂, 商業洗碗機,2冷凍櫃,蛋糕和三明治顯示冰箱,單獨的酒吧冰箱,飲料冰箱 - 廚房是所有不銹鋼,包括2個水槽和1個洗手盆 - 油脂圈和抽油煙機 - Ice mak呃 - Posiflex現金註冊商,計算機系統 - 包括所有庫存 - 車庫存儲和頂級的CCTV攝像機 – Bifold 前門 - 1分鐘內步行的業務, 吉祥物派出所, 吉祥物消防局,吉祥物救護站,律師辦公室,我們位於與植物學委員會相同的街區,距離正在建設中的Meriton建築高層200米。 - 建立了許多追隨 者和每日上傳的照片 CAFE在完美的條件 ,任何問題請聯繫Nathaniel 0410 169 102

Chinese Restaurant Business For Sale

$195,000 Morley WA

A very well established, busy restaurant. We are located in a highly populated, residential suburb. We have been serving this ever expanding community for the last 12 years and it has been a favourite with the locals and regular customers willing to travel for our tasty food. Due to a change in our family situation, we are now ready to sell this profitable and easy-to-run business to the right operator. Trading only 6 nights a week (5-10PM), there is still a lot of opportunity for additional growth! The rent is very low, at only $2,754.00 per month (inclusive of G.S.T. and outgoing). The restaurant seats approximately 90 people, and will come fully furnished with everything you need. We are located opposite an large open park, with plenty of parking around the restaurant. If you are interested to make an appointment to come in and discuss further details with us, please do not hesitate to call/ text us on: 0412 749 920

Vị trí tốt tại khu ngoại ô đông cư dân. Đã làm tốt đẹp trong 12 năm qua và được yêu thích với người dân địa phương và khách quen thường xuyên trở lại vì  thức ăn ngon của chúng tôi. Do thay đổi tình hình gia đình của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng bán doanh nghiệp có lợi nhuận. Kinh doanh chỉ có 6 đêm một tuần (5-10 giờ tối), vẫn còn rất nhiều cơ hội để tăng trưởng thêm! Tiền thuê rất thấp, chỉ với $ 2,754.00 mỗi tháng (bao gồm G.S.T. và out going). Nhà hàng có khoảng 90 người và trangthiết bị đầy đủ. Vị trí đối diện một công viên lớn, với rất nhiều bãi đậu xe xung quanh nhà hàng. Nếu bạn quan tâm xin hẹn để đến và thảo luận thêm chi tiết với chúng tôi, vui lòng gọi / nhắn tin cho chúng tôi theo số: 0412 749 920

我們位於人口稠密的住宅郊區。 我們一直在為這個不斷擴大的社區服務過去12年,這是當地人和一般客戶願意為我們美味食物旅行的最愛。

由於家庭情況發生變化,我們現在可以將這個有利可圖的易於運營的業務出售給正確的運營商。 每週僅交易6晚(5-10PM),有很多機會進一步增長! 租金很低,每月只有2,754.00美元(包括G.S.T.和外出)。餐廳座位約90人,並配備齊全的一切您需要的。 們位於一個大型開放式公園對面,餐廳周圍設有大量停車場。 如果您有興趣約 定進入並與我們討論進一步的細節,請隨時致電:0412 749 920

Mobile Food Business for Sale

$$$ Negotiable Claremonth WA

1. Burgers & Bratwurst Van - Van $60k -ono

 Van is fully fitted out to work and has some good work included.

             Great Starter  Business Opportunity 

(Peak working period fast approaching)

2. Fish & Chips Van  - $32500.00 ono

  Van is fully fitted out to work , perfect for starting your own mobile Business

Please call / text Ian 0411 863 311 or email ([email protected])  

1. Burgers & Bratwurst Van - Van $ 60k -ono
  Van được trang bị đầy đủ để làm việc và có một số công việc tốt bao gồm.
              Cơ hội kinh doanh khởi nghiệp vĩ đại
          (Thời gian làm việc cao điểm nhanh)
 2. Cá & Chips Van - $ 32500.00 on
   Van được trang bị đầy đủ để làm việc, hoàn hảo để bắt đầu kinh doanh điện thoại di động của riêng bạn
Xin gọi điện thoại / văn bản Ian 0411 863 311 hoặc email ([email protected])
汉堡和布拉斯维斯特 - 范$ 60k -ono
  Van完全适合工作,包括一些好的工作。
              大起步商业机会
          (峰值工作周期快速逼近)
鱼和薯条 - $ 32500.00 ono
   Van完全适合工作,非常适合开展自己的移动业务
请致电/正文Ian 0411 863 311或电邮([email protected]

Takeaway Cafe Biz for Sale

$69,000 Sydney City NSW

Great corner position in busy arcade with Wynyard station. Passing traffic constantly all day, 2 services counter, 5 doors fridges + 1 freezer , industrial freezer , display fridge and food warner included. 1 year old very modern. Located in CBD. 4 year lease + 5 years options, rent $1100 per week. 

Welcome to inspect at TASTD cafe. 

Shop 7A/109 Pitt Street - (Hunter Connection Arcade) SYDNEY NSW 2000 - Or call / text 0432 121 968

Vị trí góc tuyệt vời trong khu arcade bận rộn tại ga Wynyard. Khách vãng lai liên tục cả ngày, 2 máy tính tiền, tủ lạnh 5 cửa, 1 tủ đông, tủ lạnh công nghiệp, tủ lạnh và tủ đựng đồ ăn. Chỉ mới làm một năm, tất cả còn mới và rất hiện đại. Nằm trong trung tâm thương mại. Cho thuê 4 năm + tùy chọn 5 năm, thuê $1100 / tuần. Chào mừng bạn đến kiểm tra tại quán cà phê TASTD. Cửa hàng số 7A / 109 Pitt Street (Hunter kết nối Arcade) SYDNEY NSW 2000 Hoặc gọi / text 0432 121 968 

Wynyard车站的繁忙的街机区,角落很好。通过全天候的连续交通,2个服务台,5个冰箱门柜,1个冷柜,工业冰箱,冰箱和橱柜。 1岁非常现代。位于商业中心。 4年租约+ 5年期权,租金1100美元/周。 欢迎来到TASTD咖啡厅。 皮特街#7A / 109号 (猎人连接街机)SYDNEY NSW 2000 或致电/文字0432 121 968 

Milk Bar Business for Sale
$150,000 + SAV  Frankston VIC

This Booming Business has a great profit margin and is a real winner for those wanting an opportunity as a enthusiastic business owner or astute investor wanting to develop and grow the business even further in a excellent prime location. This original Milk Bar – mixed business is ideally situated right opposite the primary school...Giving maximum potential for future cashflow and expansion of customers. Taking $8,500pw = High Profit Rent $673pw Long Lease = Shop & 4 Bedroom House This easy to manage business has massive upside for extra cashflow as it DOES NOT currently sell HOT Food or Coffee.... The business also comes with a 4 bedroom home behind the shop for the family residence on a long term lease... It is also located with close access to public transport, and all the local facilities. The home comprises of a downstairs lounge room, kitchen with pantry, separate laundry, toilet, store room, and large carport / verandah area and garage....ample parking for many! Upstairs the property comprises of 4 Bedrooms, Bathroom, and separate toilet. This Business would be an ideally suited for a Husband & Wife family business just come to Australia. Don’t miss this one, its Affordable Business Buying At Its Best !!! Call Peter Dodd- 0403409096 (English) Email - [email protected] http://austinprofessionals.com.au/real-estate/property/949749/frankston-vic-3199/
Doanh nghiệp đang phát triển này có lợi nhuận rất lớn và là người chiến thắng thực sự cho những ai muốn có cơ hội như một chủ doanh nghiệp nhiệt tình hoặc một nhà đầu tư khôn ngoan muốn phát triển và phát triển công việc kinh doanh thậm chí còn hơn thế nữa ở vị trí tuyệt vời. Đây là Milk Bar đầu tiên - hỗn hợp kinh doanh lý tưởng nằm đối diện trường tiểu học ... Cung cấp tiềm năng tối đa cho dòng tiền trong tương lai và mở rộng của khách hàng. Mua $ 8,500 pw = Lợi nhuận cao Cho thuê $ 673pw Long Lease = Cửa hàng và Phòng ngủ 4 Phòng ngủ Điều này dễ quản lý kinh doanh có khối lượng lớn upside cho dòng tiền thêm vì nó KHÔNG hiện đang bán HOT Food hoặc Cà phê .... Các doanh nghiệp cũng đi kèm với một phòng ngủ 4 Nhà đằng sau các cửa hàng cho gia đình cư trú trên một hợp đồng dài hạn ... Nó cũng nằm với quyền tiếp cận gần với giao thông công cộng, và tất cả các cơ sở địa phương. Nhà bao gồm một phòng khách ở tầng dưới, nhà bếp với phòng đựng thức ăn, giặt ủi riêng biệt, nhà vệ sinh, phòng lưu trữ, và khu vực carport / verandah lớn và nhà để xe .... đậu xe rộng rãi cho nhiều người! Căn hộ trên tầng gồm 4 phòng ngủ, phòng tắm và nhà vệ sinh riêng biệt. Kinh doanh này sẽ là một lý tưởng cho một doanh nghiệp gia đình chồng và vợ chỉ cần đến Úc. Đừng bỏ lỡ một trong những điều này, kinh doanh Giá cả phải chăng của nó Mua tốt nhất của nó! Gọi cho Peter Dodd-0403409096 (tiếng Anh) Email - [email protected] http://austinprofessionals.com.au/real-estate/property/949749/frankston-vic-3199/
这个蓬勃发展的业务有很大的利润率,对于那些希望有机会作为一个热心的企业主或精明的投资者,希望在一个很好的黄金地段进一步发展和发展业务的人,是一个真正的赢家。这个原始的奶酒吧 - 混合的业务理想地位于小学对面...给予未来现金流和扩大客户的最大潜力。以$ 8,500pw =高利润$ 673pw长租赁=商店和4卧室房子这个易于管理的业务有大量的额外现金流,因为它目前不卖HOT食物或咖啡....业务还附带一个4间卧室家庭住宅后面的家庭住宅长期租赁...它也位于与公共交通工具和所有当地设施。家里有一个楼下的休息室,厨房厨房,独立的洗衣房,卫生间,储藏室,大型车库/阳台区和车库....充足的停车场许多!楼上的房间包括4间卧室,浴室和独立卫生间。这个业务将非常适合刚刚来澳大利亚的丈夫和妻子的家族企业。不要错过这个,它的负担得起的商业购买最好!致电Peter Dodd- 0403409096(英文)电子邮件 - [email protected] http://austinprofessionals.com.au/real-estate/property/949749/frankston-vic-3199/ 

Fully licensed Indian Restaurant for Sale 

$89,999 neg. Frankston VIC 

Great location commercial kitchen good size shop stunning setup heaps of deliveries, takeways and dine in. 

Gross weekly sale $3500 - 5000 plus in winter and 4500- 6500 plus in summer rent and outgoing $4000. Seats 60. Please call / text 0405 389 356

Nhà hàng Ấn Độ Fully Licensed

$89.999 neg. Frankston VIC

Nhà bếp thương mại tốt thích hợp các loại thực đơn. Nhà hàng tuyệt đẹp đang phục vụ ăn trưa + chiều tại biển Frankston khu du lịch danh tiếng VIC cách Melbourne chỉ 30 phút xe. Hiện thu $3500 – $5000 hơn và mủa đông và $4500 -$6500 vào mùa hè. Hợp đồng lâu dài thuê rẻ chỉ $4000 + outgoing. Xin gọi / nhắn tin 0405 389 356

完全许可的印度餐厅出售
$ 89,999 neg。 Frankston VIC
伟大的位置商业厨房良好的尺寸店令人惊叹的设置堆交付,采摘和用餐。
每周总销售额为3500 - 5000加元,冬季为4500-6500加元,夏季租金为4000美元。 座位60.请致电/正文0405 389 356
Cafe & Takeaway for Sale
$$$ neg. Kingsford NSW 
An outstanding fusion cafe is up for quick sale in Kingsford. We serve both asian and western breakfast 6 days a week from 8am till 4pm monday to friday and up to 3pm on Saturdays. However, opening hours can be extended up to 10pm. Please contact May at 0422846650 from 8am to 4pm or drop me an email at [email protected] if interest
Một quán cà phê hợp nhất sang bán nhanh tại Kingsford. Chúng tôi phục vụ bữa sáng thực đơn Âu & Á. Kinh doanh 6 ngày một tuần từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu và đến 3 giờ chiều vào các ngày thứ bảy. Tuy nhiên, giờ mở cửa có thể được kéo dài đến 10 giờ tối. Vui lòng liên hệ với May tại 0422 846 650 từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều hoặc gửi email tại[email protected]nếu bạn quan tâm.
一個傑出的融合咖啡廳在Kingsford快速銷售。我們每週6至8時,星期一至星期五至星期五至星期六下午3點,每週6天提供亞洲和西方早餐。不過開放時間可延長至晚上10點。    
請於上午8時至下午4時致電0422846650,如有興趣,請發郵件至[email protected]

Mlkbar URGENT SALE!!! Must sell.

$$$ Negotiable Campbellfield VIC 

Take in $15,000 per week. Milkbar and sandwhich bar. Huge profit business. 3 bedroom residence behind the shop. BIG BIG PROFIT BUSINESS

Cheap rent long lease over 20years. Ideal position with residential on one side and commercial factory workers on the other side. 
On a very busy street. Huge room for improvement. Please call / text Rodney 0404 465 944 (English)

Milkbar BÁN CẦN BÁN !!! Phải bán.

Doanh thu $ 15000 mỗi tuần. Tạp hóa, sữa và bánh mì kẹp sandwhich. Kinh doanh lợi nhuận lớn. Có luôn nhà ở 3 phòng ngủ phía sau cửa hàng. Hợp đồng thuê chỗ hơn 20 năm. Vị trí lý tưởng với khu dân cư ở một bên và công nhân nhà máy thương mại ở phía bên kia. Trên một con đường rất bận rộn. Nhiều cơ hội để phát triển. Xin gọi điện thoại / nhắn tin Rodney 0404 465 944 (tiếng Anh)

Milkbar紧急销售! 必须卖。

每周收取15000美元。 Milkbar和沙滩吧。 巨额利润业务。 商店后面有3间卧室的住宅。 大额利润业务

廉价租赁超过20年。

理想的位置与一边的住宅和另一边的商业工厂工人。

在一条非常繁忙的街道上 巨大的改善空间。 请致电/文字罗德尼0404 465 944

Asian Restaurant

Springvale VIC $$$Negotiable

Traditional Vietnamese Restaurant. Well established for many years, good position located in Springvale CBD, fully equipped, Comfortable kitchen, suitable for any menu. Due to other commitment, price WIWO at negotiable. Please call / text Cindy 0435 788 889

亚洲餐厅

Springvale VIC $$$可议

成熟多年,位置优越,位于春季中央商务区,设备齐全,租赁期短,租金合理。 大和舒适的商业厨房,适合任何亚洲和西方菜单。 由于家庭占用,价格WIWO可议价。 请致电/文字辛迪0435 788 889

Sanmg nhà hàng Việt Nam giá $$$ Thương lượng - Đã thành lập trong nhiều năm. Hiện kinh doanh phát đạt luôn có khách quen và khách mới. Vị trí tốt nằm ở trung tâm Springvale CBD, được trang bị dụng cụ đầy đủ, Nhà bếp tiện nghi, phù hợp nấu được với mọi thực đơn. Do gia đình bận rộn với kinh doanh khác, sang giá WIWO có thể thương lượng. Vui lòng gọi / nhắn tin Cindy 0435 788 889

Established Café for Sale –

$99,500 Mona Vale, Northern Beaches NSW

Established Café for Sale –

$99,500 Mona Vale, Northern Beaches NSW

Thriving, successful Café for sale, located in the heart of Mona Vale’s buzzing CBD. Two passionate owners have created and run the prospering business over the past six years, from the ground up. Location: Prime street front location on Mona Vale’s main shopping strip with excellent foot traffic. Opposite Mona Vale’s two largest primary schools, amidst boutique retail, various services and supermarkets. Seating, Equipment & Stock. One of the biggest seating areas in Mona Vale. Large indoor/outdoor semi covered area, generously seating 55, alongside a well-maintained garden. Fully equipped professional kitchen with all Café needs met (valued at $20k). An estimated $4k worth of stock with sale. Lease

Long lease available, 3 plus 5 year option. Building is well managed with prompt, courteous professionalism. Busy with Further Economic Opportunity A strong local, regular customer base, reinforced with a growing social media presence. We operate 6 days per week (Mon-Sat), 6am-2.30pm. Current turnover allows us to comfortably enjoy 4 weeks break per year and the choice to close public holidays. Rent is 15% of annual turnover. Excellent opportunity to open Sundays, public holidays and/or extended hours to increase weekly turnover. Extensive breakfast and lunch menu, top tier specialty coffee selling >25kg per week. Demographic Ongoing population growth forecasted, with multiple residential developments nearby. Northern Beaches demographic is higher in baby boomers, mature families and ‘empty nesters’ than the rest of Sydney, with increased spending capacity.

Employees & Transition Flexibility We have a small team of well trained and loyal staff, open to discussing continued employment (including the barista and chef). Café operates comfortably and efficiently with 3 staff per day (4 on Saturday) including; 1X cook, 1X barista and 1X all-rounder front of house. Owners are happy to arrange any training requested upon sale, during a hand over grace period. No additional spending ‘Walk in, walk out’ set-up, enjoying the fruits of our labour. All included with sale, no further expenses required. Marketing already launched online. on-urgent Sale - The Right Match Sale is non-urgent, finding the right owner is important to us. Owners eventually relocating interstate. A confidentiality agreement is to be signed for sharing of financial detail. Available Upon Expression of Interest • Itemised kitchen equipment • Staff Training Manual • Opening and Closing Procedures • Café Social Media Kit For more on Mona Vale’s population demographic, see: Price is $99,500 neg Please call / text: Mike 0424 967 553 [email protected]

Café đang hoạt động - Phát triển mạnh mẽ, thành công, nằm ở trung tâm thương mại của Mona Vale. Hai chủ nhân đam mê đã tạo ra và điều hành công việc kinh doanh thịnh vượng trong sáu năm qua, từ đầu. Địa điểm: Vị trí tuyệt vời phía trước trên dải mua sắm chính của Mona Vale với lưu lượng đi bộ tấp nập. Đối diện với hai trường tiểu học lớn nhất của Mona Vale, giữa các cửa hàng bán lẻ, các dịch vụ và siêu thị khác nhau. Ghế ngồi, thiết bị và hàng. Một trong những khu vực chỗ ngồi lớn nhất ở Mona Vale. Khu bán đồ trong nhà / ngoài trời rộng rãi, rộng 55 chỗ, bên cạnh một khu vườn được bảo trì tốt. Nhà bếp chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ với tất cả các nhu cầu Café (đạt giá $20k). Ước tính trị giá $4k với việc bán.

Hợp đồng mặt bằng được cho thuê dài hạn, tùy chọn 3 năm cộng thêm 5 năm. Tòa nhà được quản lý tốt với tính chuyên nghiệp nhanh chóng, lịch sự. Bận rộn với cơ hội kinh tế tiếp theo Một cơ sở khách hàng vững mạnh của địa phương, được củng cố với sự hiện diện của các phương tiện truyền thông xã hội. Chúng tôi hoạt động 6 ngày một tuần (Thứ Hai-Thứ Sáu), 6 giờ sáng - 2 giờ 30 phút tối. Doanh thu hiện tại cho phép chúng tôi thoải mái tận hưởng 4 tuần nghỉ phép mỗi năm và lựa chọn để đóng các ngày lễ. Tiền thuê là 15% doanh thu hàng năm. Cơ hội tuyệt vời để mở các ngày chủ nhật, ngày lễ và / hoặc giờ mở cửa để tăng doanh thu hàng tuần. Thực đơn bữa ăn sáng và ăn trưa mở rộng, cà phê đặc sản hàng đầu bán> 25kg mỗi tuần. Dân số Đang tăng trưởng dân số đang được dự báo, với sự phát triển của nhiều khu dân cư gần đó. Dân số của các thành phố phía Bắc cao hơn ở những hộ bùng phát trẻ em, các gia đình trưởng thành và những người làm ruỗng trống so với phần còn lại của Sydney, với khả năng chi tiêu tăng.

Nhân viên & Tính linh hoạt Chuyển tiếp Chúng tôi có một nhóm nhỏ các nhân viên được đào tạo và trung thành, mở để thảo luận về việc tiếp tục làm việc (bao gồm cả barista và đầu bếp). Café hoạt động thoải mái và hiệu quả với 3 nhân viên mỗi ngày (4 ngày thứ Bảy) bao gồm; Nấu 1X, barista 1X và mặt trước của nhà 1X. Chủ sở hữu vui lòng sắp xếp bất kỳ đào tạo nào được yêu cầu khi bán, trong suốt thời gian ân hạn. Không có thêm chi tiêu 'Walk in, walk out' thiết lập, thưởng thức những thành quả lao động của chúng tôi. Tất cả được bao gồm trong bán, không có thêm chi phí yêu cầu. Tiếp thị đã được đưa ra trực tuyến. Bán Khuyến Mại - Việc Bán Trận Phiếu Hợp phải là không cấp bách, việc tìm đúng chủ sở hữu là điều quan trọng đối với chúng tôi. Chủ sở hữu cuối cùng di chuyển giữa các tiểu bang. Một thỏa thuận bảo mật sẽ được ký kết để chia sẻ chi tiết tài chính. Có sẵn khi có ý nghĩa quan tâm • Các thiết bị nhà bếp được phân loại • Hướng dẫn sử dụng nhân viên • Thủ tục mở và đóng cửa • Bộ dụng cụ truyền thông xã hội của Café Để biết thêm thông tin về dân số của dân số Mona Vale, xem: Giá 99,500 đô la Mỹ Xin vui lòng gọi / nhắn tin: Mike 0424 967 553 cleveridiots @ hotmail. Com

 

蓬勃发展的成功咖啡出售,位于Mona Vale喧闹的CBD中心。过去六年来,两位热情的业主创立并经营繁荣业务。位置:位于Mona Vale主要购物区的主要街道前方,交通畅通。对面Mona Vale的两所最大的小学,在精品零售,各种服务和超市。座位,设备及库存。 Mona Vale最大的休息区之一。大型室内/室外半遮盖区,慷慨座位55,以及维护良好的花园。设备齐全的专业厨房与所有Café需求相遇(价值20万美元)。估计售价4千万美元。租

长期租赁,3加5年期权。建筑管理良好,及时,礼貌的专业精神。忙于进一步的经济机会随着社交媒体的不断增长,强大的本地常规客户群得到加强。我们每周工作6天(周一至周六),上午6点至下午2点半。目前的营业额使我们能够舒适地享受每年休息4周以及关闭公众假期的选择。租金是年营业额的15%。绝对有机会开放星期日,公众假期和(或)延长营业时间,以增加每周营业额。丰富的早餐和午餐菜单,每周售卖> 25kg的顶级特色咖啡。人口统计人口增长预测,附近有多个住宅发展。悉尼的其他地区,婴儿潮一代,成熟家庭和“空巢”人群的北海滩人口增加,消费能力增加。

员工与过渡灵活性我们拥有一支训练有素,忠诚度很低的团队,开放讨论持续就业(包括咖啡师和厨师)。咖啡厅每天3人(星期六4人)舒适有效地运作,包括: 1X厨师,1X咖啡师和1X全能前面的房子。在宽限期内,业主乐意安排出售所要求的任何培训。没有额外的支出“走出去,走出去”,享受我们劳动的成果。所有包括销售,不需要进一步的费用。营销已经在网上推出。紧急销售 - 正确的匹配销售是非紧急的,找到正确的所有者对我们很重要。业主最终搬迁州际。签署保密协议,共享财务细节。可用于表达兴趣•齐全的厨房设备•员工培训手册•开放和关闭程序•咖啡馆社交媒体套件有关Mona Vale的人口数据的更多信息,请参阅:价格为$ 99,500 neg请致电/文字:Mike 0424 967 553 cleveridiots @ hotmail. com

Restaurant Business for Sale

$75,000.00 Surry Hills, NSW

Conveniently located close to Central Station and Chinatown. Around 40 seats inside and 8 outside under cover. Extremely high ceiling. Fully operating and equipped restaurant and kitchen. Walk-in fridge and walk-in freezer, plenty of storage. part of stratum with three (3) restaurants. Can NOT trade as Japanese or coffee shop. $75'000 call / text 0403 487 436

Tọa lạc thuận tiện gần Ga Trung tâm và Phố Tàu. Có khoảng 40 chỗ ngồi bên trong và 8 bên ngoài. Trần cực kỳ cao. Nhà hàng và nhà bếp được điều hành và trang bị đầy đủ. tủ lạnh & tủ đông lớn loại bước vô trong, rất nhiều lưu trữ. Một phần của ba (3) nhà hàng đang hoạt động. Kinh doanh nhiều hơn chỉ là nhà hàng Nhật hay quán cà phê.  Gọi $ 75'000 / văn bản 0403 487 436

交通便利,靠近中央车站和唐人街。 内部约有40个座位,外面有8个座位。 极高的天花板 设备齐全的餐厅和厨房。 步入式冰箱和步入式冰柜,储存充足。 三层餐厅的一部分。 不能作为日本或咖啡店交易。 $ 75'000电话/文字0403 487 436

Docklands Restaurant Business for Sale

$395,000 Melbourne VIC

Waterfront Views Prominently located this Melbourne Restaurant is highly visible with a large amount of passing foot traffic. Trading 7 days per week in an Entertainment and Tourist Precinct. Currently run under management and this business would provide an excellent opportunity for an owner/operator also. •       Average Takings over $30k per week. •       Spacious Dining and Kitchen areas. •       Full commercial kitchen with high quality fit out and equipment included. • Profitable Business suit, owner operator and/or family partnership. • Secure Lease Available. • Liquor Licence in place. Presently only trades for Lunch and Dinner, so there is an opportunity to add breakfast trade for additional growth. Don't hesitate to enquire as this business has been priced to sell. ASKING PRICE: $395k + SAV CONTACT : Mark Hall for further information. M: 0403 303 013 E:[email protected] Images used for Illustration purposes only.

Nhìn ra bờ sông Nằm ở nhà hàng Melbourne Restaurant này nổi bật với một lượng lớn lưu thông đi bộ. Kinh doanh 7 ngày mỗi tuần trong Khu Giải trí và Du lịch. Hiện đang chạy dưới sự quản lý và hoạt động kinh doanh này sẽ tạo cơ hội tuyệt vời cho người chủ / người điều hành. • Thu nhập trung bình trên $ 30k mỗi tuần. • Các khu ăn uống và nhà bếp rộng rãi. • Nhà bếp thương mại đầy đủ với chất lượng cao phù hợp và thiết bị bao gồm. • Hoạt động kinh doanh có lợi nhuận, điều hành chủ sở hữu và / hoặc hợp tác gia đình. • Cho thuê an toàn. • Giấy phép rượu tại chỗ. Hiện chỉ có các giao dịch cho bữa trưa và bữa tối, do đó, có một cơ hội để thêm thương mại bữa ăn sáng cho sự tăng trưởng bổ sung. Đừng ngần ngại tìm hiểu vì doanh nghiệp này đã có giá để bán. GIÁ GỌI: $ 395k + SAV LIÊN HỆ: Mark Hall để biết thêm thông tin. M: 0403 303 013 E:[email protected] Hình ảnh được sử dụng cho mục đích minh họa.

海滨景观位于这个墨尔本餐厅的餐厅非常显眼,交通流量很大。 在娱乐和旅游区每周交易7天。 目前经营管理,这个业务也将为业主/运营商提供一个极好的机会。 •平均每周超过30k美元。 •宽敞的餐饮和厨房区域。 •高品质的完整商业厨房,包括设备。 •盈利的商业诉讼,业主经营者和/或家庭伙伴关系。 •安全租赁可用。 •酒类许可证到位。目前只有午餐和晚餐的交易,所以有机会增加早餐交易额外增长。 不要犹豫,询问这个业务是否定价出售。 询价:$ 395k + SAV联系人:Mark Hall了解更多信息。 M:0403 303 013 E:[email protected]仅用于图示目的的图像。

CHARCOAL CHICKEN SHOP $70k Neg

Located in Wollongong NSW 

Lake Heights residential suburb. Suburban retail strip prominent position. Adjacent busy road. Fully equipment commercial kitchen. Walk in cool room Great ambiance eat in dinning & outdoor dining Modern decor. Sells variety of chicken meals , salads , burgers,wraps , Mediterranean dishes , middle eastern foods, deserts , coffee. Eat in or takeaway. Delivery. Private functions. This business would suit a couple or a family. Open 5 days from Tuesday too Saturday but does have more potential to increase sales by trading 7 days . Including 6 workers. Weekly rent is $649 plus GST, weekly turn over is between $8000 to $9000. Selling due to unforeseen circumstances. SELLING FOR $70,000 negotiable MAKE A OFFER! For more info & inspection please call 0401 445 304 and make a appointment to come in and discuss.

Nằm trong vùng Lake Heights ngoại ô Wollongong. Hai bên là shops trên đường chính luôn bận rộn. Thiết bị nhà bếp dùng cho thương mại. Phòng lạnh rộng cao loại bước vào. Phục vụ ăn tối và ăn ngoài trời. Trang trí hiện đại. Bán nhiều loại thịt gà, salad, bánh mì kẹp thịt, bánh cuốn, các món ăn Địa Trung Hải, các món ăn Trung Đông, sa mạc, cà phê. Ăn tại chỗ hay takeaway. Kinh doanh này sẽ phù hợp với một cặp vợ chồng hoặc một gia đình. Mở cửa 5 ngày từ Thứ Ba đến Thứ bảy nhưng có nhiều tiềm năng để tăng doanh số bán hàng bằng cách kinh doanh 7 ngày. Bao gồm 6 công nhân Giá thuê hàng tuần là 649 đô la Úc cộng với thuế GST, hiện thu hàng tuần là từ $8000 đến $9000. Bán hàng do tình huống bất ngờ. BÁN $70.000, hoặc cho giá đề nghị. Xin gọi / nhắn tin 0401 445 304

緊急銷售A. CHARCOAL雞肉店. 位於臥龍崗/高山住宅區. 郊區零售街道突出位置. 相鄰繁忙的路. 設備齊全的商業廚房. 走在涼爽的房間. 在餐飲和戶外用餐中享用美味的氛圍. 現代裝飾 出售各種雞肉,沙拉,漢堡,包裹,地中海菜,中東食物,沙漠,咖啡. 吃飯或外賣. 交貨. 私人功能這項業務將適合一對夫妻或家庭. 期二開放5天星期六,但有更多的潛力通過交易7天增加銷售。 包括6名工人. 每週租金是$ 649加上消費稅,每周轉賬在8000到9000美元之間. 由於不可預見的情況出售. 出售$ 70,000可轉讓付款!欲了解更多信息和查詢, 請致電0401445304,預約進來討論, 只有真正和嚴肅的買家!還要記住,最少的信息將在手機上給出。

Flat Rock Cafe
$180,000 + Neg., Liverpool NSW 
Cafe business for sale located in Liverpool
Open 7days a week -6am till 10:00pm. Fully equipped kitchen and equipment . Very clean  - Located under units . Great location.  Shadi mezher  0414 644 403
Flat Rock Cafe
$ 180,000 + Neg, Liverpool NSW
Sang quán Café ở Liverpool. Mở cửa 7 ngày một tuần từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối
Nhà bếp đầy đủ trang thiết bị. Rất sạch sẽ - Nằm dưới tòa nhà các căn hộ. Địa điểm tuyệt vời.
Shadi mezher 0414644403
平石咖啡馆
新西兰利物浦$ 180,000 + Neg
咖啡厅出售位于利物浦 每周七天营业至上午十时至晚上十时 设备齐全的厨房和设备 很干净 - 位于单位之下 伟大的位置。Shadi mezher 0414 644 403

Cafe/Takeaway For Sale

$65,000 Negotiable Northern Beach NSW 

Cafe / takeaway selling fresh sandwiches, all day breakfasts, burgers, steak sandwiches, coffee & cold drinks with 2 dedicated car spaces. Well presented & maintained with an area of 65 sq. mts located in light industrial area in Northern Beaches. Trading Hours 5 days - Mon. - Thu. - 6 a.m. - 3 p.m, Fri - 6 a.m. - 2:30 p.m. Please call / text 0498 385 050 

Cafe / Takeaway

$65.000 Thương lượng Northern Beach NSW

Cafe / Takeaway luôn bánh sandwich tươi, thức ăn sáng, bánh mì kẹp thịt, cà phê và đồ uống lạnh với 2 chỗ đỗ xe riêng. Được trình bày và duy trì tốt với diện tích 65m2 nằm trong khu công nghiệp nhẹ ở Bãi biển phía Bắc. Giờ giao dịch 5 ngày - Thứ Hai - Thu - 6 giờ sáng - 3 giờ tối, Thứ 6 - 6 giờ sáng - 2 giờ 30 chiều. Vui lòng gọi / text 0498 385 050

咖啡廳/外賣出售

$ 65,000 Negotiable北海灘新南威爾士州

咖啡廳/外賣店出售新鮮的三明治,全天早餐,漢堡,牛排三明治,咖啡和冷飲兩個專用車位. 在北海灘的輕工業區,面積達65平方米。交易時間 5天 - 星期一 - 星期四 - 上午6時至下午3時,週五至上午6時至下午2時30分 請致電/文字0498 385 050

TAKEAWAY  $280,000

SPRINGVALE VIC  

Well established Asian Takeaway located in Springvale Centre.  Open 7 days, 7am-5pm - Taking $17,000 - $18,000 per week net profit guaranttẻd $3500 + per week. Long lease good rent $4,300 per month.  Due to health mater. Asking $280,000 Please call 0423 356 468 (English / Vietnamese) or, Your visit is welcome at “Bac 8 / 268- 274 Springvale Centre Vic.

Takeaway thức ăn Việt / Á châu, đã làm lâu ngày kinh doanh tốt  trong nhà lồng trung tâm Springvale Centre. Mở cửa tùy chọn 7 ngày từ 07 am – 5pm Hiện thu $17.000 - $18,000 mỗi tuần. Lãi ròng bảo đảm $3500 / tháng Hợp đồng lâu dài, thuê chỗ $4.300 mỗi tháng. Sang giá $280.000 Hãy gọi 0423 356 468 (Tiếng Anh / Tiếng Việt) hoặc, đến quan sát tại - Bắc 8 - số 8/ 268- 274 Springvale Center Vic.Takeaway Springvale VIC

確立位於Springvale的亞洲外賣中心。7天開放上午7時至下午五時 - 以每週$17,000長租約租金每月良好的$4,300只。問$280,000請致電0423 356 468(英語/越南語),或者,您的訪問是歡迎“北8/268-1274史賓威維克中心。成熟的亚洲外卖店位于Springvale中心。 开放7天,上午7点至下午5点 - 以每周$ 17,000 - $ 18,000净利润保证$ 3500 +。 长租租金每月$ 4300。 由于健康。 要求$ 280,000请致电0423 356 468(英文/越南),或欢迎您访问“Bac 8 / 268- 274 Springvale Center Vic”。


Mobile Coffee Carts

For Sale $95,000 Sydney NSW

- 2010 Caddy VW Mobile Cafe, fully equipped by generator, two fridges, EvaKool fridge/freezer, hot water system, sink, Italian made coffee machine, grinder.

- Mobile Vending Unit, fully equipped by an independent hot system water, fridge, lighting, radio/cd player, cashier, sink and more. Ideally suits shopping centre, university, hospital, Tafe or commercial building for long term contract .

- Food Trailer, fully equipped by a charcoal BBQ, storages, and spot to fit a fridge/freezer or coffee machine with rego valid until October.

- Two small coffee carts for indoors and private function

- Existing website of the business Lord of the Beans which attract customers and main source of the business .

Total : $95,000.00. Please call / text : : 0434 042 137

- 2010 Caddy VW Mobile Cafe, trang thiết bị đầy đủ gồm máy phát điện, hai tủ lạnh, 1 tủ lạnh + đông lạnh hiệu EvaKool, hệ thống nước nóng, bồn rửa, máy pha cà phê Ý, máy xay.

- Máy bán hàng tự động di chuyển được. Điện thoại di động, được trang bị đầy đủ hệ thống nước nóng độc lập, tủ lạnh, đèn sáng, máy phát thanh / CD, máy tính tiền, bồn rửa và nhiều hơn nữa. Phù hợp với trung tâm mua sắm, trường đại học, bệnh viện, Tafe hoặc tòa nhà thương mại cho hợp đồng dài hạn.

- Trailer chứa thực phẩm, được trang bị đầy đủ bằng than BBQ, kho, và tại chỗ cho phù hợp với một tủ lạnh / tủ đá hoặc máy pha cà phê với rego có giá trị cho đến tháng 10.

- Hai giỏ cà phê nhỏ cho trong nhà và chức năng riêng

- Trang web hiện có của Lord of the Beans kinh doanh thu hút khách hàng và nguồn chính của doanh nghiệp.

Tổng cộng: $95.000 . Vui lòng gọi / text: 0434 042 137

 2010年凯迪VW移动咖啡厅,配备发电机,两个冰箱,EvaKool冰箱/冰柜,热水系统,水槽,意大利制造的咖啡机,研磨机。

- 移动自动售货机,配备独立的热水系统,冰箱,照明,收音机/ CD播放器,收银台,水槽等。 理想地适合购物中心,大学,医院,Tafe或商业建筑长期合同。

- 食物拖车,由木炭烧烤设备齐全,储存和现货适合冰箱/冰柜或咖啡机,有效期至十月。

- 两个小咖啡车室内和私人功能

- 现有的企业网站,主要吸引客户和主要业务来源。

总计:$ 95,000.00。 请致电/文字:0434 042 137

Thai Restaurant Business for Sale

$60,000 Birkdale, Brisbane QLD

84 squares for 80 seats (60 inside and 20 outside) -  Long and secure lease -  Low rent - Highly populated area - Lots of parking - New chairs and tables inside and outside the restaurant - Commercial kitchen equipments -  Currently operating from 5pm-9pm 6 days. - Great Regular Customers - Dine In – Takeaway – Delivery - Can swap to other asian cuisine - Willing negotiate with serious buyers. - Please send SMS or call 0478 944 465 - Email: [email protected]

Nhà hàng Thái Restaurant for Sale

$60,000 Birkdale, Brisbane QLD

84 mét vuông cho 80 chỗ ngồi (60 bên trong và 20 bên ngoài) -  Thuê dài hạn và an toàn – Giá thuê thấp - Khu dân cư cao  - Nhiều chỗ đậu xe -  Bàn ghế mới bên trong và bên ngoài nhà hàng   -  Thiết bị nhà bếp thương mại  -  Hiện đang hoạt động từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối 6 ngày/ tuần -  Khách hàng thường xuyên - Ăn cơm trưa - Giao hàng tận nơi -  Có thể thêm thực đơn với các món ăn châu Á khác - Sẵn sàng đàm phán với những người mua nghiêm túc. - Vui lòng gửi SMS hoặc gọi 0478 944 465 – Email: [email protected]

泰國餐廳業務出售

$ 60,000 Birkdale,Brisbane QLD

80個座位的84個正方形(60內部和20個外部) - 長期和安全的租賃 - 低租金 - 人口眾多 - 許多停車場 - 餐廳內外的新椅子和桌子 - 商業廚房設備 - 目前在下午5點至9點運行6 天。 - 超常客 - 用餐 - 外賣 - 送貨 - 可以互換其他亞洲美食 - 願意與認真的買家談判。 - 請發短信或致電0478 944 465 - 電子郵件:[email protected]

Great Thai Restaurant Business for Sale

$350,000 Dee Why NSW

Dee Loft Thai reastaurant in Dee Why NSW , in front of the beach with 130 seats (included outside area) This is the largest and busiest Thai restaurant in Dee Why. Dee Loft has always fully booking on Friday and Saturday night. Most of customers decide to have a party and function with us because of great food, warm service and beautiful place. Dee Loft also gets a top level in Menulog which is the most popular deliverly order system in Australia. Many press and magazine have ever do a colums for us. In Tripadviser Website, Dee Loft Is 7th Rank In Dee Why. - Availble To Apply Working Visa - Suitable To Who  Ant To Migrate To Australia - Fully License - 130 Seats - Outside Area Available - Pick Up/Delivery/Eat In - Open 7days 7night (11:00-22:00). Please call / Text: 0478 919 997

Great kinh doanh nhà hàng Thái cần Bán

$ 350.000 Dee Why NSW

Nhà hàng Thái Dee Loft ở Dee Why NSW, ngay trước bãi biển với 130 chỗ ngồi trong + ngoài.  Đây là nhà hàng Thái lớn nhất và bận rộn nhất trong Dee Why. Dee Loft hết chỗ đặ trước đặt vào các đêm thứ Sáu và thứ Bảy. Hầu hết các khách hàng quyết định để có một bữa tiệc và đến với chúng tôi vì món ăn ngon lạ, dịch vụ tuyệt vời nơi tuyệt đẹp. Dee Loft cũng được một cấp cao nhất trong thực đơn đó là hệ thống trật tự deliverly phổ biến nhất tại Úc. rất nhiều báo chí và tạp chí từng viết bài cho chúng tôi . Trong Tripadviser website, Dee Loft là Rank 7 Trong Dee Why -. Kinh doanh này đủ chuẩn xin Working Visa - để định cư di dân - Fully Licensed – Hiện - mở 7 ngày 7night (11: 00-22: 00). Xin vui lòng gọi / nhắn : 0478 919 997

偉大的泰國餐廳業務出售

$ 350,000 Dee為什麼選擇新南威爾士州

Dee閣樓Dee的泰國餐廳為什麼新南威爾士州,在海灘前面有130個座位(包括在外面)這是Dee最大和最繁忙的泰國餐廳。 Dee Loft酒店在星期五和星期六晚上始終完全預訂。 大多數客戶決定與我們進行派對和功能,因為食物好,服務熱情,美麗的地方。 Dee Loft也獲得了在澳大利亞最受歡迎的交易訂單系統Menulog中的頂級水平。 許多新聞和雜誌都為我們做了一個colums。 在Tripadviser網站,Dee Loft是Dee的第七名。 - 可以申請工作簽證 - 適合誰螞蟻遷移到澳大利亞 - 完全許可 - 130個座位 - 外面可用 - 接送/送貨/吃飯 - 開放7天7(11:00-22:00)。請致電/文字:0478 919 997

Fully Lic & BYO Restaurant Business for Sale

$99,000 Goodwill + STOCK, Negotiable

Wollongong NSW

Little Vietnam Restaurant is LICENSED and B.Y.O situated in a popular Wollongong restaurant precinct in Wollongong CBD, located on the Corrimal Street which is also so-called the restaurant-street and just 5 minutes step to the beach. It is 3 minutes walking to the biggest event location in Wollongong – WIN Stadium where always holds many events during a year. It is also 300m away from the Wollongong firework point – the lighthouse. The restaurant is ambient décor and comfortably seats 80 inside and 25 outside making it great for all year round dining and perfect for parties and events. About the Business: - Regular clientele enjoys the traditional Vietnamese food. - You will not need to spend a cent for the restaurant. - Well established with a loyal local customer base. We got so many excellent reviews on Facebook. - Large opportunity for expanding business since 4 new big buildings are just 1-min-walking away bringing thousands of new residents to the city. - Licensed and B.Y.O. - Disabled Access. This location provides a great opportunity for a purchaser to grow a business. You have the option of keeping the Vietnamese Cuisine or changing. Serious Buyers only.! Contact: 1/ Cathy: 045 0668 087 Email:[email protected] 2/ Hoang: 045 248 1689 Email:[email protected]

"Nhà hàng Little Viet Nam là nhà hàng Fully Licensed và BYO nằm trong một khu vực sầm uất dân cư tọa lạc ngay tại trung tâm thành phổ biển ở Wollongong CBD. Nhà hàng nằm trên đường Corrimal, con đường được mệnh danh là “con đường nhà hàng” tại địa phương. Nhà hàng chỉ cách 5 phút đi bộ ra bãi biển và 3 phút đi bộ đến địa điểm chuyên tổ chức sự kiện lớn nhất ở Wollongong - sân vận động WIN Stadium - nơi luôn diễn ra nhiều sự kiện trong một năm của thành phố. Cách đó không xa là 2 Ngọn Hải Đăng nổi tiểng ở Wollongong, điểm bắn pháo hoa chính của Wollongong trong các sự kiện trọng đại (cách 300m). Nhà hàng được trang bị sàn gỗ tốt dễ lau chùi, có bộ bàn gỗ banquet giá trị, ghế bọc da cao cấp dễ lau chùi và không để lại mùi khi dọn dẹp. Bên trong nhà hàng được trang trí rất đẹp mắt và chỗ ngồi thoải mái với 80 chỗ bên trong và 25 chỗ bên ngoài, là địa điểm hoàn hảo cho các sự kiện như sinh nhật, lễ tốt nghiệp, Mother’s Day, Father’s Day và còn là điểm đến quen thuộc của các doanh nhân.

Sơ lược về nhà hàng:

- Nhà hàng có lượng khách hàng quen thuộc yêu thích những món ăn truyền thống của Việt Nam .

- Có thể bắt đầu ngay việc kinh doanh khi mua lại và không tốn một xu cho việc tu sửa gì cả.

- Có rất nhiều đánh giá tích cực trên các phương tiện truyền thông như facebook.

- Đặc biệt, kế bên nhà hàng là 4 tòa nhà cao ốc chung cư đang hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào hoạt động dự kiến mang về hàng ngàn cư dân mới. Một cơ hội rất lớn để phát triển dịch vụ tại đây.

- Người mua có thể chọn giữ ẩm thực truyền thống Việt Nam hoặc thay đổi menu khác.

Chỉ dành cho những người thật sự muốn mua, liên lạc:

(1) Cathy: 045 0668 087  Email:   [email protected]

(2)    Hoàng: 045 248 1689 Email: [email protected]"

$ 99,000 Goodwill + STOCK,Negotiable小越南餐廳被許可,B.Y.O位於臥龍崗CBD的熱門臥龍崗餐廳,位於Corrimal街,也是所謂的餐廳街,距離海灘只有5分鐘的步行路程。步行3分鐘即可到達臥龍崗 - WIN體育場的最大的活動場所,一年中總是舉辦許多活動。距離臥龍崗煙火點 - 燈塔也只有300米。餐廳環境裝潢,舒適的座位80內側和外面25間,使其非常適合全年用餐,非常適合派對和活動。關於業務: - 定期客戶享受傳統的越南美食。 - 您不需要為餐廳花一分錢。 - 與忠實的本地客戶群建立良好關係。我們在Facebook上得到瞭如此多的好評。 - 擴大業務的巨大機會,因為4個新大樓距離酒店僅有1分鐘的步行路程,帶來數千名新居民到城市。 - 許可和B.Y.O. - 殘疾人通道。這個位置為購買者發展業務提供了一個很好的機會。你可以選擇保持越南菜或改變。嚴重買家只。聯繫人:1 / Cathy:045 0668 087 Email:[email protected] 2 / Hoang:045 248 1689 Email:[email protected]

Takeaway & General Store Businessfor Sale

$135,000 - Arcadia NSW

Urgent sale required. Owners Committed Else Where. LOCATED ON A MAIN ROAD WITH EXPOSURE WITH ONLY SHOP FOR 5KMs RADIUS. This Cafe is open for breakfast and lunch seven days a week; this great business offers itself for further expansion by opening for dinner. Features: *No other businesses within a FIVE kilometres radius. *Established for close to 40 years.. *The store has been owned and managed by the same owners for the past 10 years.  *Presenting an extensive menu for breakfast & lunch of a variety of dishes to eat-in and takeaway. *Also selling Cigarettes, Confectionery, Drinks and a range of Food and Grocery items. *Selling 10kg to 12kgs of coffee a week *Indoor and alfresco dining *Huge off-street parking for patrons *20 seats inside 15 seats outside *Trading breakfast and lunch only(7am -5pm) *         Huge potential for Dinner *Turnover 10k plus per week. We can`t emphasise enough that this is a great opportunity for a genuine buyer to take advantage of this exceptional offer and reap realistic rewards. Takings: The business has a strong weekly turnover with a handsome net profit. All appropriate paperwork will be given to serious prospective buyers. Asking price: $135,000 (negotiable) excluding stock. Here is an extraordinary opportunity that has become available for a new eager business owner who is confident to do a turn-around operation. Current owner leaving due to family commitment and has genuine reason for selling but would be a great and profitable business for a motivated owner .Genuine & serious Buyers only. Please direct to business owner by email [email protected] or mobile 0421 728 558  for your interest and you are more than welcome to visit the premises, and view the Business yourself. Email today before you miss out as this store will be sold to the first serious offer.

Takeaway & Cửa hàng Tổng hợp Sang bán

$135,000- Arcadia NSW

Bán hàng khẩn cấp bắt buộc. Chủ sở hữu bận chuyện làm khác. Vị phủ sóng 5KM. Cafe này mở cửa cho bữa sáng và trưa 7 ngày một tuần; Kinh doanh tuyệt vời hơn nữa bằng cách mở cho bữa ăn tối. Các tính năng: * Không có doanh nghiệp nào khác trong phạm vi bán kính 5 km. * Được thành lập gần 40 năm .. * Cửa hàng đã được sở hữu và quản lý bởi cùng một chủ sở hữu trong 10 năm qua. * Trình bày một thực đơn phong phú cho bữa sáng và bữa trưa của một loạt các món ăn để ăn và takeaway. * Cũng bán thuốc lá, bánh kẹo, đồ uống và một loạt các mặt hàng Thực phẩm và Hàng tạp hóa. * Bán 10kg đến 12kgs cà phê mỗi tuần * Ăn trong nhà và ngoài trời * Bãi đậu xe ngoài trời rộng rãi cho hành khách * 20 chỗ ngồi trong 15 chỗ ngồi bên ngoài * Chỉ ăn sáng và ăn trưa trưa 7h sáng -5pm * Tiềm năng lớn cho bữa tối * Doanh thu 10k cộng với tuần. Chúng tôi không thể nhấn mạnh đủ rằng đây là cơ hội tuyệt vời để người mua thực sự tận dụng ưu đãi đặc biệt này và gặt hái thành quả thực tế. Các hoạt động kinh doanh: Doanh nghiệp có doanh thu hàng tuần mạnh mẽ với lợi nhuận ròng rất tốt. Tất cả các giấy tờ thích hợp sẽ được trao cho những người mua tiềm năng. Yêu cầu giá: 135.000 USD (thương lượng) không bao gồm hàng tồn Đây là một cơ hội cho một chủ mới,  Vui lòng liên hệqua email [email protected] hoặc điện thoại di động 0421 728 558 . Hân hoan đón mời đến thăm viếng để tự quan sát doanh thu bằng chính bạn.

外賣和一般商店出售

$ Negotiable - Arcadia NSW

需要緊急銷售。業主承諾其他地方。位於主要道路與曝光只有5KMRADIUS。這家咖啡廳每週七天供應早餐和午餐;這個偉大的企業為晚餐開放進一步擴張。特點:*無五公里半徑以內的其他企業。 *成立近40.. *該店由過去十年的同業擁有和管理。 *提供豐富的菜單,供應早餐和午餐的各種菜餚進餐和外賣。 *還銷售香煙,糖果,飲料和各種食品和雜貨用品。 *每週銷售10公斤到12公斤咖啡*室內和戶外用餐*顧客的街邊停車位很大*外面15個座位內有20個座位*僅限早餐和午餐(早上7點至晚上5點)*晚餐的巨大潛力*營業額10k加週。我們不能強調,這是一個真正買家利用這一特殊優惠並獲得現實獎勵的絕佳機會。 所有適當的文書工作將交給嚴重的潛在買家。要價:$ 135,000 (可轉讓)不含庫存。這是一個非常機會,可以為一個有信心做一個輪迴操作的新興企業主提供。當前的業主由於家庭承諾而離職,並且有真正的銷售理由,但對於一個積極的業主來說,這將是一個偉大而有利可圖的業務。請通過電子郵件[email protected]或手機0421 728 558  接與業主聯繫,感謝您的到來, 歡迎您前來參觀,並自行查看。 電子郵件今天在你錯過之前,這家商店將被出售給第一個嚴肅的報價。

Cafe & Takeaway

$140,000 Negotiable Mt Gambier SA

Good location in the second most populous city in South Australia. Located between Melbourne - Adelaide. Always busy by visitor visit Mt Gambie City throughout all seasons ofthe years. 90 percent of taking by Industry Area workers. Log lease + Renewal available and low. F

Cash taking from $ 7,500 to $ 8,500 per week. Summer is more potential and revenue. Suitable for families who want to live and enjoy to run the business lifestyle at an excellent of tourist town . Due to family reason. It’s quick & eazy to negotiate at $140,000. Please call or text 0414 955 948

Cafe & Takeaway

$140,000 Negotiable Mt Gambier SA

Vị trí tốt trong thị trấn du lịch núi biển nằm giữa Melbourne – Adelaide. Quanh năm suốt bốn mùa đều có du khách. Shop gần khu kỷ nghệ. 90 phần trăm thu nhập là bán tại chỗ cho công nhân hãng xưởng. Trang thiết bị đầy đủ. Bếp tiện nghi thích hợp cho tất cả các loại thực đơn takeaway

Hợp đồng thuê chỗ lâu dài và đáo hạn nhiều lần. Giá thuê rẻ, chi phí ít lời cao. Hiện mức bán từ $7,500 đến $8,500 / tuần. Mùa hè doanh thu nhiều hơn. Shop thích hợp cho gia đình muốn sinh sống nơi yên lành kinh doanh cùng phong thái sống (business & Lifestyle) nơi thị trấn du lịch thích thú. Vì lý do riêng cần sang lại nhanh chóng dễ dàng thương lượng $140,000. Xin gọi hay nhắn tin  0414 955 948

咖啡廳和外賣

$ 140,000可談判的岡比爾山

良好的位置在南澳大利亞第二人口最多的城市。 位於墨爾本 - 阿德萊德之間。 遊覽萬寶龍市場,經過多年的各個季節,一直很忙。 佔行業區工作人員的90%。 日誌租賃+續訂可用和低。 現金從每週7,500美元到8,500美元。 夏天更有潛力和收入。 適合想要在優秀的旅遊城市生活和享受經營生活方式的家庭。 由於家庭原因 以14萬美元的價格進行談判很快,很愜意。 請致電或致電0414 955 948(英文)

Chocolate & Dessert Bar Cafe Chocholate & Dessert Bar Cafe

Oran Park Town NSW $570,000 negotiable

Everything you need in the one place! Breakfast = check -  Lunch = check -  Dinner = check -  Desserts = check -  Crazy shakes = check -   Runs itself = check -  Popular and very well known = check. All the boxes can be check - ed for our little set up here at Oran Park near new Sydney airport at Badgery's Creek lot of potential... a well established cafe dessert bar located in the Oran Park Podium in a great location and it's an opportunity that can't be missed ... Long lease 4 years left + renewal options, low rent $1000/per week only. All the hard work has been done just come in sit back and let it run itself . We have been established for 3 years and if you know the area at all it's a growing booming area and will only get busier with time. Ideally I would like someone that will come in and be a owner operator because no business is the same without the owner being present ... I have been present through the 3 years on and off and it's staffed pretty well so if you want to holiday or time off it's all covered . I'm looking for keen determined patient people and no time wasters please more than welcome to come in and check -  it out the shop speak for itself. If you are interested and would like to go into more detail ie. books ect ... please contact Levon on 0452453434 to arrange a meeting. Price $570,000. 


Tất cả mọi thứ bạn cần đều có sẵn chỉ một nơi này: Ăn trưa - Ăn tối  - Món tráng miệng - Nước sinh tố lắc - Điều hành mượt mà - Địa điểm lý tưởng gần Sydney Airport mới ở  Badgery's Creek. Rất nhiều tiềm năng.

Tất cả các hộp thức ăn đem đi ở đây tại công viên Oran Park  ... Một bar tráng miệng quán cà phê cũng được thành lập nằm ở Oran Vườn Podium ở một vị trí tuyệt vời và đó là cơ hội mà không thể bỏ lỡ ... Tất cả các khó khăn khởi đầu đã hoàn tất. Bạn chỉ đến ngồi và thu tiền hàng ngày mà thôi. Chúng tôi đã được thành lập trong 3 năm,   Hợp đồng lâu dài còn 4 năm + chọn lựa tái ký. Thuê rẻ chỉ $1000 mỗi tuần và nếu bạn biết khu vực này là một khu vực đang bùng nổ phát triển nhất trong vùngngoại vi Sydney. Chúng tôi đã có mặt trong 3 năm qua thật là tuyệt vời. 

Nếu bạn quan tâm và muốn đi vào chi tiết hơn vui lòng liên hệ Levon trên 0452 453 434 để sắp xếp một cuộc họp. Giá thương lượng $570.000


一切你需要在一個地方!早餐=檢查 - 午餐=檢查 - 晚餐=檢查 - 甜點=檢查 - 瘋狂的搖晃=檢查 - 運行本身=檢查 - 流行和非常知名=檢查。所有的盒子可以檢查我們在奧蘭公園附近的一些小設置在新的悉尼機場附近的Badgery's Creek很多潛力...一個成熟的咖啡館甜點酒吧位於Oran Park Podium在一個偉大的位置,這是一個機會不能錯過...長期租賃4年+續訂選項,低租金$ 1000 /每週只。所有的辛勤工作已經完成,只是坐下來讓它自己運行。我們已經建立了3年,如果你知道這個地區是一個日益壯大的地區,只會隨著時間的推移而繁榮起來。理想情況下,我希望有人會進來,成為業主,因為沒有業主是一樣的,沒有業主出席...我已經出席了3年的開放,它的工作人員非常好,所以如果你想度假或者時間全部覆蓋。我正在尋找敏銳確定的耐心的人,不要浪費時間,歡迎進來,檢查 - 這家店自己說話。如果你有興趣,想更詳細地介紹一下。書籍請聯繫Levon 0452 453 434安排會議。價格$ 570,00


Delightful Waterfront Cafe

Redcliffe Parade, Redcliffe, QLD Offers over $60,000

200sqm on cafe. Comes with many features such as equipped kitchen, cold room, commercial exhaust fans, grease trap, office and storage room, ducted aircon, mood lighting, coffee machine, ample off street parking and rear tenant parking. Onsite toilets. Plenty of foot traffic, markets are on every Sunday. Reasonable rent includes water Plenty of other features. Beautiful home and giftwares including gourmet pantry products. WIWO offers over $60,000. Would suit Asia or Indian restaurant or Bistro Cafe. On the market to sell. No time wasters. Please call / text Diana 0408 638 156 (English)

Quán cà phê 200sqm. Đi kèm với nhiều tính năng như nhà bếp được trang bị, phòng lạnh, quạt hút thương mại, bẫy dầu mỡ, văn phòng và phòng lưu trữ, aircon ducted, ánh sáng tâm trạng, máy pha cà phê, bãi đậu xe rộng rãi ngoài đường phố và bãi đậu xe sau. Nhà vệ sinh tại chỗ. Rất nhiều khách vãng lai, Cao điểm vào cuối tuần & Chủ Nhật. Thuê hợp lý bao gồm nước. Nhiều tính năng khác. Sang giá WIWO thảo luận trên $60,000. Sẽ phù hợp với nhà hàng Châu Á hoặc Ấn Độ hoặc Bistro Cafe. Không lãng phí thời gian. Vui lòng gọi / nhắn tin Diana 0408 638 156 (English)

優惠超過$ 60000。咖啡廳200平方米 配有廚房,冷藏室,商業排風扇,油漬圈,辦公室和儲藏室,管道空調,心情照明,咖啡機,充足的路邊停車位和後部租戶停車場等眾多功能。 現場廁所. 大量的交通,市場都在每個星期天. 合理的租金包括水有很多其他功能。 美麗的家居和禮品,包括美食廚房產品。WIWO。將適合亞洲或印度餐廳或小酒館咖啡廳. 在市場上賣。 沒時間浪費 請致電/文字黛安娜 0408 638 156 (English)

Restaurant Business for Sale

$250,000 - Newtown, Sydney NSW

Thanh Binh on King st , Newtown is now on sale!!!!! This popular Vietnamese Restaurant is a golden opportunity for a couple with hostapility experience. Located perfectly on the main retail street in Newtown, this shop benefits from high foot and vehicular traffic. This area is pumping both day and night and is set for success. On-premises liquor license (10am-12am), It is fully fit out with commercial kitchen such as a great trap, exhaust system,cold rooms....etc. Business is ready to go with the right operator, or you can buy the fit-out and do your own thing. Reasonable Lease offer 5+5. Don't miss out on this fantastic opportunity. Fantastic location.  Food ready and approved. Rear lane access and parking. Interested in this shop!!!! Calling for inspection. Contact us Ann 0451 883 938   (English / Vietnamese)

Nhà hàng Sang Bán

$ 320,000.00 - Newtown, NSW

Nhà hàng Thanh Bình trên đường King, Newtown hiện đang được bán !!!!! Nhà hàng Việt Nam nổi tiếng này là cơ hội vàng cho đôi vợ chồng có kinh nghiệm để làm chủ. Vị trí hoàn hảo trên đường phố bán lẻ chính ở Newtown, nhà hàng này có lợi từ khách hàng vãng lai, và trục lưu thông chính với lượng xe cao. Khu vực này đang nổi bậc cả ngày lẫn đêm và nhiều yếu tố để thành công. Giấy phép bán bia rượu tại chổ (10 giờ sáng-12 giờ sáng), hoàn toàn phù hợp với nhà bếp thương mại , hệ thống xả, phòng lạnh .... v.v. Doanh nghiệp đã sẵn sàng sangbán cho đúng người làm chủ,  hoặc bạn có thể mua lại với giá trang thiết bị và tự làm với chính mình. Hợp đồng cho thuê hợp lý 5 + 5. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Vị trí tuyệt vời. Thực phẩm cho thực đơn cũng đã sẵn sàng để hoạt động. Có chỗ đậu xe riêng phía sau.  Xin gọi hoặc nhắn tin cho Ann 0451 883 938 để biết thêm (English / Vietnamese)


新城的王炳平現在正在出售!!!!! 這個受歡迎的越南餐廳是一個有幸遇難經歷的夫婦的黃金機會。 位於Newtown的主要零售街上,這家商店享受高腳和車輛交通。 個地區白天和黑夜都在抽水,成功了。 本地酒牌(10 am1 2am),完全適用於商業廚房,如大陷阱,排氣系統,冷藏室等。 業務準備與正確的操作員一起去,或者你可以購買裝備,做自己的事情。 合理租賃優惠5 + 5。 不要錯過這個絕妙的機會。 非常棒的位置 食物準備和批准。 後車道通行和停車。 對這家商店感興趣! 要求檢查。 聯繫我們安 0451 883 938  (English / Vietnamese)

India Restaurant Brisbane

India Restaurant Brisbane - Family business well established , servicing the local clientele. Restaurant seats 45 people and is open 7 days a week. Complete restaurant ready to take over. Fully equiped kitchen & dinning room. New flexible lease optons availble to suit your requirements. Email for more information and inspection.  Good option for RSMS Please call / text 0423 933 019 (English)

Nhà hàng Ấn Độ Brisbane - QLD $$$ Thương lượng

Kinh doanh gia đình được thiết lập tốt, phục vụ khách hàng địa phương. Nhà hàng có 45 chỗ và mở cửa 7 ngày trong tuần. Nhà hàng hoàn chỉnh sẵn sàng để tiếp nhận. Nhà bếp đầy đủ tiện nghi và phòng ăn. Tùy chọn thuê linh hoạt mới phù hợp với yêu cầu của bạn. Thích hợp cho Chương trình bảo lãnh di dân theo luật mới (RSMS - Regional Sponsored Migration Scheme) Xin gọi hay nhắn tin 0423 933 019 (tiếng Anh)

印度餐廳業務出售] - 布里斯本 - QLD $$$可議 - 家族企業成立,為本地客戶服務。 餐廳座位45人,每週7天開放。 完整的餐廳準備接管。 設備齊全的廚房和餐廳。 新的靈活的租賃選擇可以滿足您的要求。 電郵查詢更多信息。 RSMS 0423 933 019的良好選擇

Takeaway / Fish & Chips – Pizza

Berwick VIC $85,000 Negotiable

Take away food fish and chips gyros (kebab) pizza salad bar  and more high profit selling items also slushie ice cream drinks easy to run. Huge potential growing area now is the time to invest in this business  low rent 1200 a month - Located in SE AREA 15min from berwick please call 0450 424 249 (English)

Takeaway , Fish & Chips , Pizza / Kebab và nhiều thực đơn có lợi nhuận cao cũng như các loại kem lạnh có thể dễ dàng để bán chạy. Khu vực phát triển tiềm năng lớn bây giờ là thời gian để đầu tư vào doanh nghiệp này giá thuê chỉ $1200 một tháng - Nằm trong vùng SE AREA của Melbourne, chỉ15 phút từ Berwick VIC vui lòng gọi 0450 424 249 (tiếng Anh)

拿走食物魚和薯條陀螺(烤肉串)比薩沙拉吧和更多的高利潤銷售物品也可以滑雪冰淇淋飲料運行。 巨大的潛在增長區域現在是投資這個商業低租金$1200個月的時候. 位於SE區15分鐘從Berwick請致電 0450 424 249(英文)

TAKEAWAY CESSNOCK NSW 2325

$30,000 BUSINESS FOR SALE

Take away shop in busy location. Clean and tidy shop in great location, near shopping centre.

This business could be run as it is by a sole owner/operator and 1 staff or experienced couple could save on wages. Bring your own concept! 20 seats, full kitchen with grease trap, 7 exhaust fans, 2 water and 4 gas ports ready for wok burners. Current lease expires on June 2019 (3 + 3), 2 months bond, no outgoing (includes garbage and grease trap). You only pay for gas, electricity and water usage. Contact: 0449 820 067 (English)

Takeaway Cessnock NSW 2325

$ 30.000 KINH DOANH BÁN

Takeaway ở vị trí bận rộn. Cửa hàng sạch sẽ và gọn gàng trong vị trí tuyệt vời, gần trung tâm mua sắm lớn. Đây là kinh doanh lý tưởng vì nó là của một chủ sở hữu / nhà điều hành duy nhất Có kinh nghiệm mô-men xoắn cùng đội ngũ nhân viên sẽ tiết kiệm tiền lương. 20 chỗ ngồi, nhà bếp đầy đủ với bẫy mỡ, quạt hút 7, 2 và 4 miệng lò gas cho đầu đốt bằng chảo. Cho thuê hiện tại hết hạn vào tháng 6 năm 2019 cộng tái ký (3 + 3), 2 tháng pond (bao gồm rác thải và mỡ bẫy). Bạn chỉ phải trả cho gas, điện và sử dụng nước. Liên hệ: 0449 820 067 (tiếng Anh)

外卖塞斯诺克NSW2325

$30,000个生意出售

外卖店在繁忙的位置。干净整洁的店地理位置优越,靠近购物中心。

这可能是业务运行,因为它是唯一的所有者/经营者和1个金有经验的员工扭矩难道我们节省工资。带上你自己的概念!20个座位,充分厨房油脂捕集器,排风扇7,2和4气体水端口准备好热锅燃烧器。目前租赁到期2019年6月(3 + 3),2个月的飞跃,没有发送(包括垃圾和油脂捕集器)。您只需支付天然气,电力和水的使用。联系方式:0449820067(英文)

Thai Restaurant – Business for Sale

$220,000 Crows Nest NSW

a popular Thai Restaurant fine dinner at the popular road at Crows Nest, established 2010, open 7 days, day and night (Lunch, Dinner, Take Away, Home Delivery) 70 seats and outside 3 tables, open kitchen, cool room, 2 store rooms, 1 parking under cover. Toilets : 3 room for women 3 room for men and 1 disable. All staff can stay on continue after take over, strong loyal customers. All equiments are working well, everything stay as they are just walk in no need to do anything more. High rating good view, close to shopping, excellent location. Rent $12,110.00 + GST a month, Landlord fair and helpful. Income $65,000.00 $80,000.00 a month. Asking price $220,000.00 Contact : Wendy 0423 883 422 

Nhà hàng Thái - Kinh doanh Bán

$ 220,000 Crows Nest NSW

Một nhà hàng Thái Lan ăn tối ngon miệng tại con đường phổ biến ở Crows Nest, được thành lập từ năm 2010. Mở cửa 7 ngày, ngày và đêm (ăn trưa, ăn tối, lấy đi, giao hàng tận nhà) 70 chỗ ngồi và 3 bàn bên ngoài.  Bếp mở, phòng mát, 2 phòng kho, 1 chỗ đậu xe trong nhà có mái che. Nhà vệ sinh: 3 phòng dành cho phụ nữ, 3 phòng dành cho nam và 1 người khuyết tật. Tất cả nhân viên có thể tiếp tục tiếp tục ở lại làm sau khi tiếp quản, khách hàng trung thành mạnh mẽ. Tất cả mọi thứ đều hoạt động tốt, Đánh giá cao tốt xem, gần mua sắm, vị trí tuyệt vời. Thuê $12,110.+ GST một tháng, Thu nhập $ 65,000.00 $ 80,000.00 một tháng. Giá bán yêu $220,000. Gọi / nhắn tin cho Wendy 0423 883 422 (English)

國餐廳 - 商務出售

$ 220,000 Crows Nest NSW

一個受歡迎的泰國餐廳在Crows Nest的熱門道路上的美味晚餐,成立於2010年

開放7天,白天和晚上(午餐,晚餐,離開,送貨)70個座位和3個桌子外面

開放式廚房,涼爽的房間,2間客房,1個停車位。衛生間:3間房間為女性3間男子和1禁用。

所有員工可以繼續接管後,忠實的忠實客戶。所有的工作都很好,所有的一切都保持著,因為他們只是步行,不需要再做任何事情。高評價很好,靠近購物,地理位置優越。

每月租$ 12,110.00 +消費稅,房東公平和樂於助人。每月收入$ 65,000.00 $ 80,000.00

要價$ 220,000 聯繫人:溫迪0423 883 422 (English)

Kebab Shop Business for Sale

Strathfield NSW $$$ Negotiabl

Located right opposite Strathfield station. Selling kebabs, pizzas, pides, sandwiches, burgers, coffee and more. $12000 weekly turnover. This will increase with big breakfast added on the menu, delivery and also plenty of opportunity for catering with a hospital and a TAFE located near. Selling 7kgs of coffee per week, this can also increase with a barista on site.

Outdoor seating approved. Rent $8700 monthly. Operating 7 days a week. Equipment included. Owners want to sell due to old age. Please feel free to contact Rose on - 0450 609 117 for further information or to book in an inspection.

Kebab Sang Bán

Strathfield NSW $$$ Thương lượng

Nằm ngay đối diện ga Strathfield. Bán Kebab, Pizza, Bánh Pays, bánh mì kẹp thịt, bánh mì kẹp thịt, cà phê và nhiều thứ nữa. Doanh thu hàng tuần $12000 Sẽ còn tăng lên với bữa ăn sáng lớn được thêm vào thực đơn, luôn giao đến tận nhà và cũng rất nhiều cơ hội để cung cấp thức ăn takeaway cho bệnh viện và một trường TAFE ở gần. Bán 7kgs cà phê mỗi tuần, điều này cũng có thể tăng lên với một barista tại chỗ.

Đã chấp thuận cho chỗ ngồi ngoài trời. Thuê $8700 hàng tháng. Điều hành 7 ngày một tuần. Trang thiết bị đầy đủ, bao gồm luôn trong giá bán Chủ sở hữu muốn bán do tuổi già nghỉ hưu. Xin vui lòng liên hệ với Rose 0450 609 117 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin hoặc để kiểm tra.

Kebab商店出售

Strathfield NSW $$$ Negotiable

位於Strathfield車站對面。賣烤肉串,比薩,淘寶,三明治,漢堡,咖啡等。

每週營業額12000美元。這將增加與菜單上的大早餐,交付,也有很多機會餐飲與醫院和附近的TAFE。每週銷售7公斤咖啡,這也可以隨著咖啡師現場增加。戶外座位批准。每月租$ 8700。每週工作7天。包括設備業主想要出售老年人。 請隨時聯繫羅斯 0450 609 117 獲取更多信息或在檢查中預訂。

Established Mobile Cafe Business

Perth WA $230,000 Negotiable

Packed with warehouses, small and large businesses and major retailers, it's no wonder the Perth suburbs of Welshpool, Kewdale and Redcliffe have proved so lucrative for this well established mobile cafe business.

Perth is a fabulous place to live and work, offering a great climate, excellent transport links, major shopping and top schools. With a thriving arts and culture community, and major annual events, there's plenty to do in Perth, with easy access to unspoilt beaches, national parks and the Golden Outback.

This is not a franchise but has the benefits of franchise systems in place, along with an established brand, website and social media, built up over 14 years of successful operation. This very viable business includes 4 vans, 3 of which have a single operator and established week day runs operating in the busy industrial areas.

Predominately a cash business, with some corporate clients, this business is easily run from home, as it has a low stock holding requirement. An ideal husband-and-wife business, no experience is necessary and the current owners are happy to provide training.  >>>>>SEE FULL DETAIL>>>>>

Sandwich  Shop Business for Sale

Glebe / Broadway NSW

Opposite Victoria Park close to Sydeny University must sell fast due to divorce case. 40,000 NegPlease call / text 0411 433 506 (English)

Cửa hàng Sandwich Bán

Glebe / Broadway NSW

Đối diện Công viên Victoria gần Đại học Sydeny phải bán nhanh do trường hợp ly dị 40,000 Neg. Please call / text 0411 433 506 (tiếng Anh)

三明治店業務出售

Glebe / Broadway NSW

靠近Sydeny大學的維多利亞公園對面由於離婚案件必須快速賣出。 40,000 NegPlease call / text 0411 433 506(英文)


BiCycle Shop with Cafe – Business for Sale

Braeside VIC $$$ Negotiable

Over the past 7 years this Business has been positioned in the South Eastern suburbs of Melbourne and has built an excellent reputation and expanded having moved to a larger retail premises. The business has grown significantly and continues to go from strength to strength.

A unique business model and support from our major wholesaler offers a concept in sales which streamlines the operation of the business and cash flow. Support from our major wholesaler is exceptional and with multiple world-wide brands in store, there is the potential for international travel to season launches

•          The business sits on a main road with ample parking for servicing the

locals and passing traffic.

•          Loyal customers already established within the business and growth is

expected to continue with strong social media presence and strong head

office support & national branding behind it    >>>>>SEE FULL DETAIL>>>>>

Takeaway Biz for Sale
Western Sydney $79,000 Negotiate

Rare opportunity - Takeaway Business for Sale in a busy residential location in a Western Sydney Shopping Village Complex. Located next to I Supermarket and Pharmacy. This takeaway has low rent and 3.5 years of lease remaining with the option of five years lease extension. With a weekly taking of $5500 and a lot of potential for more income like Roast Pork and Coffee on the menu. . Owners are selling another business interested. Price $79,000 negotiable. Please call / text Alex 0450 502 608 (English)


Cơ hội hiếm – Sang bán takeaway ở một khu dân cư bận rộn ở siêu thị IGA và nhà thuốc tây. Giá thuê mặt bằng rẻ, hợp đồng còn 3.5 với tùy chọn tái ký 5 lần 5 năm. Hiện thu mỗi luần $5500 đô la và có tiềm năng thu nhập cao hơn như qua thực đơn với các món nướng và bận với một kinh doanh khác. Sang già 79,000 thương lượng . Giá thỏa thuận. Xin gọi hay nhắn tin Alex 0450 502 608 (tiếng Anh)


在西部悉尼購物村綜合體的繁忙住宅區出售。位於IGA和藥房旁邊,這個外賣有低租金和3.5年的租賃期,可以選擇五年租賃延期。每週收取5500美元,並且在菜單上有更多的收入,如烤豬肉和咖啡的潛力,這個全部是關於$$$。業主正在出售另一個有興趣的商家 0450 502 608亞歷克斯(英文)

Fully Lic. Restaurant Business for Sale

Marrickville Sydney NSW $$$ Negotiable

Popular Vietnamese restaurant in the up and coming suburb of Marrickville, Sydney NSW

Comfortably sit 45 people, suitable for all cuisines. Fully licensed. 

Currently operate 6 nights only, morning shifts are used to prepare for another restaurant. Suitable for 457- visa sponsorship. 

New owner can negotiate new lease and operate 7 days all day, especially weekends lunches. Please call or text : 0422 114 277 (English / Vietnamese)

Nhà hàng Việt Nam rất nổi tiếng tại khu ngoại ô Marrickville, Sydney NSW

Thoải mái ngồi 45 người, bếp tiện nghi thích hợp nấu cho tất cả các món ăn. Có phép bán rượu bia.

Hiện nay chỉ hoạt động 6 đêm, thay đổi buổi sáng được sử dụng để chuẩn bị cho một nhà hàng khác. Kinh doanh này đủ tiêu chuần cho việc sponsor cho visa 457 để xin định cư theo việc làm tay nghề tại Úc qua visa 457.

Chủ mới có thể thương lượn hợp đồng thuê mới và hoạt động 7 ngày cả 3 xuất ăn sánt trưa tối. Đặc biệt là bữa trưa cuối tuần. Sang giá thương lượng Vui lòng gọi hoặc nhắn tin: 0422 114 277 (tiếng Anh / tiếng Việt)

受欢迎的越南餐厅在新西兰悉尼的Marrickville的新兴郊区

舒适的坐45人,适合所有美食。 完全授权。

目前仅运营6晚,早班班用于准备另一间餐厅。 适合457签证赞助。

新业主可以协商新租约,全天营业7天,特别是周末午餐。 请致电或致电:0422 114 277(英文/越南)

Takeaway Business for Sale 

Dandenong VIC $$$ negotiable

Well established for long time, good position, located at Dandenong Plaza, fully equipped, long lease good rent. Good income. For more details, please call / text Tuyết 0435 235 977 (after 6pm) or Thảo 0431 441 987

Đã làm lâu năm kinh doanh ổn định tốt. Vị trí tốt trong Dandenong Plaza, trang thiết bị đầy đủ. Hợp đồng lâu dài , giá thuê mướn phải chăng. Hiện có thu nhập tốt. Xin gọi hay nhắn tin Tuyết 0435 235 977 (after 6pm) or Thảo 0431 441 987

成熟久遠,位置優越,位於丹丹農廣場,設備齊全,租賃期長。 好收入 詳情請致電/文字 Tuyết 0435 235 977(下午6點後)或 Thảo 0431 441 987

Restaurant Business For Sale $$$ Negotiate

Military Rd. Cremorne 2090 NSW

Very well presented shop with nothing to spend. Unique opportunity to make your presence felt with local area in Cremorne (Military road). Good google reviews and good reviews on Trip advisor. No 3 in Cremorne in the last 6 months OF OPENING. Business with heaps of potential to grow in the market. Selling due to personal circumstances. Trading7 days a week. Indoor & outdoor seatings.(council approval). Rent of $1200 p.w. (including GST). Liquour license available at premises. For enquiries contact 0470 576 926 (English), Address: 8/255 Military Road Cremorne 2090 NSW -


Toàn bộ trang thiết bị đã & trang trí tốt đẹp không cần chi phí thêm. Vị trí tốt ở Cremorn NSW (Military Rd). Sắp hạng Số 3 ở Cremorne liền trong 6 tháng vừa qua. Kinh doanh với tiềm năng để phát triển . Bán do hoàn cảnh cá nhân. Kinh doanh 7 ngày một tuần. Chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời (aproval hội đồng). Tiền thuê $1200 (Bao gồm GST). Có giấy phép bán rượu . Xin gọi hay text 0470 576 926 (English), Địa chỉ 8/255 Military Road Cremorne NSW -


非常好的介紹商店沒有什麼花。獨特的,使你的預感感覺與當地的 Cremorne(軍事路)。 良好的谷歌評論和良好的評論旅行顧問。 沒有3在Cremorne在過去6個月的開放。 業務有潛力在市場上成長的堆。 出售由於個人情況。 每週交易7天。 室內和室外座位(議會通告)。 租金$ 1200 p.w. (包括GST)。 可在場所使用液體牌照。 英文)。 沒有時間浪潮..只有真正的聚會。如有查詢,0470 576 926  (English), Adress: 8/255 Military Road Creamorne NSW - 

Kebab Business For Sale

Sydney CBD $120,000 negotiable

• Cheap rent compare to other shop at the area. • Open 7 days long hours got 24 hours licence. • Located between town hall and Central Station • 22 person dine in section • lots of potential to grow. • The shop is upto current standards.

• menu: kebabs, burgers, pizza, pide, fish and chips • Hight online rating. • regretful sale. • $120,000 (negotiable) if you are serious come forward if not don't waste time. Please call / text 0478 887 922 (English)


• Giá thuê rẻ so với các cửa hàng khác tại khu vực. • Mở 7 ngày trong nhiều giờ đồng hồ có giấy phép 24 giờ. • Nằm giữa toà thị chính và ga trung tâm • 22 chỗ ngồi cho cơm trưa • Rất nhiều tiềm năng để phát triển.

• Cửa hàng đạt tiêu chuẩn hiện tại. • Thực đơn: kebab, bánh mì kẹp thịt, pizza, pide, cá và khoai tây chiên • Đánh giá trực tuyến cao. • $120,000 (thương lượng) nếu bạn đang nghiêm túc, xin trả giá, nếu không đừng lãng phí thời gian. Vui lòng gọi / text 0478 887 922 (tiếng Anh)


•與該地區的其他商店相比便宜的租金。•開放7天長時間有24小時許可證。

•位於市政廳和中央車站之間 •22人在餐廳用餐 •有很大的成長潛力。 •商店達到現行標準。•菜單:烤肉串,漢堡,比薩餅,披薩,魚和薯條 •高在線評分。 •遺憾出售。$120,000美元(可談判) 如果你認真的前來,如果不浪費時間。 請致電/ text 0478 887 922(英語)

Iconic Take Away Shop Business For Sale

On The Northern Beaches NSW $350,000

Well established for over 40 years, this famous shop is well known all over Sydney for its famous burgers.

Selling Portuguese style burgers , BBQ chickens , salads , wraps , fresh juices , coffees and smoothies . 7 days from Monday - Sunday 6am-7.30pm can open longer if you like to get more night trade business .We are a One Stop Shop with a loyal customer base and excellent location

We are located right on the beach on a main road with excellent wide frontage with parking out the front and 200 car parking directly right behind the shop . Easy to run shop as owner doesn't need to open or close the shop . You will not find many Take Away Shops producing these kind of figures and that has been established for so many years . Yearly turnover $1.2-1.3million - Nett profit $5-6k per week Rent $3k inc GST - Lease 8 years - form November 2016 Please note this shop also has an ATM in store, that also brings in $8-$12k per year of income . We will be willing to train new owners for 1 month if necessary . Please call / text 0433 397 707 (English) or email: [email protected] for more questions - 

Takeaway Shop Sang Bán - Trên Bãi biển phía Bắc NSW

Được thành lập từ hơn 40 năm nay, cửa hiệu nổi tiếng này nổi tiếng khắp Sydney với những chiếc bánh hamburger lừng danh. Bán burger kiểu Bồ Đào Nha, gà nướng BBQ, salad, gói, nước trái cây tươi, cà phê và nước giải khát. mở 7 ngày từ Thứ Hai - Chủ Nhật từ 6 giờ sáng đến 7.30 chiều, có thể mở cửa lâu hơn nếu muốn . Nằm ngay trên bãi biển trên một con đường chính với mặt tiền rộng tuyệt vời với bãi đậu xe phía trước và bãi đậu xe 200 ngày trước cửa hàng.

Doanh thu hàng năm 1,2-1,3 triệu đô la - Lợi nhuận ròng 5-6 ngàn mỗi tuần Thuê $3 ngàn luôn GST - Hợp đồng 8 năm - từ tháng 11 năm 2016 - Có một máy ATM trong cửa hàng, cũng mang lại $ 8- $ 12k mỗi năm thu nhập. Chúng tôi sẽ sẵn sàng đào tạo các chủ nhân mới trong vòng 1 tháng nếu cần. Vui lòng gọi / text 0433 397 707 (tiếng Anh) hoặc email: [email protected] để biết thêm thắc mắc - 

成立40多年來,這家著名的商店是著名的漢堡在悉尼各地眾所周知。賣葡萄牙風格的漢堡,燒烤雞,沙拉,包裝,新鮮果汁,咖啡和冰沙。 7天從星期一 - 星期日上午6點-7:30可以打開更長時間,你不會找到許多Take Away商店生產這種數字,並已建立了這麼多年。年營業額1.2-1.3萬美元 - 淨利潤每週5-6千美元 租金$ 3k inc GST - 租約8年 - 從2016年十一月 請注意,這家商店還有一個商店內的自動櫃員機,也帶來每年$ 8 $ 12k的收入。我們願意在必要時培訓新業主1個月。請致電/ text 0433 397 707(英語)或電子郵件:[email protected]以了解更多問題

Eat In & Takeaway Trong Kurri Kurri Hunter Valey 

và Newcastle - $ 150.000 WIWO

Well established business, trading 6 day / per week, eat in & takeaway, 48 indoor seats. Taking $250,000 per year. For Sale $150,000 WIWO. Its a good located business, near Hunter Valey & Newcastle. Please call or text 0416 077 785

Kinh doanh tuyệt vời. 6 ngày mỗi tuần, 48 chỗ người. Thu $250.000 + mỗi hàng năm. Sang giá $150,000k WIWO. Rất gần Hunter Valey và Newcastle. Xin vui lòng gọi / nhắn tin 0416 077 785
成熟的業務,交易6天/每週,吃和外賣,48室內座位。 每年需要25萬美元。 出售$ 150,000 WIWO。 它的地理位置優越,靠近Hunter Valey&Newcastle。 請致電或致電 0416 077 785

Thai & Asian Restaurant Business For Sale In Drummoyne Area $59,000 walk-in walk-out

Fully Liscenced and BYO - (Selling Alcohol, Beers, Wines & Corkage Charge)

Dine-in, Takeaway & Home delivery.  The restaurant seats 60-80 approximately 120 SQM.Equipped with large dining tables and comfortable chairs that customers can enjoy. And extra underneath storage aprx 20 Sqm. With 2-4 rear car spaces...

There is 1.5 years left for the lease. The landlord is very generous and easy to negotiate and willing to sign a new lease giving at least 6 years period (3+3). Anyway, you can discuss with the landlord directly, you might ask for the rent-free period as well. The rent is just $ 7,200 per month including GST and no outgoing expenses. You only pay for water, electricity, gas, and rubbish removal. (You just have to pay for what you use) - Bond is $23,000

Fully equipped  with a big cool room, 3 wok-stoves with 2 side burners, 2 grill stovetops, 4 Burner stoves, a large deep fryer, 4- doors bench fridge and 4-door bar fridge, chase freezer and up-right powerful freezer, Powerful ducted air- conditioning, 2 microwaves and 2 rice cookers. (All the appliances work well)   <<<<<< full detail >>>>>>